23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 104-272768
Offentliggjort
01.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Rudersdal Kommune

Opdateringer

Rettelse
(04.06.2021)

III.1.2)
I stedet for:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
For at kunne blive prækvalificeret skal teamet opfylde følgende krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:
- Mindstekrav - Totalrådgiver
- Nettoomsætning: 20 mio. DKK
- Egenkapital: 1 mio. DKK
- Soliditetsgrad: 15 %
- Mindstekrav - Hovedentreprenør
- Nettoomsætning: 90 mio. DKK
- Egenkapital: 15 mio. DKK
- Soliditetsgrad: 30 %.
Læses:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
For at kunne blive prækvalificeret skal teamet opfylde følgende krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:
- Mindstekrav - Totalrådgiver
- Nettoomsætning: 20 mio. DKK
- Egenkapital: 1 mio. DKK
- Soliditetsgrad: 15 %
- Mindstekrav - Hovedentreprenør
- Nettoomsætning: 90 mio. DKK.
- Egenkapital: 15 mio. DKK.
Hovedentreprenøren skal desuden have en gennemsnitlig soliditetsgrad de seneste 3 år på 25 %.

Totalrådgivning og hovedentreprise - Nyt Børnehus i Birkerød


Rudersdal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Sabina Happel
E-mail: Sh@mowe.dk
Telefon: +45 22710535
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1a1bf722-9a3a-4df4-8255-dda2430ef8d3/homepage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning og hovedentreprise - Nyt Børnehus i Birkerød

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rudersdal Kommunes dagtilbudsområdet udviklede i 2011 en master-plan, der skal sikre, at børn og personale har de bedst mulige fysiske rammer, og at der er god sammenhæng mellem antallet af pladser og antallet af børn. Masterplanen revideres år for år. I planen for 2021 fremgår det, at der skal bygges et helt nyt børnehus på Ravnsnæsvej.

Targetprisen for projektet udgør 53 277 988 DKK ekskl. moms. Nybygningen forventes at få et areal på 2 200 m2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 53 277 988.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Projektet udbydes i integreret byggeri. Det betyder, at projektet sættes i gang med en samarbejdsfase (projektering) mellem rådgiver, entreprenør og bygherre. Du kan læse mere om integreret byggeri i dokumentet ”Samarbejdsmodellen”, der er en del af udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet kan findes via Ethiics.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsliste og løsningsbeskrivelse / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Cv’er / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 53 277 988.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Teamet vil ikke blive taget i betragtning, hvis totalrådgiver eller hovedentreprenøren er omfattet af følgende, frivillige udelukkelsesgrunde:

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at kunne blive prækvalificeret skal teamet opfylde følgende krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:

- Mindstekrav - Totalrådgiver

- Nettoomsætning: 20 mio. DKK

- Egenkapital: 1 mio. DKK

- Soliditetsgrad: 15 %

- Mindstekrav - hovedentreprenør

- Nettoomsætning: 90 mio. DKK

- Egenkapital: 15 mio. DKK

- Soliditetsgrad: 30 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af de afleverede referencer. Ved udvælgelsen vil relevansen af teamets referencer i forhold til den udbudte opgave blive bedømt herunder særligt:

- Teamets erfaring med daginstitutioner

- Teamets erfaring med bæredygtighed

- Teamets erfaring med samarbejdsmodeller (Integreret byggeri, 2-faset samarbejdsmodel og lignende).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at teamet besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et mindstekrav, at teamet har mindst én reference inden for hver af følgende kategorier (dvs. op til 4 referencer i alt til opfyldelse af mindstekrav):

a) Projekt med daginstitutioner med varetagelse af brugerinddragelse

b) Projekt med fokus på bæredygtighed (CLT eller DGNB-certificering – eller tilsvarende)

c) Projekt med tidlig inddragelse af entreprenøren (Integreret byggeri, 2-faset samarbejdsmodel eller lignende)

d) Projekt med commissioningproces (Cx)..

Totalrådgiver og hovedentreprenør skal ikke hver især opfylde alle 4 krav, men teamet skal som helhed opfylde alle 4 krav.

Referencer, der skal opfylde mindstekravene nævnt ovenfor, skal alle være afsluttede, dvs. at byggeriet skal være afleveret på ansøgningstidspunktet.

Det samme referenceprojekt kan godt dokumentere erfaring med flere af kategorierne angivet ovenfor og referencerne må gerne være et samarbejde mellem totalrådgiver og hovedentreprenør. Hvis totalrådgiver og hovedentreprenør ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2021

Send til en kollega

0.078