23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 080-204882
Offentliggjort
26.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
24.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Opdateringer

Rettelse
(07.05.2021)

IV.1.4)
Placering af det tekst, der skal ændres:Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
I stedet for:
Læses:
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles.

IV.1.5)
I stedet for:
Læses:
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger.


Yderligere oplysninger
Region Syddanmark har ved en fejl ikke fået afkrydset feltet "Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles" i udbudsbekendtgørelse nr. 2021/S 080-204882. Med nærværende berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen oplyser Region Syddanmark, at regionen ønsker at forbeholde sig retten til at fravælge løsningsforslag i forhandlingsfasen (reducere antallet af tilbudsgivere). Reduktion i antallet af tilbudsgivere vil i givet fald ske på grundlag af det fastlagte tildelingskriterium med tilhørende underkriterier, jf. udbudslovens § 66, stk. 3. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 2.2.3 og 7.1.
Region Syddanmark har ved en fejl ikke fået afkrydset feltet "Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger" i udbudsbekendtgørelse nr. 2021/S 080-204882. Med nærværende berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen oplyser Region Syddanmark, at regionen ønsker at forbeholde retten til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud - både før og efter gennemførelsen af forhandlingsfasen. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 2.2.2 og 6.1.

Leverancekontrakt vedr. levering af nødstrøm (DRUPS Anlæg) inkl. drift og vedligehold til Nyt OUH


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Holm
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af leverancekontrakt vedr. levering af nødstrøm (DRUPS Anlæg) inkl. drift og vedligehold til Nyt OUH

 

Sagsnr.: DP42
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter levering af nødstrøm til Nyt OUH.

Udbuddet omfatter etablering og drift af et DRUPS anlæg med dertilhørende finansiering til brug for en samlet forsyning af nødstrøm til Nyt OUH henover en længere kontraktperiode.

Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af:

a) Projektering og etablering og finansiering af et samlet DRUPS anlæg i etableringsfasen

b) Drift og vedligehold samt finansiering i en efterfølgende forsyningsfase.

Kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift, og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31122000 Generatoranlæg
31127000 Nødstrømsanlæg
31682510 Nødstrømssystemer
31682530 Nødstrømsforsyninger
45223000 Bygge-anlægsarbejder: forskellige bygværker
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
51111000 Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere
65320000 Drift af elektriske anlæg
71321000 Ingeniørmæssig projektering af mekaniske og elektriske installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Odense S, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Med dette udbud ønsker Region Syddanmark at udbyde en samlet løsning omfattende etableringen af et DRUPS-anlæg og driften heraf til brug for levering af nødstrøm og bedre spændingskvalitet til Nyt OUH i en længere kontraktperiode.

DRUPS anlægget består overordnet af en DRUPS-bygning med tilhørende teknik og velfærdsfaciliteter, og i forlængelse heraf en skorsten. Samtidig etableres nye underjordiske tankanlæg. Leverandøren forestår herudover nedlægning og videreførelse af 10kV DRUPS-kabler, således at der opnås forbindelse mellem DRUPS-anlægget og koblingsstation, hvormed koblingsstationen kan forsynes med 10kV nødstrøm via DRUPS-anlægget. Ligeledes etableres underjordisk rørføring fra tankanlæg og frem til DRUPS-bygning. Endelig etableres parkeringspladser og udearealer i tilknytning til DRUPS-bygningen.

DRUPS-anlægget skal opføres i Nyt OUH’s "Teknikby" på byggemodnede arealer. DRUPS-bygningen skal rent fysisk bygges sammen med den særskilt etablerede koblingsstation. Koblingsstationen udbydes i et særskilt udbud (DP43 – 10 kV infrastruktur) og er ikke en del af nærværende udbud. Det samme gælder for leveringen af 10 kV DRUPS-kabler fra koblingsstationen og frem til grunden, hvorpå DRUPS-bygningen er placeret, som forestås af leverandøren på DP43 – 10 kV infrastruktur.

Ved etableringen af DRUPS anlægget indgår, ud over etableringen, bl.a. planlægning, projektering, kontrol, test og dokumentation.

