23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 104-272751
Offentliggjort
01.06.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Vordingborg Kommune

Hovedentreprise - Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus


Vordingborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29189676
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Ringvei
E-mail: kr@plh.dk
Telefon: +45 29223761
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://app.byggeprojekt.dk/public/1727-Vordingborg_Raadhus
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1727-Vordingborg_Raadhus
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1727-Vordingborg_Raadhus
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hovedentreprise - Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vordingborg Kommune skal have opført et nyt Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus. Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus er en del af en udvikling, hvor Vordingborg Kommune ønsker at skabe en levende bymidte. Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus skal være en del af denne udvikling ved, at der skal skabes et attraktivt knudepunkt og et administrativt centrum på Valdemarstorvet. Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus er etape 2, hvor etape 1, der består af et jobcenter og borgerservice, allerede er gennemført og ibrugtaget.

Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus blev igangsat ved en projektkonkurrence i foråret 2020, hvor MOE A/S med PLH Arkitekter A/S og ETN Arkitekter ApS i juni 2020 blev udpeget som vinder. Projektet er nu nået dertil, hvor Vordingborg Rådhus – Borgernes Hus skal udbydes i hovedentreprise.

Der er afsat ca. 75 mio. DKK til opførelsen af Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus. Det er forventningen, at hovedentreprisekontrakten indgås med den valgte entreprenør i uge 39.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45213400 Byggearbejder: personalelokaler
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45100000 Forberedelse af byggeplads
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Vordingborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vordingborg Kommune skal have opført et nyt Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus. Vordingborg by er i lighed med mange andre byer en by i forandring. Det tidligere stærke og veldefinerede hovedstrøg i Algade ændrer sig, og Vordingborg by er ved at finde en ny form med mindre centre med hver deres karakter.

For at understøtte denne udvikling har Vordingborg Kommune igangsat projektet "De røde løbere". Målet med projektet er en levende bymidte, hvor tråde trækkes ud og griber fat i de omkringliggende uddannelses- og kulturinstitutioner, naturoplevelser, attraktioner, erhverv samt historiske højdepunkter.

Vordingborg Kommune vil understøtte denne udvikling ved at skabe et attraktivt knudepunkt og et administrativt centrum på Valdemarstorvet ved gennemførelse af 2 etaper. Etape 1, der består af et jobcenter og borgerservice, er gennemført. Etape 2 ("Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus") står foran gennemførelse og medfører, at etape 2 bygges sammen med etape 1, så der opnås ét sammenhængende og bæredygtigt hus: Vordingborg Rådhus – Borgernes Hus.

Etape 2 blev igangsat i foråret 2020 ved en projektkonkurrence, hvor MOE A/S med PLH Arkitekter A/S og ETN Arkitekter ApS den 24. juni 2020 blev udpeget som vinder.

Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus er nu nået dertil, hvor etape 2 udbydes i hovedentreprise. Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus udgør 4 210 m2 fordelt på 4 etager og 440 m2 kælder. Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus er disponeret som et atriumhus i 4 etager og knytter sig direkte til den nordlige gavl af den eksisterende etape 1. Det eksisterende atrium i etape 1 bliver forlænget ind i etape 2 og skaber ét samlet hus.

Det er visionen for det samlede projektet, dvs. etape 1 og etape 2, at det samlede rådhus både understøtter oplevelser i form af fx kulturelle aktiviteter. Borgerbetjening- og service bliver en naturlig del af det nye samlede rådhus, der samtidig skal udgøre en moderne arbejdsplads for ca. 300 medarbejdere og et administrativt centrum i Vordingborg Kommune.

Mødecentret på 3. sal retter sig bl.a. mod foreninger og tagterrassen med udsigt til Gåsetårnet skal give mulighed for et nyt blik på Vordingborg. Udadvendte funktioner skal omfavnes af bygningen ud mod Valdemarstorvet, hvor et spændende nyt miljø giver tilbage til den historiske by med spændende brugsmuligheder.

