23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 126-330998
Offentliggjort
02.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
31.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/157052852.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Offentlige toiletter til opsætning i Københavns Kommune


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 15
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: m15s@kk.dk
Telefon: +45 23392485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/157052852.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/157052852.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/157052852.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af offentlige toiletter til opsætning i Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune udbyder hermed i offentligt udbud indkøb af offentlige toiletter (toiletbygninger) til placering i kommunen. Ydelsen der udbydes er som et varekøb af standard toiletbygning med fundament og repos, hvor kommunen selv forestår lokal byggemodning, indhentning af div. tilladelser samt tilslutning.

Der er i udbud option på tilkøb af ekstra unisex toiletbygning samt pissior, og der anmodes ligeledes om pris for beklædning af bygning med lameller. Der er tillige en option på køb af toiletter til By og Havn.

Der svares ikke spørgsmål i perioden den 9/7 til 20/7 og den 29/7 til 12/8 grundet sommerferie derfor er et længere tilbudsfrist.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44400000 Diverse industrifremstillede produkter og dertil hørende genstande
44411300 Håndvaske
44411700 Toiletsæder, -låg, -skåle og -cisterner
45215500 Offentlige toiletter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

— Udbudsbetingelserne (der er en procesuelle ramme om udbud)

— Kontrakt (beskriver de kontraktvilkår der er gældende i perioden, herunder bilag 1 og 2 med arbejdsklausul og CSR krav) (Bilag A)

— Kravspecifikation (hvor krav til leverandør, samarbejde og produktet er beskrevet) (Bilag B)

— Tilbudsskema (Bilag C).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 01/10/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse af kontrakten på 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på køb af pissior, og unisextilbygning. Iøvrigt option på beklædning af bygning med lameller, samt 2 toiletbygninger til By og Havn.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 mio. DKK.

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 4 mio. DKK (ekskl. moms)

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for seneste regnskabsår er på minimum 35 %

— Tilbudsgivers likviditetsgrad for seneste regnskabsår er på minimum 90 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 3 forskellige leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand. I ESPD skal det oplyses hvilken ordregiver der har modtaget toiletter, med oplysning om virksomhedsnavn, navn og kontaktoplysninger på kontaktperson.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/11/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2021

Send til en kollega

0.063