23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 108-285051
Offentliggjort
07.06.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.07.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=epenmjwmzt

Udbyder

Skanderborg Kommune

Bygherrerådgivning til Skanderborg Kommune


Skanderborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Uldbjerg
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.Skanderborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=epenmjwmzt
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=epenmjwmzt
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bygherrerådgivning til Skanderborg Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af bygherrerådgivning til Skanderborg Kommune ved opførsel samt nedrivning af nuværende plejecenter Tjørnehaven i Galten og sammenbygning med eksisterende plejecenter Bøgehaven.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Skanderborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har fået udarbejdet en foranalyse, som afklarer de overordnede rammer for projektet. I foranalysen er der udarbejdet ideoplæg, tidsplan, ejendomsstrategi og teknisk finansieringsanalyse for det samlede plejecenterbyggeri i Galten.

Med baggrund i analysen skal ordregiver opføre et nyt sammenhængende plejecenter i Galten, som bliver bygget i området, hvor de nuværende plejecentre Bøgehaven og Tjørnehaven er beliggende.

Det nye plejecenter i Galten forventes opført med samlet 87 almene plejeboliger (inkl. 10 eksisterende boliger i Bøgehaven). Der skal ligeledes opføres servicearealer og særlige fællesfaciliteter. Tjørnehaven skal rives ned som led i, at der opføres nye boliger. Der er tale om et etapebyggeri.

Ordregiver ønsker ved dette udbud at indgå en rådgiveraftale med en rådgiver som skal varetage rollen som byggeherrerådgiver i projektet.

For yderligere detaljer vedrørende krav til anskaffelsen henvises til rådgiveraftalen med bilag, specifikt bilag A – projektbeskrivelse og bilag B - ydelsesbeskrivelse.

Ordregiver gør opmærksom på, at relevante undersøgelser forud for offentliggørelse af nærværende udbud er vedlagt som bilag til rådgiveraftalen.

Den samlede økonomiske ramme for hele anlægsprojektet inkl. lånefinansiering, beboerindskud mv. er i foranalysen opgjort til 206,2 mio. DKK, hvoraf der er ydelser der er opgjort inkl. moms og ydelser der er opgjort ekskl. moms. Ordregivers budget for opførelse af det nye plejecenter fremgår af bilag A – projektbeskrivelse, afsnit 5 samt bilag G – Foranalyse Plejecenter Galten, afsnit 7.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer - CV og Team / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Rådgivningens organisering, samarbejde og gennemførelse / Vægtning: 35
Omkostningskriterium - Navn: Honorar / Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/06/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder de angivne egnetheds- og dokumentationskrav, jf. punkt III.1), udvælges på et objektivt og sagligt grundlag fem (5) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, hvis der modtages mere end fem (5) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Hvis der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete udbudte opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i punkt II.1.3) (referencer), hvor ordregiver vil udvælge de ansøgere som vurderes at have fremvist de mest sammenlignelige referencer.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

— Antallet af sammenlignelige referencer

— At flest mulige referencer er sammenlignelig henset til antal af boliger

— At referencens ordregiver/bygherre i flest mulige referencer er en politisk styret organisation

— At beskrivelsen indeholder inddragelse af fællesskabet forstået ved eksempelvis borgere, brugere, lokale virksomheder, fagorganisationer og den politisk styrede organisation

— At beskrivelsen indeholder en multifunktionel fleksibel tænkning omkring udnyttelsesgraden og synergi i brugen af faciliteterne

— At beskrivelsen redegør for ansøgers rolle i referencens projekt med fokus på funktion og ansvar som bygherrerådgiver

— At beskrivelsen redegør for, hvordan der er arbejdet med arkitektur og hvordan ansøger inddragede viden om innovation, herunder velfærdsteknologi i de relevante referencer.

Ordregiver opfordrer til, at beskrivelserne pr. reference forsøges komprimeret til 2 A4-sider svarende til 2 400 anslag inkl. mellemrum.

Hvis der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver på referencerne med nyeste startdato.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bygherrerådgivning udbydes med option på indretningsforslag, registrering af eksisterende løst inventar og indkøb af nyt løst inventar. For yderligere information henvises til følgende afsnit i bilag B - ydelsesbeskrivelsen vedr. option A:

- 7.16A. (inventarregistrering)

- 7.23A. (indretningsforslag)

- 7.25A. (brugerinddragelse indretningsforslag/registrering/indkøb løst inventar)

- 7.39.

- 7.40.

- 7.41A. (løst inventar)

- 7.42A. (kunstnerisk udsmykning indretningsforslag/registrering/indkøb løst inventar)

- 7.43.

- 7.45.

- 7.46.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. punkt III.1) skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne.

Disse oplysninger skal senere verificeres jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.1.

Der skal udfyldes følgende i ESPD'et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet (se nærmere i punkt 2.2)

— Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

— Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

— Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6

— Ubetalt offentlig gæld under 100 000 DKK, jf. nr. 7. Ordregiver påser oplysningen som afgivet under punkt B.

Ansøger udfylder ESPD i udbudssystemet iBinder i henhold til de efterspurgte oplysninger, hvor ansøgning ligeledes afleveres.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal for hvert af de tre (3) på ansøgningsfristens seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber oplyse:

”Samlet årsomsætning”

— Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal.

”Egenkapital”

— Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

”Soliditetsgrad

— Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere soliditetsgrader.

Ansøger skal oplyse om sin samlede årsomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i de ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab ved at udfylde felterne ”Samlet årsomsætning” (vedrørende årsomsætningen), ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” (vedrørende egenkapital) og ”Finansielle nøgletal” (vedrørende soliditetsgraden).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at ansøgers nettoomsætningen er på mindst 10 mio. DKK for hvert af de seneste tre (3) anførte afsluttede og reviderede årsregnskaber.

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er på mindst 3 mio. DKK for hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er på mindst 15 % for hvert af de tre (3) på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskaber.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt II.2 og som alene eller sammen opfylder mindstekravet jf. nedenfor.

Hvis der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver på referencerne med nyeste startdato.

Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig i forhold til mindstekravene nedenfor. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har mindst en (1) reference vedr. bygherrerådgivning til nyopførsel af plejeboliger med mindst 50 boliger.

Mindstekravet kan opfyldes ved en reference indeholdende ovennævnte opgaver eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at hver af de nævnte opgaver er udført for mindst én (1) kunde.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver gør opmærksom på, at rådgiveraftalen indeholder en arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse</div>
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet iBinder ved at åbne fanen ”Spørgsmål og Svar” og trykke på knappen ”Nyt spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på det grønne ”flueben” fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Udbudsmateriale”.

Det er ansøgers/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet iBinder.

I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage, inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet iBinder skal stilles til supporten: 89 88 78 30 eller support@ibinder.dk

Verificering af oplysninger i ESPD: I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret)

- Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dato som ordregiver har fastsat som frist.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. E-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene, i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets del IV – udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers samlede årsomsætning, egenkapital og soliditetsgrad, medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der skal ikke aflevere dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er pt ikke oprettet et sådant organ i Danmark.
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Jf. § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk, jf. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2021

Send til en kollega

0.056