23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-199139
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Indlevering af tilbud

Til
01.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Hørsholm Kommune

Vallerødskolen – PCB-sanering og energioptimering


Hørsholm Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Kjellerup
E-mail: udbud@mowe.dk
Telefon: +45 27576884
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vallerødskolen – PCB-sanering og energioptimering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med forberedelsen af renoveringen af omklædningsrummene på Vallerødskolen blev der i sommeren 2020 konstateret for høje værdier af det skadelige stof PCB. Efterfølgende er der blevet foretaget en grundig miljøanalyse, der har fastslået behovet for renoveringen af skolen for at minimere det skadelige stof PCB i bygningsmaterialer. Det betyder, at skolen står overfor en stor renovering af skolens eksisterende opholdsrum og gangarealer. Blandt andet skal lofterne rives ned, gulvene pilles op, vægge forsegles, døre og vinduer udskiftes, fuger udtages inden et nyt og effektivt ventilationssystem installeres. Der er således ikke tale om hverken tilbygning eller ombygning. Skolens funktioner vil blive bibeholdt på de placeringer, de har i dag. Alle overflader vil dog blive udskiftet for at minimere PCB. Renoveringsopgaven skal på den baggrund betragtes som et saneringsprojekt. Kontrakten indeholder 5 optioner.

Udbudsformen er offentligt udbud efter udbudslovens § § 56-57.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 83 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45450000 Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Offentligt udbud af totalentreprise. Udbudsformen er offentligt udbud efter udbudslovens § § 56-57.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiverne sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne.

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Vinderen af udbuddet er den totalentreprenør, der har afgivet det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 3). Vinderen findes således på grundlag af 2 underkriterier:

- Pris (vægter 40 %)

- Organisation og kompetencer (60 %).

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.rib-software.dk TN404593A, se mere under pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Kompetencer / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 83 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

I projektet er der 5 optioner:

- Option 1: Ventilation og overflader i blok E og F

- Option 2: Arbejder i nr. 8 og 10

- Option 3: ABA-anlæg på hele skolen

- Option 4: Afskærmning af ventilationsanlæg på tage

- Option 5: Tillæg for stort glasfelt i BD30/DB35 døre til undervisningslokaler.

Optionerne er yderligere beskrevet i Byggeprogrammet. Optionerne er ikke oplistet i prioriterede rækkefølge.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Totalentreprenøren skal opfylde de 3 nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:

- Nettoomsætning 70 mio. DKK

- Egenkapital 10 mio. DKK

- Soliditetsgrad 10 %.

Hvis totalentreprenøren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte tilbuddet på den økonomiske og finansielle formåen hos andre enheder.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at totalentreprenøren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver skal kunne vedlægge én reference, der dokumenterer erfaring indenfor:

a) Projekt i totalentreprise

b) Projekter med renovering af byggeri i drift

c) Projekter med miljøskadelige stoffer, herunder PCB.

Samme reference skal kunne dokumentere erfaring inden for hver af de 3 områder.

Hvis totalentreprenøren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte tilbuddet på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2021

Send til en kollega

0.078