23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 105-276707
Offentliggjort
02.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
28.06.2021 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300004&B=KROMANNREUMERT

Udbyder

Danmarks Nationalbank

Byggeledelse 1 (strategisk og tværgående byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering (AMK B) og byggeledelse af Delprojekt Opdriftssikring)


Danmarks Nationalbank

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Nationalbank
CVR-nummer: 61092919
Postadresse: Langelinie Allé 47
By: København
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ann-Pia Puggaard
E-mail: RoR@nationalbanken.dk
Telefon: +45 33636035
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nationalbanken.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300004&B=KROMANNREUMERT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300004&B=KROMANNREUMERT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud byggeledelse 1 (strategisk og tværgående byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering (AMK B) og byggeledelse af Delprojekt Opdriftssikring)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Med dette udbud ønsker Nationalbanken at finde en byggeleder, der for det første skal levere strategisk rådgivning, samt sparring med og kvalitetssikring af Nationalbankens kommende totalrådgiver, herunder med henblik på forberedelse af et udbud og drift af fælles byggeplads, for det andet får ansvaret for den fulde AMK (B) i projektet, samt for det tredje skal levere sædvanlig byggeledelse under delentreprisen opdriftssikring i forbindelse med restaurering og renovering af Nationalbankens hovedsæde.

Bygningen blev fredet i 2009 på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, og er en del af den kulturhistoriske arv, der skal fremtidssikres.

Den vindende byggeleder skal primært levere sine ydelser fra kontraktens forventede opstart primo 2022 til aflevering af entreprisen vedrørende opdriftssikring i løbet af 2024, men dog således, at AMK (B) ydelserne skal leveres frem til Nationalbankens indflytning i 2028, jf. afsnit VI.3).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71243000 Udkast til planer (systemer og integration)
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71246000 Mængdeberegning og -lister i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71247000 Byggeledelse
71300000 Ingeniørvirksomhed
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71521000 Byggepladstilsyn
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71541000 Koordinering af byggeprojekt
71317200 Sundheds- og sikkerhedstjeneste
71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

På Havnegade 5 i København ligger Danmarks Nationalbanks ikoniske hovedsæde. Det skal over en årrække gennemgå en større og nødvendig restaurering og renovering, hvor der bliver behov for et løbende samarbejde med en række forskellige rådgivere, entreprenører og leverandører. Den ikoniske bygning er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978. I 2009 blev bygningen fredet af Slots- og Kulturstyrelsen på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Bygningen er dermed en del af den danske kulturhistoriske arv, og den skal nu fremtidssikres. Der er tale om det største og mest komplekse byggeprojekt siden bygningens tilblivelse, og det vurderes at være et af de største restaureringsprojekter af en modernistisk bygning i Danmark. Projektet er dog nødvendigt for at forlænge bygningens levetid. Samtidig skal indretningen gøres mere tidssvarende og fleksibel, så den lever op til de krav, der stilles til en moderne arbejdsplads. Foreløbigt har Nationalbanken opdelt projektet i 3 delprojekter, som forventes udbudt i flere entrepriser:

1) Opdriftssikring (bygningen skal bl.a. opdrifts- og klimasikres)

2) Udvendige arbejder (bl.a. udskiftning af marmor- og glasfacader), og

3) Indvendige arbejder (som er et omfangsrigt delprojekt. Bl.a. skal en del af bygningen PCB-saneres og udvalgte dækforkanter asbestsaneres, brandsikkerheden og inde- og arbejdsklimaet skal forbedres, og så skal bygningens indretning gøres mere tidssvarende). Alle opgaverne skal ske under hensyn til, at bygningen er fredet og derfor i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, så Nationalbanken i Arne Jacobsens ånd bygger videre på de arkitektoniske principper, og også i fremtiden fremstår som en ikonisk fredet bygning – der samtidig understøtter fremtidens arbejdsplads. Nationalbanken ønsker med dette udbud at indgå en aftale med en byggeleder, der indledningsvist skal bistå med den relevante, alsidige og nødvendige strategiske rådgivning til brug for projektet, herunder særligt sparring med og kvalitetssikring af den kommende totalrådgivers strategiske arbejde samt projekteringsarbejde med henblik på restaureringen og renoveringen af Nationalbankens hovedsæde, herunder også som led i et udbud med henblik på etablering og drift af en fælles byggeplads for de førnævnte delprojekter. Herudover vil den vindende byggeleder skulle varetage AMK (B) ydelserne i hele projektets løbetid, og endelig levere sædvanlig byggeledelse på delprojektet med opdriftssikringen. Det er derfor vigtigt, at de deltagende virksomheder orienterer sig grundigt i udbudsmaterialet, herunder i udbudsmaterialets opgavebeskrivelser.

