23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 082-210129
Offentliggjort
28.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

www.byggeweb.dk

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

001417 Nordvestpassagen - konstruktioner


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Gammelgaard
E-mail: jongam@kk.dk
Telefon: +45 51370240
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

001417 Nordvestpassagen - konstruktioner

Sagsnr.: 001417
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter etablering af en underføring under S-banen ved Mimersparken. I forbindelse med projekt Nordvestpassagen tilstræber Københavns Kommune at styrke forbindelsen mellem Bispebjerg og Nørrebro og fremme adgangsvejene for fodgængere og cyklister mellem bydelene. Særlig opmærksomhed henligger på at etablere nye, optimerede cykelstier og supercykelstier samt at skabe en åben og tryg passage mellem de 2 bydele.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter etablering af en underføring under S-banen ved Mimersparken. I forbindelse med projekt Nordvestpassagen tilstræber Københavns Kommune at styrke forbindelsen mellem Bispebjerg og Nørrebro og fremme adgangsvejene for fodgængere og cyklister mellem bydelene. Særlig opmærksomhed henligger på at etablere nye, optimerede cykelstier og supercykelstier samt at skabe en åben og tryg passage mellem de 2 bydele.

Passagen mellem de 2 områder skal foregå i forlængelse af Fyrbødervej og er dermed lokaliseret mellem Bispebjerg St. og Nørrebro St. Passagen udføres som en underføringskonstruktion, der fører de fremtidige gang- og cykelstier under den eksisterende S-bane mellem Lygten og Mimersparken.

Passagen placeres som forbindelse for bløde trafikanter imellem Lygten og Mimersparken. Forbindelsen skal være en del af Nørrebroruten, som altså omlægges. Denne følger i dag Superkilen mod nord og vestpå ad Tagensvej, og fremover skal ruten igennem Mjølnerparken, ved nr. 112, samt tværs over Mimersparken mod Fyrbødervej, under S-banen, og nord ad den planlagte supercykelsti, Fasanvejsruten.

Hertil kommer etablering af ny indkørsel til Nørrebrocenteret, samt ombygning af signalkrydset Lygten/Fyrbødervej.

Mimersparken skal reetableres med nyt stisystem for både gående og cyklende.

Der er aftalt totalspærringer med Banedanmark. 3 weekendspærringer og en 9 dages totalspærring i sommeren 2022.

Som en del af entreprisen udføres skybrudsprojektet Mimersparken, hvilket medfører at dele af cykel- og gangforbindelsen Nordvestpassagen samt de tilstødende opholdsarealer og stier skal anvendes til opmagasinering af regnvand under skybrud.

Entreprisen forventes udført samtidig med 2 andre store projekter. På den ene side renovering af Mjølnerparken og på den anden side Byudviklingsprojektet Lygten II. Derudover er der grænseflader til flere af København Kommunes egne projekter, bl.a. Fælleshus i Mimersparken, Genopretning på Lygten og Tagensvej. Desuden skal dele af projektet udføres på aktivt parkeringsareal for Nørrebro Bycenter. Særligt på Lygtesiden er pladsforholdene meget snævre.

Generelt gælder det derfor at gennemførelsen af entreprisen vil kræve god planlægning og koordinering med andre bygherrer.

Endelig skal der tages hensyn til grænsefladen til den bemandede legeplads i Mimersparken og til at projektet gennemføres i et socialt belastet område, som vil kræve særlige foranstaltninger i forhold til sikring af byggeplads mv.

Udbudsmaterialet er fuldt tilgængeligt på www.byggeweb.dk, Byggeweb nr. TN979218

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Københavns Kommune har fokus på bæredygtighed i udførelsesfasen. Derfor skal entreprenøren afgive pris på anvendelse af en række bæredygtighedsfremmende initiativer. Posterne er optioner og medtages i evalueringen, men kan efterfølgende fravælges af bygherren.

De enkelte optionspriser og betingelserne herfor fremgår af SAB, TAG og TBL.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter TMFs underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2021

Send til en kollega

0.079