23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-280748
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Rammeaftale om teknisk rådgivning - parker og byrum


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Sams Falkenberg
E-mail: pi3y@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om teknisk rådgivning - parker og byrum

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører teknisk rådgivning til projektering og anlæg af anlægsprojekter inden for følgende projektkategorier:

— Parker

— Landskabs- og beplantningsprojekter

— Byrum

— Legepladser

— Aktivitets- og sportsfaciliteter

— Overfladeløsninger til regnvandshåndtering og LAR- anlæg

— Hydraulisk modellering.

Men kan også i mindre grad indeholde andre temaer som trafik, fodgængere, veje, signaler, genopretning mv.

TMF ønsker at indgå den udbudte rammeaftale med 5 rådgivere. Rammeaftalen forventes at have opstart i september 2021.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører teknisk rådgivning til projektering og anlæg af anlægsprojekter inden for følgende projektkategorier:

— Parker

— Landskabs- og beplantningsprojekter

— Byrum

— Legepladser

— Aktivitets- og sportsfaciliteter

— Overfladeløsninger til regnvandshåndtering og LAR- anlæg

— Hydraulisk modellering.

Men kan også i mindre grad indeholde andre temaer som trafik, fodgængere, veje, signaler, genopretning mv.

TMF ønsker at indgå den udbudte rammeaftale med 5 rådgivere. Rammeaftalen forventes at have opstart i september 2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge mindst 2 referencer pr. kategori, på teknisk rådgivning udført i forbindelse med landskabsarkitektoniske, skybruds- og klimatilpasningsprojekter i byzone.

Landskabsarkitektoniske projekter:

- Kategori 1: Landskabs- og beplantningsprojekter, f.eks. parker (samlet projektøkonomi min. 2 mio.)

- Kategori 2: Byrum, f.eks. pladser (samlet projektøkonomi min. 3 mio.)

- Kategori 3: Legepladser (samlet projektøkonomi min. 0,5 mio.)

- Kategori 4: Aktivitets- og sportsfaciliteter (samlet projektøkonomi min. 1 mio.)

Skybruds- og klimatilpasningsprojekter:

- Kategori 5: Statik

- Kategori 6: Overfladeløsninger i parker og byrum, hvor regnvandshåndtering er indarbejdet. (samlet projektøkonomi min. 7 mio.)

- Kategori 7: Hydraulisk modellering.

Referencens samlede projektøkonomi omfatter projektering og budget for udførelse.

Èn reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier, vil være tilstrækkeligt til at opfylde TMF´ s krav til teknisk og faglig formåen.

Eksempel: En reference der indeholder både kategori 1 og 2 skal have en samlet projektøkonomi på min. 5 mio. DKK.

For hver referencekategori ovenfor, bedes tilbudsgiver angive følgende i referencelisten:

i) En kort beskrivelse af projektet. Det bør fremgå tydeligt hvilke kategorier der er en del af projektet.

ii) tilbudsgivers konkrete rolle i projektet bør fremgå tydeligt. Hvis rollen har været som underrådgiver eller fagspecialist skal det have været en væsentlig del af projektet.

iii) Periode for projektering herunder dato for afleveret udbudsprojekt og evt. udførelse

iv) Projektets samlede projektøkonomi

v) Navn på bygherren.

Til brug for ovenstående vurdering skal tilbudsgiver udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit C.

Til beskrivelse af tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen, kan tilbudsgiver aflevere udfyldt referenceliste med evt. referenceblade eller lignende bilag, der beskriver de efterspurgte oplysninger. Det skal fremgå tydeligt hvilke kategorier der er en del af referencen.

Referenceliste inklusive bilag kan uploades under ”Supplerende filer” på Byggeweb i én samlet pdf-fil.

Referencer må maksimalt være 5 år på tilbudstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afleveret udbudsprojekt til bygherren. Baggrunden for, at alderen for referencer er sat op fra 3 år til 5 år, er, at TMF vurderer, at dette – grundet kontraktens karakter – er nødvendig for at sikre tilstrækkelig konkurrence, jf. udbudslovens § 55, stk. 1, nr. 2.

Tilbudsgiveren kan højst oplyse 9 referencer til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis tilbudsgiveren afleverer mere end 9 referencer, vil TMF alene se på de første 9 referencer.

Hvis tilbudsgiveren vedlægger referencerne i en selvstændig referenceliste, bedes tilbudsgiveren tydeligt anføre, hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

TMF forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer og inddrage eventuelle udtalelser herfra i evalueringen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/07/2021
Tidspunkt: 12:30

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter TMF har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2021

Send til en kollega

0.078