23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 115-303279
Offentliggjort
16.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304027&B=FORS

Udbyder

Fors A/S

Opdateringer

Annullering
(22.06.2021)

Udbuddet er annulleret, idet der er fortaget ændringer i evalueringsmetoden.
Udbuddet fremsendes til offentliggørelse igen den 18. juni 2021.

Levering af fjernvarmeunits


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Erol Koc
E-mail: eko@fors.dk
Telefon: +45 30786137
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304027&B=FORS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304027&B=FORS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af fjernvarmeunits

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42511100 Varmevekslere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omhandler levering af 300 stk. (forventet) fjernvarmeunits pr. år til ordregiver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09323000 Fjernvarme (indenbys)
42000000 Industrimaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en rammeaftale om levering af fjernvarmeunits.

Ordregiver har valgt at udbyde kontrakten om montering af fjernvarmeunits i et separat udbud.

Udbuddet gennemføres på vegne af følgende driftsselskaber:

— Fors Varme Roskilde A/S

CVR nr.: 32837425

— Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S

CVR nr.: 33033079

— Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S

CVR nr.: 33033125

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse i op til 84 måneder (7 x 12 måneder).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiverne skal i ESPD’et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal jf. udbudslovens § 142:

— Tilbudsgivers soliditetsgrad i % i det seneste afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

— Soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår

— En årsomsætning på minimum 20 mio. DKK i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår

— En positiv egenkapital i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiverne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

— Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde angivelse af modtager af ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), tidspunkt for opgavens udførelse og beskrivelse af projektets art og omfang. Bemærk at beskrivelsen vil blive anvendt til vurdering af opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver i sine referencer beskriver de forhold, som ordregiver har angivet at ville lægge vægt på.

Tilbudsgiver kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier og andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt tilbudsgiver har vedlagt flere end det maksimale antal leverancer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i anmodningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver, som er igangsat eller afsluttet indenfor de seneste 3 år.

Med ”tilsvarende opgaver” forstås:

- Levering af minimum 200 fjernvarmeunits pr. år til offentlige eller private kunder. Dette gælder for hver reference.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Tilbudsgiver skal stille sikkerhed i overensstemmelse med rammeaftalens pkt. 14.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på særlige leveringsvilkår i henhold til rammeaftalens pkt. 5.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere skal som en del af tilbuddet udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD"). ESPD'et håndteres således som en del af den samlede besvarelse på udbudsportalen.

ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle information om ESPD. Tilbudsgivere henvises i øvrigt til at søge vejledning på udbudsportalen, som indeholder ESPD-formularen, som skal anvendes.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del II:

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger)

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders kapacitet, vil tilbudsgiver vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende) skal hver konsortiedeltager vedlægge et særskilt ESPD. For sammenslutninger af virksomheder gælder, at deltagerne skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

Bemærk, at hvis den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten udgøres af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende), skal der som en del af dokumentationen afleveres en konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de alle hver især hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset overfor ordregiver for enhver forpligtelse i relation til konsortiets tilbud, såfremt konsortiet tildeles den udbudte kontrakt.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund i henhold til udbudslovens § § 135-136 jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1., vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. (1)-(6), jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2021

Send til en kollega

0.062