23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 109-287842
Offentliggjort
08.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Vandmiljø Randers A/S

Udbud af polymerer til slamafvanding for Vandmiljø Randers A/S - Prækvalifikation


Vandmiljø Randers A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vandmiljø Randers A/S
CVR-nummer: 32285708
Postadresse: Tørvebryggen 12
By: Randers C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: christina.lind@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/157756964.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/157756964.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/157756964.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af polymerer til slamafvanding for Vandmiljø Randers A/S - Prækvalifikation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
24000000 Kemiske produkter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af polymerer til slamafvanding for Vandmiljø Randers A/S.

Tryk her https://permalink.mercell.com/157756964.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513800 Behandling af slam
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af polymerer til Vandmiljø Randers 3 renseanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Referenceliste over tidligere udførte lignende opgaver indenfor de seneste 3 år, hvor kontraktsummen minimum har udgjort 600 000 DKK pr. år. Der skal som minimum vedlægges 3 sammenlignelige referencer.

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrunde, og som opfylder udvælgelseskriterierne, vil udvælgelsen således ske ud fra, hvilke ansøgere, der har de bedste referencer i lyset af den konkrete udbudte opgave indenfor det udbudte område. Der vil ved vurdering af referencerne blive lagt vægt på, at referencerne har en størrelsesorden, der er sammenlignelig med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Vindende tilbudsgiver skal indsende serviceattest i forbindelse med underskrivelse af kontrakt.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Gæld: Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige

- Specifik årsomsætning

- Finansielle nøgletal

- Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En årlig omsætning på min. 3 mio. DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår. Den årlige omsætning skal være på baggrund af sammenlignelige opgaver.

Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

Positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencelisten skal indeholde en kort beskrivelse af leverancerne inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde. Nuværende aftaler må gerne vedlægges som reference, hvis disse har haft en løbetid på minimum 3 år.

Referencerne skal omhandle: Levering af polymerer til afvanding af spildevandsslam med en kontraktsum på minimum 600 000 DKK om året.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkår fremgår af vedlagte udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/07/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2021

Send til en kollega

0.062