23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 077-198637
Offentliggjort
21.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.05.2021 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298798&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Sikringstekniske ydelser


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniel Rindorf
E-mail: DIRI@bane.dk
Telefon: +45 20916427
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298798&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298798&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af sikringstekniske ydelser

 

Sagsnr.: 2021-1210
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Banedanmark drifter og vedligeholder det eksisterende sikringsanlæg i de områder, hvor signalprogrammet endnu ikke er udrullet og indtil signalprogrammet er fuldt udrullet i hele landet. Grundet mængden af sikringstekniske opgaver i denne forbindelse har Banedanmark behov for at indkøbe sikringstekniske ydelser fra eksterne leverandører.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Banedanmark udbyder en rammeaftale, som omfatter levering af sikringstekniske ydelser, som stilles til rådighed for Banedanmarks fejlretningsvagt, for udførelse af vedligehold i form af norm- og tilstandsopgaver samt for at kunne støtte Banedanmarks sporsektioner med at af- og påmontere sikringstekniske komponenter i forbindelse med vedligehold af spor, hvor der er påmonteret sikringstekniske komponenter.

Bestilling af ydelser omfattet af rammeaftalen, sker ved direkte tildeling på rammeaftalen i henhold til en på forhånd fastlagt rangering af leverandører. Rammeaftalen indgås således med to (2) leverandører.

Rammeaftalen omfatter en samlet mængde på maks 100 mio. DKK i rammeaftalens løbetid inklusive optioner på forlængelse.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver samt optioner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Banedanmark kan forlænge rammeaftale fem (5) gange med et (1) år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgivers egenkapital i de tre (3) seneste disponible regnskabsår

- Tilbudsgivers samlede omsætning i de tre (3) seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen og omsætningen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital og omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen og omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgivers egenkapital i de tre (3) seneste disponible regnskabsår som minimum er 20 mio. DKK.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (ex. et konsortium), beregnes beløbet som virksomhedens samlede egenkapital.

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgivers minimumsomsætning er på 200 mio. DKK pr. år i de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Tilbudsgiver skal være registreret i Sikkerhedsstyrelsens Autorisationsregister som autoriseret elinstallatørvirksomhed.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Det vil ikke være muligt at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det vil ikke være muligt at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2021

Send til en kollega

0.11