23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 128-339977
Offentliggjort
06.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
31.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/159728928.aspx

Udbyder

Arwos Affald A/S

Indsamling af genanvendeligt og miljøfarligt affald samt restaffald


Arwos Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Arwos Affald A/S - Arwos Affald A/S
CVR-nummer: 33046340
Postadresse: Forsyningsvejen 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Kjær Jürgensen
E-mail: ckj@arwos.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159728928.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/159728928.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/159728928.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt eget forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af genanvendeligt og miljøfarligt affald samt restaffald

 

Sagsnr.: S21-00524
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Aabenraa Kommune.

Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er:

1) Madaffald

2) Restaffald

3) Pap, papir og tekstil

4) Metal + glas

5) Plast

6) Mad- og drikkekarton

7) Miljøfarligt affald.

Aabenraa Kommune er beliggende i Region Syddanmark. Kommunen har et areal på ca. 941 km2, og kommunen havde primo 2021 ca. 58 600 indbyggere fordelt på ca. 30 000 husstande. Derudover er der ca. 900 sommerhuse i kommunen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Aabenraa Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter følgende opgaver:

— Tømning af beholdere (2- og 4- hjulede) med fraktionerne. Der anvendes afhængig af boligtypen både rumopdelte beholdere (2-hjulede) til 2 fraktioner og beholdere til 1 fraktion (2- og 4-hjulede beholdere).

— Indsamling og sortering af miljøfarligt affald. Miljøfarligt affald indsamles ved afhentning af miljøkasser stillet ved affaldsbeholderne i forbindelse med tømning af beholdere med de øvrige affaldsfraktioner eller afhentning af miljøkasser opstillet i miljøskabe (samlede bebyggelser).

— Tømning af nedgravede beholdere med affaldsfraktionerne 1-6.

— Beholderservice i form af reparation og vedligehold af affaldsbeholdere på hjul samt udlevering ved udskiftning af beholdere.

Der vil blive indgået én kontrakt for udbuddet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge kontrakten 2 gange i et vilkårligt antal måneder, dog mindst 6 måneder ad gangen og maksimalt 24 måneder i alt. Såfremt ordregiver ønsker at benytte denne option, skal ordregiver senest 6 måneder før kontraktophør give skriftlig meddelelse herom til den valgte tilbudsgiver for entreprisen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver ønsker som en option en pris, for at tilbudsgiver stiller en erfaren kundeservicemedarbejder til rådighed fuld tid i 6 måneder forbindelse med opstart og indkøring af de nye ordninger. Kundeservicemedarbejderen skal indgå i ordregivers kundeservice-team og have tjenestested hos ordregiver i perioden 1. august 2022 til 31. januar 2023.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal i ESPDet oplyse, om tilbudsgiver er registreret i CVR-registret, RUT-registret eller i tilsvarende udenlandsk register.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPDet bekræfte, at:

- Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring på min. 10 mio. DKK for personskade og min. 5 mio. DKK for tingsskade ved entreprisestart.

- Tilbudsgiver kan stille sikkerhed for kontraktens gennemførelse på 10 % af den årlige samlede kontraktsum ved entreprisestart.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i Ttlbudsgivers seneste 3 afsluttede regnskabsår:

- Har haft en positiv egenkapital på mindst 1 mio. DKK.

- Har haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i de 3 senest afsluttede årsregnskaber.

- Haft et positivt resultat før skat som gennemsnit over de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital på mindst 1 mio. DKK og en soliditetsgrad på mindst 10 % i de regnskabsår, der er afsluttet siden virksomhedens stiftelse samt positivt resultat før skat i senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPDet:

- Oplyse tilbudsgivers erfaring med tilsvarende opgaver (indsamling af flere fraktioner i kommunale ordninger for husholdninger) dokumenteret ved mindst 1 reference fra de seneste 3 år regnet fra udbuddets offentliggørelse for en kommunal offentlig myndighed med minimum 10 000 afhentningsadresser med beskrivelse af hvilke indsamlingsopgaver (fraktioner og benyttet materiel), der har været udført, hvilke kommuner, der har været kunde, kontraktperiode samt den årlige omsætning på hver referenceangivelse.

Beskrive tilbudsgivers organisation samt angive de nøglepersoner, der vil blive tilknyttet løsningen af opgaven med angivelse af pågældende personers kvalifikationer og erfaringer.

Tilbudsgiver skal i ESPDet bekræfte, at tilbudsgiver har politikker på arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetsledelsesområdet, anvender standarder samt har udformet kvalitetssikrings-, arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemer.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbud skal afgives via udbudsportalen. Sidste frist for afgivelse af tilbud er den 31. august 2021, kl. 12.00, hvor tilbuddene åbnes af ordregiver. Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbud.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbud skal afgives via udbudsportalen. Sidste frist for afgivelse af tilbud er den 31. august 2021, kl. 12.00, hvor tilbuddene åbnes af ordregiver. Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2021

Send til en kollega

0.063