23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-199250
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Til
18.05.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welq

Indlevering af tilbud

Til
31.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welq

Udbyder

Horsens Kommune

Horsens Nyt Rådhus – fagentrepriseudbud vedr. ventilationsarbejder


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Nyt Rådhus – Fagentrepriseudbud vedr. ventilationsarbejder
CVR-nummer: 29205272
Postadresse: Havnen 5
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Bang Pedersen
E-mail: kbp@casa-as.dk
Telefon: +45 30368480
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.casa-as.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welq
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Total-entreprenør
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Horsens Nyt Rådhus – fagentrepriseudbud vedr. ventilationsarbejder

 

Sagsnr.: 10154
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omhandler ombygningen af VIA’s gamle bygninger på Chr. M. Østergaards Vej i Horsens, som skal overtages af Horsens Kommune.

Renoveringen omhandler ca. 25 000 m2 undervisningslokaler, der ændrer anvendelse til kontor-/mødefaciliteter.

Nærværende ventilationsentreprise skal samarbejde med CTS-entreprisen og de projekterende rådgivere omkring den endelige færdigprojektering og tilpasning af projektets rammer inden udførelsesfasen. Det forventes, at de resterende entrepriser udbydes hen over sommeren 2021. Nedbrydningsentreprisen udføres iht. tidsplanen for projektet. Se generelt tidsplanen for projektet.

Den bydende gøres opmærksom på, at projektet udbydes som funktionsudbud, og det er derfor nærværende entreprenørs ansvar at sikre, at det tilbudte er bygbart ved registrering af eksisterende forhold. Nærværende beskrivelse indeholder derfor ikke en fuldstændig beskrivelse af arbejderne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Chr. M. Østergaards Vej 8-10, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Følgende arbejder udføres under ventilationsarbejdet. Nedbrydning af eksisterende anlæg udføres dog hovedsageligt under andet arbejde.

Blok D og X5:

— Det eksisterende ventilationsaggregat til forsyning af køkken og kantine bibeholdes.

— Herudover bibeholdes røgudluftningsanlæg til plan 0 i X5 også, med ny røgventilator og afkastkanal gennem facade i plan 0.

— Øvrige ventilationsanlæg til forsyning af blok D demonteres.

— Der etableres nyt ventilationsaggregat til forsyning af plan 0 i X5 samt plan 0-2 i den vestlige del af blok D.

— Herudover tilføjes et nyt ventilationsaggregat placeret på tag til forsyning af plan 2 i den østlige del af blok D samt hele plan 3.

— Der etableres ydermere nyt ventilationsanlæg på tag til forsyning af samtalerum i plan 1 og 2 i X5. Der udføres frostfrie taghuse omkring ventilationsanlæg på tag.

— Ventilationssystem udføres med indblæsning via aktive loftsplader og udsugning via armaturer.

Blok E:

— Det eksisterende aggregat til forsyning af bygning E bevares. Derudover tilføjes køleflade på indblæsningskanal i teknikrum, således indeklimakrav kan overholdes.

— Herudover bibeholdes eksisterende ventilationsanlæg i plan 0.

— I bygning mod øst mellem bygning E og F i plan 0, demonteres eksisterende kanaler, idet det ikke findes hensigtsmæssigt med kanaler via jord. Der udføres nyt decentralt ventilationsaggregat til denne del af bygningen, med integreret varmepumpe.

— Kanalsystem (fordelings- og tilslutningskanaler) udskiftes i nødvendigt omfang for tilpasning til ny rumindretning og for overholdelse af indeklimakrav. Princippet med diffus indblæsning via aktive loftsplader bibeholdes.

— Eksisterende indblæsningskanaler til forsyning af plan 1-3 efterisoleres mod kondens, idet ventilationsanlæg udføres med køl.

Blok F og X6:

— Eksisterende hovedaggregat i kælder blok F bibeholdes til forsyning af den nordlige side af bygning F. Dette anlæg forsynes med ny køleflade.

— Øvrige eksisterende ventilationsaggregater demonteres.

— I parterre etableres nyt ventilationsaggregat til forsyning af plan 0 og plan 1 i den sydøstlige del af bygning F.

— Ydermere etableres der et ventilationsaggregat til forsyning af plan 0 og plan 1 i den sydvestlige del af bygningen.

— Sidst etableres der 2 nye ventilationsaggregater på tag af bygning F til forsyning af plan 1 (mod sydøst), plan 2 og plan 3 mod syd. VE06 udføres som 2 aggregater for at minimere højden, men kanaler, styring mv. samles, således det har funktion som ét samlet anlæg. Der udføres frostfrie taghuse omkring ventilationsanlæg på tag.

— I blok F og X6 udføres der udskiftning af øvrige ventilationstekniske installationer.

— Eksisterende kanaler, der føres i terræn, demonteres/lukkes.

— Ventilationssystem udføres med indblæsnings- og udsugningarmaturer i loft.

Blok G og X7:

— Eksisterende ventilationsaggregater i teknikkælder samt eksisterende udsugningsanlæg til toiletkerne mv. ændres ikke.

— Eksisterende udsugningsanlæg til skolekøkken plan 3 demonteres.