I øvrigt vil bl.a. totalrådgivningen, byggepladsetablering og -drift og commissioning blive udbudt som separate aftaler. Nationalbanken ønsker af hensyn til det bedst mulige resultat, at særligt byggeledelsen og totalrådgivningen er uafhængige ydelser, og derfor leveres af uafhængige aktører uden risiko for interessekonflikt. Nationalbanken forventer at forberede og udbyde endnu en aftale om byggeledelse i løbet af 2022 eller 2023, hvis formål primært bliver at levere sædvanlig byggeledelse på de 2 øvrige delprojekter med udvendige arbejder hhv. indvendige arbejder. Nationalbanken ønsker at fremhæve, at den vindende tilbudsgiver i det her i 2021 annoncerede udbud, ikke automatisk er afskåret fra at deltage i det kommende udbud. Samarbejdet med Nationalbanken i dette store projekt forventes netop at være et samarbejde. Som led i en opstartsproces vil parterne i fællesskab skulle bygge videre på og udvikle de principper, der er beskrevet i dokumentet om samarbejde og incitamentsmodeller i udbudsmaterialet, så samarbejdet kommer til at medføre, at hele projektet gennemføres under en dialog og åbenhed til projektets bedste. Nøglemedarbejdere skal potentielt gennem en proces omkring sikkerhedsgodkendelse i Nationalbanken. Byggeprojektet forventes afsluttet i 2028, hvor Nationalbankens medarbejdere skal flytte tilbage i de opdaterede lokaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teamet - organisation og nøglepersoner / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og samarbejde / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hvis projektet skulle blive forsinket, kan aftalen forlænges, således at den valgte byggeleder varetager ydelserne vedrørende arbejdsmiljøkoordinering frem til Nationalbankens indflytning.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Nationalbanken vil udvælge 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 3 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Nationalbanken derfor foretage en udvælgelse blandt disse. På baggrund af de vedlagte referencer vil Nationalbanken udvælge de 3 ansøgere, der skønnes at være de bedst egnede ansøgere, herunder med dokumentation af de bedste og mest relevante referencer. Ved vurderingen af de vedlagte referencer, vil Nationalbanken særligt lægge vægt på:

— I hvor høj grad referencerne dokumenterer indgående erfaring med strategisk byggeledelse af sammenlignelige renoveringsopgaver. Ved sammenlignelige renoveringsopgaver forstås opgaver, som har samme grad af kompleksitet som den udbudte opgave. Det vil således indgå med positiv vægt, hvis referencerne demonstrerer erfaring med strategisk byggeledelse i forbindelse med restaurering særligt af fredet eller bevaringsværdigt byggeri, samt erfaring fra projekter, der geografisk er udført i et arbejdsmæssigt svært eller komplekst tilgængeligt område, f.eks. i centrum af en større by.

— I hvor høj grad referencerne dokumenterer indgående erfaring med arbejdsmiljøkoordinering (AMK (B)) af sammenlignelige renoveringsopgaver. Ved sammenlignelige renoveringsopgaver forstås opgaver, som har samme grad af kompleksitet som den udbudte opgave. Det vil således indgå med positiv vægt, hvis referencerne demonstrerer erfaring med AMK (B) i forbindelse med restaurerings- eller renoveringsprojekter, samt komplekse projekter, hvori der på samme tid pågår mange og alsidige arbejder.

— I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med tidsplanlægning og afhængighedsanalyser i store og komplekse renoveringsopgaver.

