23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 082-211624
Offentliggjort
28.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Se to link i udbudsteksten

Anmodning om deltagelse

Til
27.05.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Rammeaftaler om bygherre- og totalrådgivning


Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Energivej, Bygning 409
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Høgh
E-mail: jornh@dtu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftaler om bygherre- og totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) gennemfører et begrænset udbud af rammeaftaler om bygherre- og totalrådgivning. Der er tale om 2 delaftaler, hvoraf den ene (delaftale 1) omfatter en rammeaftale om bygherrerådgivning og den anden (delaftale 2) omfatter en rammeaftale om totalrådgivning. DTU ønsker med rammeaftalerne at etablere et stabilt og driftssikkert samarbejde med henblik på at opnå gode løsninger for DTU’s institutter og/eller andre DTU brugere. Godt samarbejde, værdiskabende processer, høj faglighed og bygbare projekter til rette tid, kvalitet og økonomi er centrale for DTU. Det er DTU’s forventning at rammerådgiverne kan være med til at understøtte dette.

Materiale vedr. delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning er tilgængeligt på iBinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vdskdcytqp

Materiale vedr. delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning er tilgængeligt på iBinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uhfnjzngzd

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning
71247000 Byggeledelse
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Ydelserne/rådgivning skal som udgangspunkt leveres hos DTU i 2800 Kgs. Lyngby, men ydelserne/rådgivning kan vedrøre DTU's øvrige lokaliteter på Sjælland, i Jylland og i Grønland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen vedrører bygherrerådgivning for DTU i henhold til Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019 (YBB) udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen.

Der vil være tale om bygherrerådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder af varierende omfang, campusplanlægning og -udvikling, ejendomsudvikling, renovering, vedligeholdelse samt planlægning heraf, tekniske anlæg mv. Der vil både være tale om klassisk bygherrerådgivning samt kompetencer inden for fx strategier, processer, udvikling, IKT, bæredygtighed mv.

Der vil være tale om bygherrerådgivning blandt andet i forbindelse med:

- Bygge- og anlægsprojekter vedrørende nybyggeri, om- og tilbygning, renovering, vedligeholdelse mv.

- Anlægsprojekter

- Strategier, analyser og planlægning

- Forskellige typer ledelse og/eller supportfunktion, herunder projektledelse, procesledelse, IKT-ledelse, bæredygtighedsledelse, commissioning-ledelse, byggeledelse mv.

- Brugerprocesser

- Udbud

- Budgettering og økonomistyring

- Kontraktstyring.

Materiale vedr. delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning er tilgængeligt på iBinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vdskdcytqp

DTU afholder informationsmøde for alle interesserede onsdag den 05. maj 2021, kl. 10.00.

På grund af corona-restriktioner gennemføres informationsmødet digitalt som et online-møde. Alle interesserede bedes derfor tilmelde sig via mail til jornh@dtu.dk senest den 03. maj 2021 med angivelse af deltagere og e-mailadresse. Inden informationsmødet vil alle tilmeldte modtage et link til informationsmødet.

På informationsmødet vil DTU informere om udbudsprocessen særligt prækvalifikationsfasen samt kort om de udbudte rammeaftaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, kvalitet og leverancesikkerhed / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og samarbejde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge rammeaftalen med op til 24 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge de 5 bedst egnede ansøgere for hver delaftale til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de 5 bedst egnede til delaftale 1: Rammaftale om bygherrerådgivning vil ske ud fra en samlet vurdering af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte rammeaftale. Ved vurderingen vil ordregiver lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte rammeaftale, herunder særligt:

- Ansøgernes erfaring med udarbejdelse og formidling af analyser/strategier forud for igangsætning af tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale, fx ejendomsudviklingsstrategi, infrastrukturanalyse, potentialeanalyse, bæredygtighedsstrategi, digitaliseringsstrategi, vedligeholdelsesplan eller lignende.

