23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 126-331183
Offentliggjort
02.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.09.2021 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b96915a0-97f7-4ab9-bf55-4b5e3d555a7e/homepage

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Leverancer af læssemaskiner til Forsvaret og tilhørende beskyttelse, løst udstyr, logistik og vedligeholdelse, dokumentation og tjenesteydelser


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Rói Mohr Jónsson
E-mail: fmi-sd-alj14@mil.dk
Telefon: +45 72811400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b96915a0-97f7-4ab9-bf55-4b5e3d555a7e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b96915a0-97f7-4ab9-bf55-4b5e3d555a7e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b96915a0-97f7-4ab9-bf55-4b5e3d555a7e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leverancer af læssemaskiner til Forsvaret og tilhørende beskyttelse, løst udstyr, logistik og vedligeholdelse, dokumentation og tjenesteydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
43000000 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverancer af læssemaskiner til Forsvaret og tilhørende beskyttelse, løst udstyr, logistik og vedligeholdelse, dokumentation og tjenesteydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
43200000 Jordflytnings- og gravemaskiner samt dele dertil
43250000 Frontlæssere
43260000 Gravemaskiner, gravkøer og gummigeder samt maskiner til udvindingsindustrien
43261000 Skovlgravemaskiner
43261100 Skovllæssemaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter leverancer af læssemaskiner til Forsvaret (herefter FSV) og tilhørende beskyttelse, løst udstyr, logistik og vedligeholdelse, dokumentation og tjenesteydelser. FSV har på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsforretningen en beholdning på omkring 15 læssemaskiner. FSV nuværende beholdning af læssemaskiner er nedslidt, hvilket medfører, at beholdningen både er vanskelig og omkostningstung at vedligeholde. FSV ønsker at anskaffe én type tidssvarende læssemaskine, som erstatning for FSV allerede eksisterende beholdning af læssemaskiner, som tilgodeser FSV operative behov. FSV har behov for læssemaskiner med z- og parallelkinematik. Ideelt vil det være læssemaskiner med kombination af z- og parallelkinematik. Alternativt skal læssemaskiner kunne leveres med 2 forskellige konfigurationer med disse funktioner.

FSV ønsker en fleksibel løsning i forhold til beskyttelse af standard førerkabinen hvor beskyttelsen kan på- og afmonteres førerkabinen med nødvendigt værktøj eller en udskiftelig beskyttet førerkabine, som kan erstatte standard førerkabinen.

Løst udstyr omfatter vejeanordning, skovle, pallegafler samt andet løst udstyr, som skal kunne købes til læssemaskinerne i rammeaftalens løbetid, og som ikke er en del af den bestilte læssemaskine.

Logistik og vedligeholdelse omfatter specialværktøj, testere og reservedele, som skal kunne købes til læssemaskinerne i rammeaftalens løbetid, og som ikke er en del af den bestilte læssemaskine.

Dokumentation omfatter betjenings- og sikkerhedsmanualer, specifikationer af anvendte smøre- og kølemidler samt liste over nødvendigt værktøj til brugervedligeholdelse. Dokumentation omfatter desuden reservedelskatalog og værkstedsmanualer.

Tjenesteydelserne omfatter service, lovpligtige eftersyn og reparationer. Tjenesteydelserne omfatter desuden uddannelse af FSV køre-, løfte-, træk- og surring- og mekanikerinstruktører samt teknisk support. Tjenesteydelserne skal kunne rekvireres i rammeaftalens løbetid, og skal ses som et supplement til den drift- og vedligeholdelse, der finder sted på FSV egne værksteder og af udsendt personel i internationale operationer.

Læssemaskinerne anvendes af operative enheder henhørende under Forsvarsministeriets myndighedsområde og anvendes i såvel almindeligt forekomende anlægsopgaver samt specifikke militære sammenhænge hvor terrænegenskaber, beskyttelse og betjeningen af læssemaskinerne er afgørende for personellets sikkerhed. Læssemaskinerne anvendes i nationale såvel som internationale operationer. Læssemaskinerne anvender forskellige brændstoffer under forskellige forhold, og der ønskes det bedst mulige kompromis mellem operationel driftsikkerhed og lave emissioner. Læssemaskinerne vil blive transporteret på skibe, jernbane, blok- og sættevogne og i større flytyper.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler. En opdeling af rammeaftalen vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én rammeaftale. Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb af leverancen på aftalens vilkår og betingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et: Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere tilbudsgivers egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. del IV, pkt. B. Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation: Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser tilbudsgivers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere tilbudsgivers egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder. Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at tilbudsgiveren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation. Det bemærkes, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en positiv soliditetsgrad det seneste regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere tilbudsgivers egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100). Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af tilbudsgivers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af tilbudsgivers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af rammeaftalen. Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til appendiks B til rammeaftalen omhandlende CSR for yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/09/2021
Tidspunkt: 13:00
Sted:

FMI

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke mulighed for at være til stede ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere gøres særligt opmærksom på, at udbudsmaterialet er på dansk. Det er tilladt at afgive tilbud på enten dansk eller engelsk. Alle spørgsmål skal stilles på dansk eller engelsk, FMI vil svare på dansk. FMI holder et orienteringsmøde ifm. udbuddet. Mødet vil blive afholdt på dansk. Vedrørende pkt. II 1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er 37 mio. - 45 mio. DKK. Det anførte interval skyldes usikkerheden om aftalens endelige værdi. Intervallets nedre grænse er udtryk for FMIs mest kvalificerede skøn over aftalens værdi for indeværende, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om aftalens endelige værdi skyldes dels, at FMI forventer forskelle i tilbudsgivernes priser grundet muligheden for at tilbyde forskellige løsninger og kvalitet i den udbudte genstand. Afhængig af hvilken tilbudsgiver, der tildeles aftalen, vil behovet under aftalen økonomisk set kunne blive højere, end hvad der forventes at være det mest sandsynlige scenarie.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbuddet, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens §148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 udelukkelsesgrunde, at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i §140, jf. pkt. III.1.2).

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på Ethics. ESPD’et skal udfyldes og indgives via Ethics. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele aftalen, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2), skal tilbudsgiver på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon - tilgængelig i Ethics, der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. FMI vil opfordre tilbudsgiver til at anvende skabelonen. Det understreges dog, at det er tilbudsgivers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene. FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden vis deltager i flere tilbud, f.eks. afsender eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også afsender tilbud, skal tilbudsgiver sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere tilbuddene. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke truer gennemsigtigheden og fordrejer konkurrencen mellem de bydende.

FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2021

Send til en kollega

0.062