Vordingborg Rådhus – Borgernes Hus udbydes som en hovedentreprise. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. udbudslovens § § 58-60. Fristen for ansøgning om prækvalifikation er den 29. juni 2021 kl. 12.00, imens fristen for afgivelse er tilbud er den 31. august 2021 kl. 12.00. Der afholdes virtuelt spørgemøde den 7. juni 2021 kl. 09.00, ligesom det er hensigten iht. den foreløbige tidsplan for udbuddets gennemførelse, at de, der er blevet prækvalificeret, gives mulighed for at besigtige etape 1 og grunden den 7. juli 2021 kl. 14.00. Nærmere oplysning herom vil blive meddelt på www.byggeprojekt.dk der er den elektroniske udbudsplatform, som anvendes til gennemførelsen af udbuddet. Ansøger/tilbudsgiver skal derfor oprettes som licenshaver hos www.byggeprojekt.dk for at kunne deltage i udbuddet. Oprettelse som licenshaver kan ske uden omkostning. Spørgsmål vedr. oprettelse kan rettes til www.byggeprojekt.dk's supportfunktion (tlf. +45 7174 7441).

Der udbetales ikke vederlag til ansøgerne eller tilbudsgiverne for disses deltagelse i udbuddet. Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå tilbuddet i 6 måneder efter tilbudsfristen.

Vordingborg Kommune har afsat ca. 75 mio. DKK til opførelsen af Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus.

Det er forventningen, at hovedentreprisekontrakten indgås med den valgte hovedentreprenør i uge 39 med kontraktstart den 1. oktober 2021.

Dokumentet VRH_K00_C08_BSB: Byggesagsbeskrivelse BSB og udbudsmaterialets øvrige tekniske dokumenter indeholder en udførlig beskrivelse af de opgaver, som er omfattet af den udbudte hovedentreprisekontrakt og Vordingborg Kommunes ønsker og krav i denne forbindelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Iht. tidsplanen for etape 2's gennemførelse skal arbejderne påbegyndes senest 1. oktober 2021 med aflevering senest 12. juni 2023. Hovedentreprisekontrakten giver mulighed for, at afleveringstidspunktet i særlige dokumenterbare tilfælde kan udskydes, dog aldrig med mere end 2 måneder. Afleveringstidspunktet vil derfor, uanset hvilke tilfælde der forekommer, være senest den 12. august 2023.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Vordingborg Kommune udvælge de 5 virksomheder, der af Vordingborg Kommune vurderes som værende de bedst egnede virksomheder til at levere den udbudte opgave.

Med "de bedst egnede virksomheder" forstås de 5 virksomheder, som via referencerne, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.4.6, har:

1) Mest relevant erfaring med tilsvarende byggerier.

Ved "mest relevant erfaring med tilsvarende byggerier" forstås de referencer, som ud fra en helhedsvurdering er sammenlignelige med det udbudte projekt i art, kompleksitet og omfang, herunder særligt referencer på byggerier, der er udført i hovedentreprise i forbindelse med kontorbyggeri, uddannelsesinstitutioner, kulturbyggeri og domicilbyggeri, og som er opført i flere etager, dvs. mere end én etage. Selve antallet af vedlagte referencer indgår således ikke i udvælgelsen.

Vordingborg Kommune vil foretage en samlet vurdering af ansøgers referencer. Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et, afsnit V. Ansøger kan for så vidt angår ovenstående pkt. 1 henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravenes opfyldelse, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.4.6.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Hovedentreprisekontrakten indeholder følgende optioner, som Vordingborg Kommune har ret til at tilkøbe:

— Option – Pergola – corenstål inkl. skur

— Option – Plantekummer

— Option – Solceller

— Option – Garderobeskabe

— Option – Personale lockers.

Ovenstående optioner kan af Vordingborg Kommune tilkøbes enkeltvist. Vordingborg Kommune kan derfor frit vælge, om og hvilke optioner Vordingborg Kommune ønsker at gøre brug af.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tildelingskriteriet for hovedentreprisekontrakten er det bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. udbudslovens § 162, stk. 1, pkt. 3, med underkriterierne:

— "Pris" (60 %)

— "Kvalitet" (40 %).

I underkriteriet "Kvalitet" vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier (vægtning anført i parentes):

— "Organisation samt medarbejdere" (70 %)

— "Procesbeskrivelse frem til "lukket/tæt" hus" (30 %).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers årlige omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

— Ansøgers soliditetsgrad i procent for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives et særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers/tilbudsgivers forpligtelser under hovedentreprisekontrakten.

