23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-216282
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.05.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Hans Tausens Kirke v/ Islands Brygges Sogns Menighedsråd

Bygherrerådgiveraftale - Ny Kirke i Ørestad


Hans Tausens Kirke v/ Islands Brygges Sogns Menighedsråd

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hans Tausens Kirke v/ Islands Brygges Sogns Menighedsråd
CVR-nummer: 15662611
Postadresse: Halfdansgade 6
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Østberg Hansen
E-mail: udbud@mowe.dk
Telefon: +45 81270464
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://islandsbryggessogn.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bygherrerådgiveraftale - Ny Kirke i Ørestad

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Menighedsrådet har brug for en bygherrerådgiver i forbindelse med opførelsen af Ny Kirke i Ørestad. Bygherrerådgiveren skal støtte menighedsrådet under hele processen, og bygherrerådgiverens ydelser er nærmere beskrevet i bygherrerådgiveraftalen.

Der har de seneste år været en stor tilvækst af borgere i Islands Bygges Sogn, og der bor i dag næsten 35 000 borgere. Særligt opførelsen af bydelen Ørestad har skabt et behov for en ny kirke i Ørestadsområdet, fordi Hans Tausens Kirke ikke kan dække behovet for kirkelig betjening.

Menighedsrådet ønsker at opføre en ny kirke på Richard Mortensens Vej i Ørestad, København.

Den samlede økonomiske ramme for etableringen af ny kirke i Ørestad er på 149 mio. DKK ekskl. moms.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Richard Mortensens Vej, Ørestad, 2300 København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet af bygherrerådgiveraftalen sker som et begrænset udbud efter udbudslovens § § 58-60.

Udbudsprocessen er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne, som kan findes på udbudsportalen RIB Byggeweb (https://www.rib-software.dk/udbudsportal - udbudsnummer: TN 456585A).

Udbuddet starter med en prækvalifikationsfase, hvor ordregiver vil tilbyde maksimalt 5 ansøgere at deltage i tilbudsfasen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 52
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at kunne blive prækvalificeret skal bygherrerådgiveren opfylde de 3 nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:

- Nettoomsætning: 2 mio. DKK

- Egenkapital: 125 000 DKK

- Soliditetsgrad: 15 %.

Hvis bygherrerådgiveren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den økonomiske og finansielle formåen hos andre enheder.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave, herunder særligt i hvilket omfang referencerne dokumenterer:

- Erfaring med den tidsmæssige og økonomiske planlægning og styring af projekter for bygherrer uden byggeteknisk indsigt og erfaring med at gennemføre byggerier. Det vil vægte særligt positivt, hvis referencerne vedrører kirker eller oplevelsesbyggerier.

- Erfaring med gennemførelse af projektkonkurrencer.

- Erfaring med at støtte bygherren i forbindelse med tidlig inddragelse af en entreprenør i projekteringen af tilsvarende projekter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at bygherrerådgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøger skal kunne vedlægge mindst én reference inden for hver af følgende kategorier:

a) Referenceprojekt, der dokumenterer erfaring med at udfærdige konkurrenceprogram i forbindelse med gennemførelse af en projektkonkurrence efter udbudslovens § § 84-92

b) Referenceprojekt, der dokumenterer erfaring med at varetage sekretariatsfunktionen i forbindelse med gennemførelse af projektkonkurrence efter udbudslovens § § 84-92 med efterfølgende udbud efter forhandling uden forudgående bekendtgørelse efter udbudslovens § 82.

c) Referenceprojekt, der dokumenterer erfaring med som bygherrerådgiver at bistå bygherren i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af totalrådgiveraftaler vedrørende kirkebyggerier eller oplevelsesbyggerier.

d) Referenceprojekt, der dokumenterer erfaring med bygherrerådgivning vedrørende et projekt med en styrende økonomisk ramme på mindst 50 mio. DKK ekskl. moms, herunder rådgivning vedrørende den overordnede tidsmæssige og økonomiske styring af byggeprocessen.

Det samme referenceprojekt kan godt dokumentere erfaring med flere af kategorierne a-d angivet ovenfor. Hvis bygherrerådgiveren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver har en opsigelsesadgang i tilfælde af, at ordregiver i forbindelse med en klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af aftalen, og/eller aftalen erklæres for uden virkning. Tilsvarende gælder, hvis ordregiver på baggrund af en konkret henvendelse fra en tilbudsgiver berettiget beslutter at annullere udbuddet eller trække en tildelingsbeslutning tilbage.

Ordregiver kan også opsige aftalen, hvis nødvendige godkendelser, bevillinger, tilladelser mv. til at gennemføre projektet ikke bliver givet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven er gældende for udbuddet.

Ansøger skal udfylde og underskrive ESPD, som skal afleveres med ansøgningen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2021

Send til en kollega

0.063