23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-202518
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.05.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd2aae12-290c-4e00-b17a-84edf18ae2b3/homepage

Udbyder

Ærø Kommune

Drift af Ærø Kommunes affaldsanlæg og borttransport af affald i perioden 1. september 2021 - 31. august 2026


Ærø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ærø Kommune
CVR-nummer: 28856075
Postadresse: Statene 2
By: Ærøskøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5970
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Lyck
E-mail: sln@spectras.dk
Telefon: +45 51512700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aeroekommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd2aae12-290c-4e00-b17a-84edf18ae2b3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd2aae12-290c-4e00-b17a-84edf18ae2b3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd2aae12-290c-4e00-b17a-84edf18ae2b3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg og borttransport af affald i perioden 01.09.2021-31.08.2026

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift af Ærø Kommunes affaldsanlæg og borttransport af affald i perioden 1. september 2021 - 31. august 2026

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90530000 Drift af losseplads
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte tjenesteydelse består i drift af Ærø Kommunes affaldsanlæg og bortkørsel af affald, herunder slutafdækning af nedlukket deponi, drift af omlastestation og sorteringsanlæg, drift af komposteringsanlæg, jordrenseanlæg, drift af genbrugsstation og modtageplads for farligt affald og diverse administrative opgaver

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Ærø Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte tjenesteydelse består i drift af Ærø Kommunes affaldsanlæg og bortkørsel af affald, herunder slutafdækning af nedlukket deponi, drift af omlastestation og sorteringsanlæg, drift af komposteringsanlæg, jordrenseanlæg, drift af genbrugsstation og modtageplads for farligt affald og diverse administrative opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der vil være mulighed for at forlænge kontraktperioden med yderligere 12 måneder, jf. også del II.2.11).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ærø Kommune ønsker, at de bydende skal give pris på 1 års forlængelse udover kontraktperioden.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivere skal fremsende:

— Dokumentation for, at virksomheden er registreret i det statslige affaldsregister som transportør.

— Vognmandsbevis samt oplysninger om virksomheden har tilladelse til transport af farligt affald.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter seks (6) måneder før tilbudsfristen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Oplysninger om virksomhedens resultat af primær drift i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår

— Oplysninger om virksomhedens egenkapital i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Hvis tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD’et.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en de af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt. Tilbudsgiver kan, men skal ikke, anvende de(n) støtteerklæring(er), der er offentliggjort af ordregiver som en del af udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Virksomhedens egenkapital skal være positiv i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD´et give oplysning om følgende:

— Referencelister i forbindelse med varetagelse af lignende opgaver inden for affaldsområdet.

Referencerne bør indeholde: Modtager af arbejdet ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), perioden for opgavens udførelse, beskrivelse af art og omfang, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven, samt tilbudsgivers eget oppebårne vederlag.

— Liste over hvilket materiel og teknisk udstyr virksomheden disponerer over til brug for udførelsen af de udbudte tjenesteydelser.

— Gyldigt kursusbevis vedrørende håndtering af farligt affald i det offentlige.

— Gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis eller oplysning om, at der indgås aftale med anden sikkerhedsrådgiver, som besidder et gyldigt bevis.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (fx underleverandører til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD’et, se ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Tilbudsgiver kan, men skal ikke, anvende den støtteerklæring, der er offentliggjort af ordregiver som en del af udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Alle medarbejdere, der skal håndtere farligt affald, skal mindst have taget trin 1 af affaldshåndteringskurset.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/05/2021
Tidspunkt: 08:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal anvende udbudsmaterialet, der er tilgængelig på adressen https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd2aae12-290c-4e00-b17a-84edf18ae2b3/publicMaterial

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal ske skriftligt og skal stilles elektronisk via udbudsplatformen i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der. Eventuelle spørgsmål skal stilles senest 18. maj 2021.

Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 20. maj 2021. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden 21. maj 2021.

Spørgsmål modtaget senere end 21. maj 2021 vil ikke blive besvaret.

Ansøgning og tilbud skal være på dansk. Endvidere skal al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden være på dansk.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på udbudsplatformen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juli 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2021

Send til en kollega

0.062