— Eksisterende spånsuganlæg i plan 0 demonteres.

— I blok G tilpasses ventilationskanaler, -armaturer og spjæld i fornødent omfang ift. ny rumindretning. VAV-spjæld, der på nuværende tidspunkt betjener flere rum, flyttes som udgangspunkt ikke.

— Det øvrige princip for ventilationsanlæg i blok G ændres ikke.

Forbehold:

Der accepteres kun standard forbehold jf. AB18. Ved andre forbehold end dette, forbeholder bygherre sig retten til at forkaste tilbuddet.

Alternativ tilbud:

Såfremt der ydes alternative tilbud, skal disse udspecificeres til samme niveau som tilbudsliste for udbudte projekt, således der kan opnås en sammenligning af de økonomiske gevinster/konsekvenser. Ved angivelse af alternative tilbud, skal årsagen og primære formål/optimering beskrives, således der kan tages stilling til om dette ønskes taget i betragtning. Der skal afgives tilbud på de udbudte ydelser i tilbudslisten. Uden disse, bliver alternative tilbud ikke taget i betragtning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med information om:

I. Virksomhedens navn, adresse, land, selskabsform, CVR-nummer (eller tilsvarende f.eks. VAT-nummer) samt hjemmeadresse.

Virksomhedens kontaktperson angives med navn, telefonnummer og e-mailadresse.

II. Tilbudsgiver skal bekræfte at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde som:

A – Grunde vedr. straffedomme (jr. Artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU).

B – Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger (jf. artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU).

C – Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet (jf. artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU).

Yderligere betingelser fremgår af udbudsmaterialet. Der henvises fællesbetingelser.

Hjælp til udfyldelse af ESPD kan findes via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welqiwswpj

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med information om:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår

— B: Finansielle nøgletal: Den økonomiske aktørs soliditetsgrad ved sidste offentliggjorte regnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Den økonomiske aktørs soliditetsgrad skal være min. 10 % ved det sidst offentliggjorte regnskab.

— Ordregivers min. årlige omsætning fastsættes til min. 20 mio. ekskl. moms.

Det pointeres at kun tilbudsgivere, der dokumenterer at overholde disse mindstekrav vil få deres tilbud vurderet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med information om:

— C: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: Inden for de sidste 3 år har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ydelser vedrørende ventilationsprojektering og ventilationsudførelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Den økonomiske part skal minimum have udført ydelser for ventilationsprojektering og ventilationsudførelse af 3 forskellige projekter omhandlende sammenlignelig kompleksitet indenfor de sidste 3 år.

Det pointeres at kun tilbudsgivere, der dokumenterer at overholde disse mindstekrav vil få deres tilbud vurderet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der tegnes kontrakt med en fagentreprenør – iht. udbudsmaterialet.

Det forventes at entreprenøren deltager i opstartsmøder og projekteringsmøder, samt indgår i den endelige færdigbehandling af projektet ift. CTS projektet og den generelle integration på pladsen, mht. renoveringsprojektets omfang og de usikkerheder der må forventes at kunne opstå.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welqiwswpj

ESPD, skal udfyldes og uploades på projektweb: https: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welqiwswpj, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. ventilationsarbejder.

ESPD kan udfyldes via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welqiwswpj Filen espd-request.xml kan uploades. ESPD-filen uploades til https: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welqiwswpj

ESPD-filen downloades til egen pc og udfyldes, hvorefter udfyldt ESPD-fil afleveres iht. ovenstående.

Tilbudsgiver er ansvarlig for at tilbuddet er modtaget inden fristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2).

Tilbuddet skal indeholde følgende:

— Udfyldt ESPD dokumentation iht. ovenstående

— Udfyldt tilbudsliste som uploades på projektweb.

Spørgsmål skal fremsendes skriftligt på projektweb inden 18. maj 2021 kl. 10.00, https: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welqiwswpj; sagsnummer 10154, Horsens Ny Rådhus, Horsens - Fagentrepriseudbud vedr. ventilationsarbejder.

Spørgsmål og svar og evt. præciseringer vil i anonymiseret form uploades løbende i rettelsesblade dog senest 21. maj 2021 kl. 14.00, og vil blive offentliggjort på projektweb: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welqiwswpj, sagsnummer 10154, Horsens Ny Rådhus, Horsens – fagentrepriseudbud vedr. ventilationsarbejder.

Komplet tilbudsmateriale, udfyldt ESPD, skal afleveres/uploades på projektweb: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welqiwswpj, sagsnummer 10154, Horsens Ny Rådhus, Horsens – fagentrepriseudbud vedr. ventilationsarbejder, senest iht. IV.2.2).

Der er registreret udfordringer med at åbne udbuddet i Explorer-browser. Evt. kan benyttes Google Chrome.

Underretning fremsendes pr. e-mail til tilbudgivers kontaktperson, jf. ESPD, del II punkt A – oplysninger om økonomiske aktør.

Besigtigelse finder sted den 6. maj 2021 kl. 10.00 på Chr. M. Østergaards Vej 8-10, 8700 Horsens.

Udbudsmaterialet er tilgængelig den 26. april 2021.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41725000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2021

Send til en kollega

0.094