Kan ansøger ikke give alle oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

Bemærk: De fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

Dokumentation: Ansøgerne skal på anmodning, dvs. ikke som en del af ansøgningen, fremsende de seneste revisorgodkendte årsregnskaber eller en tilsvarende revisorerklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal samt en ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

— En årlig omsætning på minimum 120 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

— En gennemsnitlig soliditetsgrad på minimum 15 % i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

— Ansøger skal inden for de seneste 5 år (regnet fra ansøgningsfristen) have gennemført mindst 2 tilsvarende byggerier.

Med "gennemført" forstås byggerier, som er afleveret inden for de seneste 5 år.

Med "tilsvarende byggerier" forstås:

i) Byggerier med et areal på minimum 3 000 m2, og

ii) Byggerier med tekniske anlæg, der kontrollerer indeklima og elektriske installationer i bygningen.

Derudover er det et krav, at mindst ét af de "tilsvarende byggerier":

iii) Er et byggeri, som er opført i tæt bymæssig sammenhæng.

Referencerne bør indeholde: Navn og kontaktoplysninger på bygherre/kunden, byggeriets "størrelse", dvs. areal og kontraktsum ekskl. moms, beskrivelse af byggeriet/projektet, herunder karakter, kompleksitet samt en kort præsentation af byggeriet/projektet i sin helhed, entrepriseform, ansøgers rolle og ansvar samt omfang af egne ydelser, og udførelsesperioden, dvs. kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning samt afleveringstidspunkt.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives et særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Bemærk: Ansøger opfordres til maksimalt at anføre 5 referencer. Angivelse af mere end 5 referencer vil ikke medføre, at ansøgningen betragtes som ukonditionsmæssig, men det vil alene være de første 5 referencer, der er angivet i ESPD'et, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Angivelse af referencerne kan ske i ESPD'et, idet Vordingborg Kommune dog vil acceptere, at referencerne vedlægges som bilag til ESPD'et. I så fald bør det tydeliggøres i ESPD'et, at referencerne er vedlagt som bilag, ligesom det bør tydeliggøres i bilaget, hvilken reference der er nr. 1, nr. 2 osv.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, anses af Vordingborg Kommune for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske og faglige kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

— Ansøger skal inden for de seneste 5 år (regnet fra ansøgningsfristen) have gennemført mindst 2 tilsvarende byggerier.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Hovedentreprisekontrakten indeholder en række bodsbestemmelser, herunder blandt andet:

— Bod i tilfælde af at en nøgleperson udskiftes uden bygherres skriftlige samtykke

— Bod i tilfælde af at de aftale mellem- og afleveringsterminer ikke overholdes

— Bod i tilfælde af at arbejdsklausulen ikke overholdes

— Bod i tilfælde af at uddannelsesklausulen ikke overholdes.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde ESPD'ets Del III, afsnit A-B ("Obligatoriske udelukkelsesgrunde") og del III, afsnit C ("Frivillige udelukkelsesgrunde"), dvs. at følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til hovedentreprisekontrakten, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til hovedentreprisekontrakten, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Ansøgerne skal på anmodning, dvs. ikke som en del af ansøgningen, fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøger ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Vordingborg Kommune vil acceptere serviceattester udstedt efter 1. maj 2021. Serviceattesten vil blive afkrævet de virksomheder, som prækvalificeres, jf. udbudslovens § 151, stk. 2, jf. nærmere udbudsbetingelsernes afsnit 2.4.8.

Fristen for ansøgning om prækvalifikation er den 29. juni 2021 kl. 12.00, imens fristen for afgivelse er tilbud er den 31. august 2021 kl. 12.00. Der afholdes virtuelt spørgemøde den 7. juni 2021 kl. 09.00, ligesom det er hensigten iht. den foreløbige tidsplan for udbuddets gennemførelse, at de, der er blevet prækvalificeret, gives mulighed for at besigtige etape 1 og grunden den 7. juli 2021 kl. 14.00. Nærmere oplysning herom vil blive meddelt på www.byggeprojekt.dk der er den elektroniske udbudsplatform, som anvendes til gennemførelsen af udbuddet. Ansøger/tilbudsgiver skal derfor oprettes som licenshaver hos www.byggeprojekt.dk for at kunne deltage i udbuddet. Oprettelse som licenshaver kan ske uden omkostning. Spørgsmål vedr. oprettelse kan rettes til www.byggeprojekt.dk's supportfunktion (tlf. +45 7174 7441).

Der udbetales ikke vederlag til ansøgerne eller tilbudsgiverne for disses deltagelse i udbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2021

Send til en kollega

0.093