- Ansøgernes erfaring med at facilitere og gennemføre brugerprocesser i forbindelse med tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

- Ansøgernes erfaring med at foretage volumenstudier samt udarbejde budgetter i forbindelse med tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

- Ansøgernes erfaring med udarbejdelse af udbudsstrategier samt facilitere og gennemføre udbud i forbindelse med tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

- Ansøgernes erfaring med bygherrerådgivning inden for forskellig –ledelse, herunder projektledelse, procesledelse, IKT-ledelse, bæredygtighedsledelse, commissioning-ledelse.

- Ansøgernes erfaring med bygherrerådgivning inden for tilsvarende bygge- og anlægsprojekter med laboratorier, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

Objektive kriterier for udvælgelsen af de 5 bedst egnede til delaftale 2: Rammaftale om totalrådgivning fremgår under beskrivelse af delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning.

Ansøger skal i ESPD, del V, oplyse om referenceprojekter, som ordregiver kan tage i betragtning ved begrænsningen af antallet af ansøgere til 5. Ansøger må gerne vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. Ansøger må samlet set oplyse om højst 6 referencer pr. delaftale under ESPD’ens del V, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

Referencerne må højest være 3 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra tidspunktet for gennemførelse af ydelsen, som referencen vedrører.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning
71247000 Byggeledelse
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71315000 Tekniske installationer i bygninger
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71321000 Ingeniørmæssig projektering af mekaniske og elektriske installationer i bygninger
71321200 Projektering af varmesystemer
71321300 Rådgivning — vvs
71321400 Rådgivning — ventilation
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Ydelserne/rådgivning skal som udgangspunkt leveres hos DTU i 2800 Kgs. Lyngby, men ydelserne/rådgivning kan vedrøre DTU's øvrige lokaliteter på Sjælland, i Jylland og i Grønland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen vedrører totalrådgivning for DTU i henhold til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 (YBL) udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder og i henhold til Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019 (YBA) udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Totalrådgiver skal levere totalrådgivning, herunder arkitekt- og ingeniørydelser. Det vil således være totalrådgivning i forbindelse med blandt andet bygge- og anlægsarbejder, renovering, vedligeholdelse samt planlægning heraf, tekniske anlæg mv., herunder eksempelvis i forbindelse med:

- Bygge- og anlægsprojekter vedrørende nybyggeri, om- og tilbygning, renovering, optimering, vedligeholdelse mv. Eksempelvis totalrenovering af laboratorier, tekniske projekter, energirenovering af ventilationsanlæg, optimering af køleanlæg, modernisering af kontorer, møderum og undervisningslokaler, fælles arealer, facade- og tagrenoveringer mv.

- Anlægsprojekter, fx kloak og afledning af overfladevand

- Forskellige typer ledelse og/eller supportfunktion, herunder projektledelse, projekteringsledelse, procesledelse, IKT-ledelse, bæredygtighedsledelse, commissioning-ledelse, byggeledelse mv.

- Udbud

- Budgettering og økonomistyring

- Kontraktstyring

- Fagtilsyn.

Der vil som udgangspunkt ikke blive igangsat konkrete projekter, hvor totalrådgiverhonoraret overstiger 7 mio. DKK.

Materiale vedr. delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning er tilgængeligt på iBinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uhfnjzngzd

DTU afholder informationsmøde for alle interesserede onsdag den 05. maj 2021, kl. 10.00.

På grund af corona-restriktioner gennemføres informationsmødet digitalt som et online-møde. Alle interesserede bedes derfor tilmelde sig via mail til jornh@dtu.dk senest den 03. maj 2021 med angivelse af deltagere og e-mailadresse. Inden informationsmødet vil alle tilmeldte modtage et link til informationsmødet.

På informationsmødet vil DTU informere om udbudsprocessen særligt prækvalifikationsfasen samt kort om de udbudte rammeaftaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, kvalitet og leverancesikkerhed / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og samarbejde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge rammeaftalen med op til 24 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge de 5 bedst egnede ansøgere for hver delaftale til at afgive tilbud.

