23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 104-272744
Offentliggjort
01.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wrridxhufm

Udbyder

Dansk Dekommissionering

Entreprise E01 - Kraner og logistik


Dansk Dekommissionering

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Dekommissionering
CVR-nummer: 29765537
Postadresse: Frederiksborgvej 399
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Tora Fridell
E-mail: tf@emcon.dk
Telefon: +45 23664886
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dekom.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Entreprise E01: Kraner og logistik

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45350000 Maskininstallationer
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dansk Dekommissionering håndterer radioaktivt affald i Danmark. For at sikre sikker opbevaring af affaldet skal der opføres en ny opgraderet lagerfacilitet, (NOL) på Risøhalvøen på adressen Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde.

NOL-projektet består af et hovedlager, en kold lade, portvagt og sluse, sikkerhedshegn samt terræn- og belægningsarbejder mv.

Projektet er i februar 2021 projekteret frem til projektforslag.

Det vil blive udbudt i 3 entrepriser:

- E01: Kraner og logistikudstyr til hovedlageret

- E02: Hovedentreprise

- E03: Sikringsentreprise.

Dette udbud omfatter E01 kraner og logistikudstyr til hovedlageret.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Hos Dansk Dekommissionering, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omfatter E01 kraner og logistikudstyr til hovedlageret.

Hovedlageret er på ca. 10 640 m2 og skal opbevare containere til affald. Lageret skal være udstyret med et fuldautomatisk traverskransystem til stakning og hentning af containere inkl. WMS-styring. Systemet skal indeholde 4 traverskraner til håndtering af 2 containertyper.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsforslag og risikovurdering / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Omfanget af kontrakten er det samme men den kan tidsmæssigt forskydes. Tidsangivelsen indeholder ikke 1. og 5. års eftersyn.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Mindstekrav til egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

En egenkapital der er positiv i de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer for tilsvarende opgaver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Mindst 1 reference der dokumenterer, at tilbudsgiver har udviklet, leveret og idriftsat et fuldautomatisk traverskransystem inkl. WMS-styring. Referencer skal være afsluttet indenfor de seneste 8 år.

- Mindst 1 reference vedr. traverskraner der har en samlet sum på mindst 15 mio. DKK ekskl. moms.

- Dokumentation for, at tilbudsgiver har en organisation i Danmark som kan varetage service og vedligehold på tilsvarende anlæg.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten er baseret på AB18 med de ændringer og tilføjelser der fremgår af udbudsmaterialet.

Bygherre tager forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse af projektet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der bliver afholdt licitation.

Sted meddeles på iBinder.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan frit hentes på iBinder på følgende adresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wrridxhufm

De obligatoriske udelukkelsesgrunde er gældende i dette udbud, jf. udbudslovens § § 135-136. Herudover finder den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk.1, nr. 2 anvendelse. Tilbuddet vil ikke blive taget i betragtning, hvis tilbudsgiveren er omfattet af disse udelukkelsesgrunde og tilbudsgiveren ikke efterfølgende dokumenterer sin pålidelighed i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobssens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2021

Send til en kollega

0.078