— I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med byggeledelse af opdriftssikring, herunder særligt opdriftssikring i forbindelse med renovering.

— I hvor høj grad referencerne matcher den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter, honorar, projektets fysiske omfang og i særlig grad projektets kompleksitet.

En reference må godt dække flere af ovenstående parametre. Vurderingen vil være baseret på en helhedsvurdering af alle de vedlagte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes vedlægge op til 8 relevante projektreferencer. Referencerne kan godt være opnået via en rammeaftale eller et løbende kundeforhold, og dermed med den samme bygherre på forskellige projekter. Men der kan fortsat alene beskrives 8 projekter, hvorfor ansøger skal udvælge, hvilke konkrete projekter fra et løbende eller rammeaftaleforhold, der beskrives og vedlægges. Der henstilles til, at hver reference ikke overstiger ca. tre A4-normalsider. Såfremt der vedlægges flere end 8 referencer, vil Nationalbanken alene inddrage de første 8 med udgangspunkt hos den virksomhed, der skal være kontraktpart og dernæst efter oplyst projektopstart med udgangspunkt i de nyeste referencer med udgangspunkt i den oplyste aflevering af det bagvedliggende projekt. Hvis ikke det er muligt at afgrænse 8 referencer på denne måde, vil ansøgeren blive bedt om at præcisere, hvilke 8 referenceprojekter, udvælgelsen skal baseres på.

En normalside svarer til 2 400 anslag uden mellemrum. Overskridelse af de oplyste omfang vil ikke i sig selv føre til ukonditionsmæssighed, men oplysningerne herudover kan ikke forventes inddraget i vurderingen.

For hver enkelt reference ønskes oplysninger om:

— Opdragsgiver(e)/bygherre(re) og kontaktperson

— Kort og konkret beskrivelse af projektets karakter og formål, herunder projektets karakteristika, projektets omfang i f.eks. tid, areal og projektværdi, særlige kompleksiteter eller (del)opgaver inkl. relevante samarbejdselementer mellem de i projektet involverede aktører, samt projektets stade, herunder tidspunktet for projektets entrepriseretlige aflevering m.v.

— Kort og konkret beskrivelse af rådgivningsydelsernes samlede karakter

— Virksomhedens egne, allerede udførte ydelser hhv. ydelsernes art i forbindelse med det af virksomheden udførte arbejde, herunder også hvis dele af ydelserne endnu ikke er færdigudførte

— Kontraktens opstartstidspunkt og varighed

— Samlet honorarsum inkl. optioner.

De vedlagte referencer må ikke være ældre end 5 år, hvorved Nationalbanken forstår, at det bagvedliggende projekt er afleveret af entreprenørerne til bygherren senest 5 år før fristen for ansøgning om prækvalifikation i dette udbud. Alle rådgivningsydelser, der er relateret til og udført i projektet frem til dette tidspunkt, kan således indgå i referencen.

Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det alene de dele af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Det er ansøgers ansvar i beskrivelsen af referencen at udspecificere, hvilke dele af ydelsen, der er udført på ansøgningstidspunktet. Hvis referencen ikke er afsluttet, og det ikke er beskrevet, hvilke dele af ydelsen, der er udført, kan Nationalbanken være nødt til - helt eller delvist - at se bort fra referencen. Nationalbanken opfordrer derfor til, at ansøgerne udarbejder en grundig beskrivelse af projektets stadie, hvis der vedlægges referencer fra igangværende opgaver.

Nationalbanken opfordrer til, at referencerne udarbejdes og vedlægges i et separat dokument, således at ESPD-dokumentet evt. alene oplister referencernes 'kaldenavn' og med henvisning til det/de separate bilagsdokumenter. Det er dog ikke en konditionsmæssighedsbetingelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Deltagerne i en sammenslutning/konsortium skal underskrive en konsortieerklæring.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (og/eller økonomiske og finansielle formåen), skal der indgives et underskrevet ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og faglige formåen (og/eller økonomiske og finansielle formåen) til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring.

