23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 110-290252
Offentliggjort
09.06.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Evida Service Nord A/S

Udbud af firmapensionsordning og behandlingsforsikring


Evida Service Nord A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service Nord A/S
CVR-nummer: 40318941
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Vium Andersen
E-mail: Udbud@evida.dk
Telefon: +45 77899000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/145678131.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service Syd A/S
CVR-nummer: 39315130
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Vium Andersen
E-mail: udbud@evida.dk
Telefon: +45 77899000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/145678131.aspx
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af firmapensionsordning og behandlingsforsikring

Sagsnr.: AFT-2020-00241
II.1.2) Hoved-CPV-kode
66131100 Investering af pensionsmidler
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud vedrørende firmapensionsordning og behandlingsforsikring.

Evidas sagsnr. AFT-2020-00241

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 24 818 419.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Firmapensionsordning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66131100 Investering af pensionsmidler
66141000 Forvaltning af pensionsfondsinvesteringer
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66520000 Tjenesteydelser i forbindelse med pension
66521000 Individuelle pensionsforsikringer
66522000 Kollektive pensionsforsikringer
66523000 Pensionskasserådgivning
66523100 Administration af pensionsfonde
75320000 Pensionsordninger for offentligt ansatte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Evida ønsker at anskaffe tjenesteydelser i forbindelse med forvaltning af pensionsmidler. For yderligere information henvises til udbudsmaterialets bilag.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 51 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kundefordele / Vægtning: 8 %
Pris - Vægtning: 41 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges op til 3 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Behandlingsforsikring

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
66500000 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension
66510000 Forsikringstjenester
66512200 Sygeforsikring
71317200 Sundheds- og sikkerhedstjeneste
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Evida ønsker at indgå en aftale med én leverandør omkring levering af sundhedsforsikring til Evidas medarbejdere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges op til 3 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 006-010167
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Firmapensionsordning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
Postadresse: Lautrupvang 10
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Telefon: +45 70339999
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 369 051.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Behandlingsforsikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S
Postadresse: Hørkær 12
By: Herlev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2730
Land: Danmark
E-mail: mette.brogaard@prima-care.dk
Telefon: +45 53539588
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 449 368.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD'et til denne udbudsproces kan findes i Mercell. ESPD'et skal udfyldes i Mercell.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: "Oplysninger om den økonomiske aktør" og del III: "Udelukkelsesgrunde" samt relevant information vedrørende del IV: "Udvælgelseskriterier" og del V: "Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere". Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021

Send til en kollega

0.062