23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 126-333110
Offentliggjort
02.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

www.rib-software.dk/udbudsportal

Anmodning om deltagelse

Til
19.08.2021

Udbyder

Lejerbo

Lejerbo rammeaftale totalrådgivning (landsdækkende)


Lejerbo

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejerbo
CVR-nummer: 18213419
Postadresse: Gammel Køge Landevej 26
By: Valby
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Sabina Happel
E-mail: sh@mowe.dk
Telefon: +45 22710535
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lejerbo.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almennyttige boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

</span>Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lejerbo rammeaftale totalrådgivning (landsdækkende)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Lejerbo udbyder på vegne af boligorganisationerne, administreret af Lejerbo, 2 parallelle rammeaftale for levering af totalrådgivning i hele Danmark.

Lejerbo har p.t. en projektportefølje på nybyggeri og renoveringsprojekter på ca. 7,7 mia. DKK inkl. moms i samlet anlægssum.

Formålet med udbuddet af rammeaftalen er:

1) at Lejerbo får leveret teknisk rådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden og ustøttede forbedringsarbejder samt evt. nybyggeri.

2) at sikre et tæt, tillidsfuldt og frugtbart samarbejde med Lejerbos Bygge- og Udviklingsafdeling.

3) at Lejerbo får leveret rådgivning i høj kvalitet i forbindelse med byggeriets planlægning og projektering, herunder også i forbindelse med beboerdemokratiske processer, ved byggeudvalgsmøder o.l.

Arbejdsopgaverne under rammeaftalen kan variere, men vil tage udgangspunkt i ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Landskab 2018 og udbudsmaterialet i øvrigt.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 290 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Lejerbo, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby udbyder på vegne af boligorganisationerne, administreret af Lejerbo, 2 parallelle rammeaftale for levering af totalrådgivning i hele Danmark. Udbudsmaterialet er at finde på RIB Byggeweb TN684545A.

- Delaftale 1 tildeles til den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud i forholdet mellem pris og kvalitet.

- Delaftale 2 tildeles til den tilbudsgiver, der har afgivet det næstbedste tilbud i forholdet mellem pris og kvalitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation/ bemanding / Vægtning: 28 %
Kvalitetskriterium - Navn: Casebesvarelse / Vægtning: 21 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 21 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 290 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varighed er 24 måneder med mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde:

- Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle samt tekniske og faglige forudsætninger for at løse opgaven, stiller Lejerbo en række mindstekrav til ansøgerne:

- Gennemsnitlig nettoomsætning over de seneste 3 regnskabsår: 75 mio. DKK

- Gennemsnitlig egenkapital over de sidste 3 regnskabsår: 15 mio. DKK

- Gennemsnitlig soliditetsgrad over de sidste 3 regnskabsår: 20 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af de vedlagte referencer. Ansøger vælger frit, hvilke referencer der vedlægges til brug for udvælgelsen, men der må i alt maksimalt vedlægges 5 referencer inkl. de 2 referencer, der er vedlagt til opfyldelse af mindstekravene. Ved udvælgelsen vil relevansen af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte rammeaftale blive bedømt, og i den forbindelse vil Lejerbo lægge særligt vægt på:

I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med totalrådgivning for almene boligorganisationer (Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Landskab 2018 afsnit 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, pkt. 9.21, pkt. 9.44 og pkt. 9.60/Ydelsesbeskrivelse Byggeri & Planlægning 2012 afsnit 2, 3, 4, 5 og pkt. 8.43, 8.48 og 8.53).

I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med rådgivning inden for bæredygtighed i henhold til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Landskab 2018 pkt. 9.31, 9.32 og 9.33 og/eller Ydelsesbeskrivelse Byggeri & Planlægning 2012 pkt. 8.30, 8.21 og 8.32.

I hvor høj grad referencerne dokumenterer rådgivning af almene boligorganisationer i byggeriets udførelsesfase, herunder, byggeledelse, fagtilsyn, risikostyring og håndtering af skema C (Ydelsesbeskrivelse Byggeri & Landskab 2018 afsnit 7 og 8, 9.12 og 9.13 og/eller Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Planlægning 2012 afsnit 4, 8.14 og 8.50).

