23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-216033
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.05.2021 Kl. 09:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/154890773.aspx

Udbyder

Fredericia Kommune Affald og Genbrug

Transport af affaldscontainere - Fredericia Kommune


Fredericia Kommune Affald og Genbrug

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune Affald og Genbrug
Postadresse: Industrivej 8
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Tranholm Jensen
E-mail: deje@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154890773.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154890773.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154890773.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transport af affaldscontainere - Fredericia Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Transport og tømning af affaldscontainere i Fredericia Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Fredericia Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet består i kørsel og tømning af affaldscontainere indeholdende diverse affaldsfraktioner fra p.t. følgende lokaliteter:

- Genbrugscentret og genbrugspladsen, Nordre Kobbelvej 9

- Genbrugspladsen, Bundgårdsvej 2.

- Fredericia Kommunes deponi, Vejlbyvej 40

- Genbrugsbutikken, Prangervej 2.

Der er ca. 5 600 kørsler pr. år.

Herudover skal der udføres en række supplerende ydelser herunder weekend kørsel, straksordre, kørsel med flis og ad-hoc kørsel.

Der skal gives en optionspris på intern flytning af containere. Der skal gives en optionspris på leje af containere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbuddet omfatter en option for ordregiver på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår på forlængelse et vilkårligt antal gange af et vilkårligt antal måneder ad gangen op til i alt 3 år. Udnyttes begge perioder fuldt ud løber den pågældende kontrakt således frem til og med den 30. juni 2029.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option: Der skal gives pris på intern flytning af containere. Der skal gives en optionspris på leje af containere.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiveren skal enten oplyse resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår og/eller oplyse soliditetsgrad fra det seneste regnskabsår.

Tilbudsgiver skal i ESPD bekræfte at denne kan få en tilkendegivelse vedr. sikkerhedsstillelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiveren skal enten:

a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår - angiv resultater i ESPD for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller/og

b) have en soliditetgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab - angiv soliditetgrad i ESPD.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontrakten krævede sikkerhedsstillelse. Angiv i ESPD under "Øvrige økonomiske og finansielle krav" at kravet kan opfyldes. og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i kontrakten krævede sikkerhedsstillelse. Angiv i ESPD under "Øvrige økonomiske og finansielle krav" at kravet kan opfyldes.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer:

- Tilbudsgiver skal have mindst én reference.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have mindst én reference omfattende transport af minimum 2 500 containertransporter pr. år. i en sammenhængende periode på mindst 24 kalendermåneder indenfor de sidste 3 år.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal underskrive arbejdsklausul jf. det øvrige udbudsmateriale.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 09:00
Sted:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver vil endvidere i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, blive udelukket fra udbuddet, hvis denne er omfattet af § 137, nr. 1-6.

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger faktisk dokumentation for overholdelse af de opstillede mindstekrav til egnethed. Inden der træffes endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ordregiver indhente endelig dokumentation for overholdelse af de opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.094