Udbuddet indeholder endvidere drift og vedligehold af DRUPS anlægget i en efterfølgende forsyningsfase.

Region Syddanmark ønsker en leverandør, der ved hjælp af en totaløkonomisk tankegang har vedvarende fokus på dels at sikre en konstant nødstrømsforsyning, dels at minimere omkostninger til drift og vedligehold i både etablerings- og forsyningsfasen.

Region Syddanmark ønsker således en leverandør, der ved hjælp af et stabilt og driftssikkert DRUPS anlæg med tilhørende driftscenter, overvågningssystem og vagtordning kan sikre, at der til enhver tid kan leveres nødstrøm i tilfælde af strøm-/spændingsudfald, og som samtidig har et beredskab, som sikrer mulighed for omgående afhjælpning.

Ligeledes ønsker Region Syddanmark en leverandør, der ved hjælp af forebyggende drift og vedligehold sikrer et DRUPS anlæg med høj driftssikkerhed i overensstemmelse med de i funktions- og tekniske krav (Bilag 1) indeholdte krav, og som løser opgaven professionelt og fleksibelt.

På baggrund af opgavens karakter, herunder de samlede teknisk-økonomiske forhold, udbydes leverancekontrakten om etablering og drift af DRUPS anlægget i en længere kontraktperiode.

Kontrakten forudsættes at være tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parter efter udløbet af en indbygget uopsigelighedsperiode. Leveranceperioden forventes at være 12,5 år, hvor kontrakten er uopsigelig.

Der henvises for en nærmere beskrivelse af opgavens omfang til det samtidigt offentliggjorte udbudsmateriale, jf. pkt. I.3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 170
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der henvises til det ovenfor anførte i punkt II.2.4). Kontrakten forudsættes at være tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parter efter udløbet af en indbygget uopsigelighedsperiode. Leveranceperioden forventes at være 12,5 år, hvor kontrakten er uopsigelig.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er mere end 3 egnede ansøgere, foretager Region Syddanmark en udvælgelse af de 3 ansøgere, der har leveret og dokumenteret de mest relevante referencer for projektering, opførelse og drift af sammenlignelige tekniske anlæg/byggerier/projekter af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Region Syddanmark lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer i videst muligt omfang kan dokumentere erfaring med følgende:

- Tekniske kompetencer vedrørende projektering af nødstrømsanlæg, herunder DRUPS-anlæg og/eller 10 kV koblingsanlæg

- Udførelse af nødstrømsanlæg, herunder DRUPS-anlæg og/eller 10 kV koblingsanlæg

- Kompetencer vedrørende drift og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg, herunder DRUPS-anlæg og/eller 10 kV koblings-anlæg.

Nyere referencer tillægges mere vægt end ældre referencer. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, men opgaver som er færdigudført vægtes højere.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige arbejder, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante referencer.

Ansøger kan i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et vedlægge referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med projektering, udførelse og drift som angivet. Ansøger er dog ikke forpligtet hertil, men for det tilfælde, at der er mere end 3 egnede ansøgere, forbeholder Region Syddanmark sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens § § 135-137, § § 140-143 og § § 144-145.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 5 referencer. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i anmodningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 5 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen

Såfremt en reference mangler en/flere af de i punkt III.1.3) nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men dette vil dog kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til opgaven er tilknyttet en option, som omfatter følgende:

- 2 stk. ekstra DRUPS-enheder (Option 1).

Ved en ”DRUPS-enhed” forstås en enhed som kan fungere særskilt, og som udgøres af en dieselmotor, en generator, et svinghjul, styrings- og effekttavle samt installationer samt evt. en step-up transformer til 10kV.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som skal udfyldes og indsendes direkte via Byggeweb.

Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

ESPD’et er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand.