Nationalbanken har i udbudsmaterialet vedlagt skabeloner, der kan anvendes til udfyldelse (betegnet "Støtteerklæring" og "Konsortieerklæring").

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Byggelederaftalen er baseret på ABR18 med enkelte relevante tilpasninger til både udbuddets karakter og Nationalbanken som bygherre. Der er bl.a. visse krav til sikkerhedsgodkendelse af visse personer, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ligesom kontrakten regulerer forhold omkring nøglepersoner. Som bilag indgår bl.a. Nationalbankens etiske regler for leverandører, som vedrører menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og anti-korruption.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Indeholder en ansøgning om prækvalifikation flere versioner af samme dokument, vil den seneste uploadede version være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Nationalbanken forbeholder sig retten til at begrænse antallet af tilbudsgivere efter evt. modtagelse af reviderede tilbud. Begrænsningen vil i givet fald ske på baggrund af en evaluering som beskrevet i udbudsbrevet. Alle deltagende tilbudsgivere vil få mulighed for at deltage i en forhandling. Nationalbanken forbeholder sig retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder og/eller forhandlingsmøder, måtte det vise sig relevant eller nødvendigt.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at den oplyste værdi er et skøn over den forventede kontraktsum for byggelederaftalens fulde løbetid.

Nationalbanken ønsker af konkurrence- og ligebehandlingsmæssige årsager alene, at samme virksomhed, herunder også koncernforbundne virksomheder, kan indgive og deltage i én ansøgning om prækvalifikation. Nationalbanken accepterer således ikke umiddelbart, at samme juridiske enhed eller koncernforbundne enheder er en del af flere prækvalifikationsansøgninger, f.eks. ved at indgive egen ansøgning, og samtidig deltage som underrådgiver til ansøger eller i et konsortium, der også ansøger om deltagelse.

Såfremt der konstateres et sådant sammenfald, skal ansøgeren(e) sikre, at en sådan deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgeres tilbud. Såfremt den samme juridiske enhed eller koncernforbundne enheder indgår i forskellige ansøgninger, skal ansøgeren(e) i et selvstændigt dokument anføre, hvordan uafhængigheden mellem sådanne enheder sikres. Nationalbanken kan anmode om supplerende oplysninger.

Hvis Nationalbanken modtager ansøgninger, hvori samme juridiske enhed indgår flere gange eller hvori koncernforbundne virksomheder deltager på forskellige teams, vil Nationalbanken kunne være forpligtet til at afvise sådanne ansøgninger i deres helhed. Nationalbanken vil på baggrund af bl.a. beskrivelserne om uafhængighed foretage en konkret vurdering af, om ansøgeren(e), der deltager på forskellige teams, i tilstrækkelig grad har sikret, at forholdet ikke kan eller vil få indflydelse på den efterfølgende tilbudsafgivelse. Vurderer Nationalbanken, at dette ikke er tilfældet, vil samtlige ansøgninger, hvori den juridiske enhed eller de koncernforbundne enheder indgår, blive udelukket fra udbudsprocessen.

Der vil blive afholdt informationsmøde onsdag den 9. juni 2021 kl. 09.00.

I Nationalbankens hovedsæde i Havnegade 5, 1093 København K. Af praktiske hensyn bedes de interesserede ansøgere tilmelde sig informationsmødet. Tilmelding skal ske via det elektroniske udbudssystem senest 3 dage inden mødet, og skal indeholde de samlede oplysninger om, hvor mange repræsentanter - og hvem inklusiv de pågældendes fulde navn, titel/rolle og kontaktoplysninger – der deltager.

Nationalbanken forbeholder sig ret til at begrænse antallet af repræsentanter pr. ansøger, som kan deltage i informationsmødet. Såfremt der på tidspunktet for besigtigelsen måtte gælde særlige, sundhedsmæssige retningslinjer for f.eks. forsamlinger, herunder lokale begrænsninger, vil Nationalbanken kunne gennemføre besigtigelsen i overensstemmelse hermed, herunder evt. også ved virtuel afholdelse. Der vil blive udarbejdet referat fra informationsmødet, som vil kunne blive offentliggjort via EU-Supply.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2021

Send til en kollega

0.078