Objektive kriterier for udvælgelsen af de 5 bedst egnede til delaftale 1: Rammaftale om bygherrerådgivning fremgår under beskrivelsen af delaftale 1:Rammeaftale om bygherrerådgivning.

Udvælgelsen af de 5 bedst egnede til delaftale 2: Rammaftale om totalrådgivning vil ske ud fra en samlet vurdering af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte rammeaftale. Ved vurderingen vil ordregiver lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte rammeaftale, herunder særligt:

- Ansøgernes erfaring med arkitektrådgivning i forbindelse med tilsvarende bygge- og anlægsarbejder vedrørende universitets-læringsmiljøer samt forsknings- og undervisningslaboratorier, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

- Ansøgernes erfaring med ingeniørrådgivning i forbindelse med tilsvarende bygge- og anlægsarbejder vedrørende teknisk installationstunge projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale, fx installationstunge bygninger med anlæg til forsyning af forsknings- og undervisningslaboratorier, herunder laboratorier, ventilationsanlæg, køleanlæg, procesanlæg, styring og lignende.

- Ansøgernes erfaring med projekteringsledelse i forbindelse med tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

- Ansøgernes erfaring med byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

- Ansøgernes erfaring med kvalitetsstyringsprocesser, herunder commissioning-ledelse, IKT-ledelse og bæredygtighedsledelse i forbindelse med tilsvarende projekter, der forventes at blive rekvireret inden for denne rammeaftale.

Ansøger skal i ESPD, del V, oplyse om referenceprojekter, som ordregiver kan tage i betragtning ved begrænsningen af antallet af ansøgere til 5. Ansøger må gerne vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. Ansøger må samlet set oplyse om højst 6 referencer pr. delaftale under ESPD’ens del V, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

Referencerne må højest være 3 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra tidspunktet for gennemførelse af ydelsen, som referencen vedrører.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning:

- For at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud på delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning skal ansøger opfylde de 3 nedenstående mindstekrav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad.

For delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning:

- For at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud på delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning skal ansøger opfylde de 3 nedenstående mindstekrav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For delaftale 1:Rammeaftale om bygherrerådgivning:

Mindstekrav i seneste offentliggjorte regnskab: Nettoomsætning 40 mio. DKK, egenkapital 5 mio. DKK, soliditetsgrad 10 %.

For delaftale 2:Rammeaftale om totalrådgivning:

Mindstekrav i seneste offentliggjorte regnskab: Nettoomsætning 20 mio. DKK, egenkapital 2 mio. DKK, soliditetsgrad 10 %.

Hvis ansøger ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den økonomiske og finansielle formåen hos andre enheder.

Ansøger skal erklære under ESPD'ens del IV, litra a, at de opfylder mindstekravene til den økonomiske og finansielle formåen. Det gælder også selvom ansøger ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144.

Det bemærkes, at nøgletallene ikke behøves oplyst i ansøgningen om deltagelse, idet ansøger i stedet i ESPD, del IV, litra a, erklærer, at ansøger lever op til mindstekravene.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning:

For at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud på delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning skal ansøger opfylde de nedenstående mindstekrav til ansøgerens erfaring fra de betydeligste leveringer af tilsvarende tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år.

For delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning:

For at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud på delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning skal ansøger opfylde de nedenstående mindstekrav til ansøgerens erfaring fra de betydeligste leveringer af tilsvarende tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har minimum én reference inden for hver af nedenstående kategorier:

a) Indledende rådgivning: Referenceprojekt, der dokumenterer ansøgers erfaring med bygherrerådgivning i indledende faser, herunder idéoplæg samt håndtering af procesledelse.

b) Lærings- og studiemiljøer: Referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde vedrørende lærings- og studiemiljøer.

c) Laboratoriebyggeri: Referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde vedrørende laboratoriebyggeri.

d) Digitalisering: Referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med digitaliserede bygge- og anlægsprojekter, herunder digitale bygningsmodeller.

e) Bæredygtighed: Referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med bygherrerådgivning inden for bæredygtighed i bygge- og anlægssektoren, herunder fx et bygge- og anlægsprojekt, der skal certificeres efter en anerkendt certificeringsordning, f.eks. DGNB, LEED mv.

For delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren har minimum én reference inden for hver af nedenstående kategorier:

a) Arkitektrådgivning: Referenceprojekt, der dokumenter ansøgers erfaring med arkitektrådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter vedrørende lærings- og studiemiljøer samt laboratoriebyggeri.

b) Ingeniørrådgivning: Referenceprojekt, der dokumenter ansøgers erfaring med ingeniørrådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter vedrørende lærings- og studiemiljøer samt laboratoriebyggeri.

c) Digitalisering: Referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med digitaliserede bygge- og anlægsprojekter, herunder digitale bygnings-modeller.

d) Bæredygtighed: Referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med teknisk rådgivning og bistand inden for bæredygtighed i bygge- og anlægssektoren, herunder fx et bygge- og anlægsprojekt, der skal certificeres efter en anerkendt certificeringsordning, f.eks. DGNB, LEED mv.

Referenceprojekterne skal være udført inden for de seneste 3 år. Ét reference projekt må gerne understøtte flere af kategorierne ovenfor.

Hvis ansøger ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

Ansøger skal erklære under ESPD'ens del IV, litra a, at de opfylder mindstekravene til den tekniske og faglige formåen. Det gælder også selvom ansøger ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144.

Det bemærkes, at oplysningerne/referencerne ikke behøves oplyst i ansøgningen om deltagelse, idet ansøger i stedet i ESPD, del IV, litra a, erklærer, at ansøger lever op til mindstekravene.

DTU vil inden udvælgelsen kræve oplysningerne i ESPD dokumenteret ved at anmode om oplysning om de referenceprojekter, der viser, at ansøger opfylder mindstekravene til den tekniske og faglige kapacitet. Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen end disse referencer, men DTU forbeholder sig ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af ydelserne for at verificere oplysningerne, herunder de deri anførte datoer for udførelse af ydelserne. Der gælder intet maksimum for, hvor mange referencer ansøger kan anvende til at dokumentere, at ansøgers tekniske og faglige kapacitet lever op til mindstekravene.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning har ABR Forenklet som grundlag.

- Delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning har ABR 18 som grundlag.

Se øvrige kontraktudførelsesvilkår i udbudsmaterialet der indeholder udkast til rammeaftaler mv.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

DTU har overvejet at opdele udbuddet i flere delaftaler, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling. Ét af formålene med disse rammeaftaler er, at få opbygget et stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgiver og DTU, sat at rådgiver opnår et indgående kendskab til DTU, for at kunne levere den bedste rådgivning. Det er derfor DTU's vurdering, at denne opdeling i 2 delaftaler er optimal. Det er ligeledes DTU's vurdering, at yderligere opdeling vil medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.

Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § § 135 og 136 samt hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på iBinder via følgende link:

For delaftale 1: Rammeaftale om bygherrerådgivning: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vdskdcytqp

For delaftale 2: Rammeaftale om totalrådgivning:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uhfnjzngzd

Ansøgning om deltagelse skal fremsendes elektronisk via iBinder.

ESPD udfyldes ved først at downloade ESPD-skabelon (xml-fil) fra udbudsmaterialet på iBinder og efterfølgende indlæse dokumentet under fanen "ESPD" i iBinder. Herefter kan ESPD udfyldes, underskrives og uploades på iBinder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over andre forhold, fx over ikke at være blevet tildelt rammeaftalen, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale.

Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2021

Send til en kollega

0.063