I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med den beboerdemokratiske proces i renoveringsprojekter for almene boligorganisationer. Projekter med genhusning vurderes særligt positivt.

I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med håndtering af processen i støttede projekter. Hvoraf helhedsplaner vurderes særligt positivt, herunder rådgiverens erfaring med at bidrage til dialogen omkring Landsbyggefondens finansieringsskitse og økonomistyring fra skema A, B og C, kommunale myndigheder, behandling af skema A, B og C, forberedelse af helhedsplan og BOSSINF, samt ustøttede forbedringsarbejder

I hvor høj grad referencerne viser erfaring med IKT i byggeriet (Ydelsesbeskrivelse Byggeri & Landskab 2018 pkt. 9.1-9.10).

Er en reference ikke afsluttet (dvs. at det samlede byggeri ikke er afleveret iht. AB 18 § 45, AB 92/ABT93 § 28 eller ABT 18 § 43), kan det få betydning for evalueringen, at den fulde erfaring ikke er tilgået ansøgeren.

Kriterierne vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, skal ansøger opfylde mindstekrav a) og b):

a) Minimum 1 reference, der dokumenterer erfaring med totalrådgivning ved støttet renovering (f.eks. en helhedsplan) af almene boliger (ungdoms-, familie- og senior-/ældreboliger/plejeboliger) udført i hovedentreprise, storentreprise og/eller fagentreprise med en entreprisesum på minimum 100 mio. DKK ekskl. moms.

Det samlede byggeri skal være afleveret iht. AB 18 § 45, AB 92/ABT93 § 28 eller ABT 18 § 43. Der må gerne indgå nybyggeri i referencen.

Referencen må ikke være ældre end 8 år på ansøgningstidspunktet, dvs. at byggeriet ikke må være afleveret for mere end 8 år siden på ansøgningstidspunktet. Perioden er forlænget fra 3 år til 8 år på grund af de ændringer i byggetakten, Covid-19 har forårsaget, under hensyntagen til det begrænsede antal gennemførte helhedsplaner af den anførte størrelse og under hensyntagen til kravet om, at referencen skal være afsluttet for at kunne opfylde mindstekravet.

b) Minimum 1 reference, der dokumenterer erfaring med totalrådgivning ved renovering (støttet og/eller ustøttet) af almene boliger (ungdoms-, familie- og senior-/ældreboliger/plejeboliger) til udførelse i hovedentreprise, storentreprise og/eller fagentreprise med en entreprisesum på minimum 50 mio. DKK ekskl. moms.

Byggeriet skal være afleveret iht. AB 18 § 45, AB 92/ABT93 § 28 eller ABT 18 § 43. Der må gerne indgå nybyggeri i referencen.

Kravet om aflevering kan for denne reference opfyldes ved etapevis delaflevering.

Referencen må ikke være ældre end 5 år på ansøgningstidspunktet, dvs. at byggeriet ikke må være afleveret for mere end 5 år siden på ansøgningstidspunktet. Perioden er forlænget til 5 år på grund af de ændringer i byggetakten, Covid-19 har forårsaget og under hensyntagen til kravet om, at referencen skal være afsluttet (evt. ved delaflevering) for at kunne opfylde mindstekravet.

Afsluttede projekter fra en rammeaftale gælder som én reference, dvs. at ansøger kan vedlægge afsluttede referencer fra samme rammeaftale til opfyldelse af mindstekravene, men hvert projekt vil tælle som en selvstændig reference. En rammeaftale udgør ikke i sig selv en selvstændig reference.

Hvis ansøger ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder. Der skal i så fald vedlægges en støtteerklæring fra den støttende virksomhed om, at virksomheden stiller sine kompetencer og erfaringer til rådighed for ansøger.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18 med fravigelser og tilføjelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2021
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2021

Send til en kollega

0.062