23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 105-275314
Offentliggjort
02.06.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Region Sjælland

Opdateringer

Rettelse
(11.06.2021)

II.2.9)
I stedet for:
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage.
Forventet antal ansøgere: 10.
Læses:
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage.
Forventet antal ansøgere: 5.

Hovedentrepriseaftale vedrørende etableringen af SDCS Holbæk


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Aleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Sørensen
E-mail: cso@ojas.dk
Telefon: +45 41985080
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsjaelland.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hovedentrepriseaftale vedrørende etableringen af SDCS Holbæk

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører hovedentrepriseaftale om etablering af SDCS Holbæk.

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Samarbejdets ambition er at skabe et samlet løft af diabetesindsatsen på tværs af alle aktørerne i Region Sjælland. SDCS i Holbæk skal rumme både Holbæk Diabetesklinik og Den regionale enhed, der begge placeres i eksisterende lokaler i Akaciegårdens bygning 14 og 15, som ombygges til funktionen.

Diabetesklinikken består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, laboratorier og prøverum, transitionsklinik samt reception og venteområder. Kontorområder og rum til klinisk forskning etableres i tilknytning til Den regionale enhed i et Vidensfællesskab. Det eksisterende Børne- og Ungeambulatorium indgår i den samlede diabetesklinik.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 37 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Holbæk, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører hovedentrepriseaftale om etablering af SDCS Holbæk.

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Samarbejdets ambition er at skabe et samlet løft af diabetesindsatsen på tværs af alle aktørerne i Region Sjælland. SDCS i Holbæk skal rumme både Holbæk Diabetesklinik og Den regionale enhed, der begge placeres i eksisterende lokaler i Akaciegårdens bygning 14 og 15, som ombygges til funktionen.

Diabetesklinikken består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, laboratorier og prøverum, transitionsklinik samt reception og venteområder. Kontorområder og rum til klinisk forskning etableres i tilknytning til Den regionale enhed i et Vidensfællesskab. Det eksisterende Børne- og Ungeambulatorium indgår i den samlede diabetesklinik.

Udbudsnummer på udbudsportalen (RIB Byggeweb): TN294313A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten indeholder en social klausul om anvendelse af praktikanter og lærlinge. Kontrakten indeholder derudover en arbejdsklausul om vilkår for ansættelser.

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis denne er omfattet af følgende, frivillige udelukkelsesgrund: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at kunne blive prækvalificeret skal ansøgeren opfylde de 3 nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:

- Nettoomsætning: 80 mio. DKK

- Egenkapital: 10 mio. DKK

- Soliditetsgrad: 20 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Kriterier for udvælgelse:

Udvælgelsen af hovedentreprenørerne vil ske som en samlet vurdering af relevansen af hovedentreprenørernes referencer i forhold til den udbudte opgave herunder særligt:

- At hovedentreprenørernes erfaring med udførelse af sundhedsbyggerier så som hospitalsprojekter, sundhedshuse, klinikker eller lignede projekter tilsvarende karakter er størst mulig i forhold til økonomisk omfang og kompleksitet.

- At hovedentreprenørernes erfaring med udførelse af ombygning af ældre (opført i 1890-1940) murede bygninger med træetageadskillelser i hovedentreprise er størst mulig i forhold til både økonomisk omfang og kompleksitet.

- At hovedentreprenørernes erfaring med udførelse af projekter på byggerier i drift er størst mulig i forhold til både økonomisk omfang, kompleksitet af driften og kompleksiteten af entreprenørens grænseflader til driften af byggeriet.

- At hovedentreprenørens erfaring med koordinering i forbindelse med rokadeplaner på offentlige institutioner, hvor dele af institutionen har været genhuset under ombygningsarbejderne er størst mulig.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren skal kunne vedlægge mindst én reference inden for hver af følgende kategorier:

a) Referenceprojekt, der dokumenterer erfaring med ombygning af ældre (opført i 1890-1940) murede bygninger med træetageadskillelser med en samlet entreprisesum på mindst 20 mio. DKK ekskl. moms.

b) Referenceprojekt, der dokumenterer erfaring med opførelse af sundhedsbyggerier, så som hospitalsprojekter, sundhedshuse, klinikker eller projekter af tilsvarende karakter.

Det samme referenceprojekt kan godt dokumentere erfaring med begge kategorierne a) - b) angivet ovenfor. Hvis ansøgeren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

Referencer, der skal opfylde mindstekravene, skal være afsluttede, dvs. at byggeriet skal være afleveret.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en opsigelsesadgang i forbindelse med den overstående projektgennemgang. Bygherren kan opsige hovedentrepriseaftalen, hvis bygherren i forbindelse med en klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af aftalen og/eller aftalen erklæres for uden virkning. Tilsvarende gælder, hvis bygherren på baggrund af en konkret henvendelse fra en tilbudsgiver berettiget beslutter at annullere udbuddet eller trække en tildelingsbeslutning tilbage.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2021

Send til en kollega

0.063