23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-216036
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.05.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Lundehustorvet, fleksibelt byrum og mødested


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Egelund
E-mail: nk1b@kk.dk
Telefon: +45 29422652
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AAB, Afd. 32 – Emdrup Vænge
CVR-nummer: 31428815
Postadresse: Strødamvej 2
By: København ø
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Clement
E-mail: ccl@aab.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Meningsrådet v/Lundehus Sogn
CVR-nummer: 21753912
Postadresse: Strødamvej 1
By: København Ø
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kurt Hansen
E-mail: kurt@badenliving.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Lundehustorvet, fleksibelt byrum og mødested

 

Sagsnr.: TN427864
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen skal i samarbejde med 2 lokale grundejere - Lundehuskirken og AAB/Afd. 32 over de kommende 3 år planlægge og gennemføre et anlægsprojekt – Lundehustorvet, Bispebjerg, fleksibelt byrum og mødested. Opgaven angår totalrådgivning med henblik på at udarbejde forslag til et populært og velfungerende bytorv med forudsætninger for et rigt byliv.

Opgaven omfatter projektforslag herunder borgerinddragelse, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, evt. udførelsesprojekt, samt projektopfølgning og fagtilsyn.

Rådgiver træder ind i en proces og dialog der har løbet gennem de seneste år om udvikling af Lundehustorvet.

Lokalområdet har allerede har udtrykt mange ønsker og behov. Opgaven er derfor at opsummere - dels tidligere behovs-/ønskebeskrivelser, borgerpanelundersøgelse og skitseforslag, men også at indfri nuværende målsætninger og visioner for Lundehustorvet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71510000 Forundersøgelse af byggegrund
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71410000 Byplanlægning
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Lundehustorvet - Strødamvej 1, 2100 København ø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen skal i samarbejde med 2 lokale grundejere - Lundehuskirken og AAB/Afd. 32 over de kommende 3 år planlægge og gennemføre et anlægsprojekt – Lundehustorvet, Bispebjerg, fleksibelt byrum og mødested. Opgaven angår totalrådgivning med henblik på at udarbejde forslag til et populært og velfungerende bytorv med forudsætninger for et rigt byliv.

Opgaven omfatter projektforslag herunder borgerinddragelse, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, evt. udførelsesprojekt, samt projektopfølgning og fagtilsyn.

Rådgiver træder ind i en proces og dialog der har løbet gennem de seneste år om udvikling af Lundehustorvet.

Lokalområdet har allerede har udtrykt mange ønsker og behov. Opgaven er derfor at opsummere - dels tidligere behovs-/ønskebeskrivelser, borgerpanelundersøgelse og skitseforslag, men også at indfri nuværende målsætninger og visioner for Lundehustorvet (se anlægsprogrammet) og at omsætte dette til et realiserbart projektforslag.

Da projektarealet inkluderer 3 matrikler (og dermed 3 bygherrer) skal der gennem de kommende projektfaser — projektforslag, udbuds - og anlægsfase etableres særskilte (skriftlige) aftaler med hver enkelt matrikelejer om både udformning og anlægsprojekter/del-projekter på deres respektive matrikler.

Projektet/forslaget skal udvikles i dialog med projektledergruppen (de 3 grundejere), den kommunale projektgruppe, fagspecialister, lokaludvalget og aktørerne omkring projektområdet og med den lokale følgegruppe.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 27/06/2021
Slut: 30/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, jf. ESPD del IV B:

Samlet for tilbudsgiver gælder, at:

— Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 3 mio. DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

— Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 850 000 DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab.

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal til brug for ovenstående vurdering udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge 1 reference på hver af de 3 nedenstående kategorier.

Referencerne skal omfatte:

1) Kategori 1: Lignende byrum, skal opfylde mindst 3 af Lundehustorvets 4 målsætninger. Referencer skal omhandle totalrådgivning og projektering af anlægsprojekter i bymæssige områder med en anlægsøkonomi på minimum 12 mio. DKK.

Tilbudsgiver skal selv have været totalrådgiver på projekterne.

2) Kategori 2: Håndtering af anlægsprojekt med flere bygherrer i samme projekt, f.eks. hvor den ene

part er et almennyttigt boligselskab eller lignende.

Referencer skal omhandle totalrådgivning og projektering af anlægsprojekter i bymæssige områder med en anlægsøkonomi på minimum 12 mio. DKK. Tilbudsgiver skal selv have været totalrådgiver på projekterne.

3) Kategori 3: Trafikale løsninger ved/omkring byrum med fokus på fredeliggørelse og byliv.

Referencer skal omhandle rådgivning og projektering af anlægsprojekter i bymæssige områder. Tilbudsgiver skal selv have været rådgiver på projekterne. Referenceprojekter skal være udført inden for de seneste 3 år, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 3 år siden beregnet fra tilbudsfristen. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning.

Tilbudsgiveren kan højst oplyse 1 referencer på hver af de 3 kategorier til dokumentation for opfyldelse af

mindstekrav. Hvis tilbudsgiveren afleverer mere end 3 referencer, vil TMF alene se på den første reference

indenfor hver kategori.

Hvis tilbudsgiveren vedlægger referencerne i en selvstændig referenceliste, bedes tilbudsgiveren tydeligt

anføre, hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

TMF forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer og inddrage eventuelle udtalelser herfra i evalueringen.

Eksempel:

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse følgende:

— Kort beskrivelse af opgaven og processen

— Tilbudsgivers konkrete rolle i opgaven

— Periode for opgavens udførelse

— Værdien af opgaven og entreprisen ekskl. moms

— Bygherre/bygherrer på entreprisen.

Beskrivelsen af hver referencer må maksimum fylde 2 sider pr. reference. Til brug for ovenstående vurdering skal tilbudsgiver enten udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit C eller vedlægge referencerne i en selvstændig referenceliste.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Htttp://www.rib-software.dk

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt via Byggeweb på:

https://www.rib-software.dk under følgende Byggeweb nr.TN499054.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45

kalenderdage regnet fra dagen efter, at TMF har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske

Unions Tidende om, at TMF har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.078