Dokumentet udgør en formel erklæring fra ansøger om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven vil eller kan blive udelukket (§ § 135-137), at denne opfylder de relevante egnethedskriterier (§ § 140-143), og at denne efter anmodning vil afgive de relevante oplysninger, som er krævet af Region Syddanmark.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét fælles europæisk udbudsdokument.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (underentreprenører/underleverandører), skal sikre, at Region Syddanmark modtager ansøgers eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et separat fælles europæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 (ESPD del III, afsnit A eller B), er til stede.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede (ESPD, del III, afsnit C).

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'et og medsende tilbuddet.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B (og dele af ESPD del III, afsnit C).

Ansøger gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis ansøger befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, og nr. 4, som omfatter følgende situationer:

- Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventioner mv. (nr. 1).

- Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord, hvis ansøgers/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøgers/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemmehørende. (nr. 2)

- Region Syddanmark har tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. (nr. 4)

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, og nr. 4. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit C, jf. den relevante rubrik.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 1a).

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 4.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når Region Syddanmark anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Region Syddanmark vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Region Syddanmark forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise Region Syddanmark til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationale databaser, fx www.cvr.dk, jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 190 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad har været mindst 15 % i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været mindst 25 mio. DKK i de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Ansøger skal udfylde ESPD’et med:

a) Beskrivelse af kunden/bygherre, inkl. kontaktdata

b) Angivelse af opgavens omfang, herunder oplysning om anlægssum og/eller kontraktværdi

c) Angivelse af udførelsesperioden (start og slut)

d) Beskrivelse af ansøgers ydelser i forbindelse med referencen (rolle og funktion)

e) Beskrivelse af, i hvilket omfang og hvordan de nedenfor under "teknisk/faglig scoring" angivne udvælgelseskriterier er opfyldt ved den pågældende leverance.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer Region Syddanmark ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Region Syddanmark klart, hvis der findes oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument. Ansøger er også velkommen til i ESPD’et blot at henvise til referencelisten og vedlægge denne som bilag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til ansøger/tilbudsgivers teknisk/faglige formåen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underentreprenører/underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af

de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Leverancekontrakten indeholder desuden en social klausul med krav om uddannelses- og praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om grunduddannelse mv., som forpligter leverandøren. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet, hvor vilkårene indgår som et bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation afholdes elektronisk via Byggeweb. Dette medfører, at ansøgning om prækvalifikation kun kan afleveres via login på Byggeweb udbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes pkt. 2.4.

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning og spørgsmål til prækvalifikation, samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggewebnummer TN708882A.

Der afholdes informationsmøde for de prækvalificerede virksomheder den 10. juni 2021, kl. 09.00-11.00 hos Region Syddanmark, Projektafdelingen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S, hvor der vil blive givet en kort introduktion til udbudsforretningen og udbudsmaterialet. Frist for tilmelding er den 8. juni 2021, kl. 13.00. Eventuelt præsentationsmateriale vil være på dansk og offentliggøres umiddelbart efter mødet på RIB - Byggeweb, jf. nærmere udbudsbetingelsernes pkt. 2.6.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum henover leverancekontraktens uopsigelighedsperiode på 12½ år, inklusive prisen for optioner.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Region Syddanmark kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad pkt. IV.2.4) Sprog:

Prækvalifikationsansøgningen (ESPD’et) skal være på dansk og/eller engelsk. Det tillades tillige, at dokumentation til brug for prækvalifikationsansøgningen, herunder referencer, regnskaber og støtteerklæringer mv. kan være på dansk og/eller engelsk.

Herudover gøres opmærksom på, at udbuddet som helhed gennemføres på dansk (bortset fra, at enkelte dele af det tekniske udbudsmateriale er udarbejdet på engelsk), og at tilbud således skal være på dansk. Ligesom spørgsmål/svar og rettelsesblade, referater mv. skal udarbejdes på dansk.

Forhandlingsprocessen vil også blive gennemført primært på dansk. Det vil dog være muligt for tilbudsgiver at præsentere og tale på engelsk, men Region Syddanmark taler og svarer udelukkende på dansk, hvorfor det således kan være nødvendigt for tilbudsgiver at tage en tolk med til forhandlingsmødet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2021

Send til en kollega

0.125