23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-344541
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
23.08.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/158292346.aspx

Udbyder

Tietgenskolen

Totalentreprisekontrakt i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri


Tietgenskolen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tietgenskolen
CVR-nummer: 23267519
Postadresse: Elmelundsvej 10
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Henning Tonnesen
E-mail: hton@tietgen.dk
Telefon: +45 41883514
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/158292346.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://www.tietgen.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/158292346.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/158292346.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbudsbekendtgørelse vedrørende totalentreprisekontrakt i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri

 

Sagsnr.: 14124-0185
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at opføre et nyt uddannelsesbyggeri / TietgenCity univers ("Den Nye Skole"). Den Nye Skole skal opføres ved Odense Havn i City Campus, beliggende matr. nr. 17cz Åløkkegård. Arbejdet skal udføres i totalentreprise og udbydes med en targetpris, jf. nedenfor i pkt. II.2.4).

Den udbudte totalentreprisekontrakt vedrører projektering og opførelse af Den Nye Skole, som udgør 4 etager og ca. 8 250 m2 med tilhørende friarealer, parkeringspladser mv.

Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld.

Der henvises til den uddybende beskrivelse i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4).

Tryk her https://permalink.mercell.com/158292346.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
71220000 Arkitektprojektering
71320000 Ingeniørmæssig projektering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Odense Havn, City Campus, beliggende matr.nr. 17cz Åløkkegård

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker at opføre et nyt uddannelsesbyggeri / TietgenCity univers ("Den Nye Skole"). Den Nye Skole skal opføres ved Odense Havn i City Campus, beliggende matr. nr. 17cz Åløkkegård.

Den Nye Skole udgør 4 etager og ca. 8 250 m2 med tilhørende friarealer og parkeringspladser mv.

Formålet med projektet er at skabe et visionært og funktionelt nybyggeri, som opfylder ordregivers ønsker og krav til en moderne uddannelsesinstitution. Den Nye Skole skal således understøtte de rammer og visioner, som ordregiver har udtrykt i udbudsmaterialet samt straks nedenfor.

Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld. Der forventes således en bæredygtig bygning, og der ønskes rettet et særligt fokus på indeklimaet og de øvrige rammer, som ordregiver har opstillet til bygningen i udbudsmaterialet, herunder ønsket om et nyt merkantilt, levende, dynamisk og visionært uddannelsesmiljø, der åbner op for omverdenen og kobler byen og skolen sammen - hvor bevægelse og fleksibilitet, kvalitet og faglighed samt nytænkning og udsyn skal udgøre essensen af Den Nye Skole. Alle ønsker og krav til, samt rammerne for Den Nye Skole fremgår af udbudsmaterialet.

Opgaven udbydes med en targetpris på 190 mio. DKK ekskl. moms, som indeholder alle udgifter ekskl. grundkøb. Byggeriet er omfattet af budgetvejledningens bestemmelser og skal godkendes ved et aktstykke i Folketingets finansudvalg. Der er udarbejdet en betinget købsaftale om køb af matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder. Udbuddet gennemføres således betinget af de i købsaftalen anførte betingelser, herunder bl.a., at Folketingets finansudvalg godkender uddannelsesbyggeriet/den udbudte opgave ved aktstykke, at der vedtages en ny, endelig og upåklaget lokalplan. Totalentreprisekontrakten vil således være betinget af endelig købsaftale, herunder de i denne anførte betingelser, der efter Tietgenskolens vurdering på tilfredsstillende vis muliggør opførelsen af et nyt uddannelsesbyggeri. Alle betingelser og omstændigheder forbundet hermed fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er mere end 4 egnede ansøgere, foretager ordregiver en begrænsning af ansøgerne, der vil blive opfordret til at deltage i forhandlingerne. Dette sker på baggrund af ansøgernes medsendte referencer. Herefter udvælges de mest egnede ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen blandt egnede ansøgere vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de bedste og mest relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet. Ved bedømmelsen vægtes relevansen af referencerne i forhold til den udbudte opgave, der nærmere er beskrevet i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.4) og udbudsmaterialet.

Ved bedømmelsen vil der endvidere lægges særligt vægt på forhold angivet i pkt. (a-j).

Vurderingen af hvilke ansøgere, der har præsenteret de mest relevante referencer vil blive baseret på en samlet helhedsvurdering af, hvorvidt referencerne - enkeltvist eller tilsammen - dokumenterer en høj grad af erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver.

Referencer inden for de seneste 5 år tillægges mere vægt end referencer, der er ældre end 5 år. Med "referencer inden for de seneste 5 år" menes, at afleveringen af projektet/byggeriet ligger indenfor 5 år regnet fra fristen for ansøgning om prækvalifikation.

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, men opgaver som er færdigudført vægtes højere.

Arkitektrådgiver:

Ved bedømmelsen af relevansen af referencer fra arkitektrådgiver vil der blive lagt særlig vægt på følgende kriterier:

a) at så mange referencer som muligt vedrører projektering af en skole/uddannelsesinstitution.

(Ved "skole/uddannelsesinstitution" menes alle former for undervisningsbyggerier).

b) at så mange referencer som muligt vedrører projekter, der viser erfaring med fleksibel indretning.

(ved "fleksibel indretning" menes projekter med stor diversitet og/eller let foranderlighed)

Ingeniørrådgiver:

Ved bedømmelsen af relevansen af referencer fra ingeniørrådgiver vil der blive lagt særlig vægt på følgende kriterier:

c) at så mange referencer som muligt vedrører projektering af en skole/uddannelsesinstitution.

(Ved "skole/uddannelsesinstitution" menes alle former for undervisningsbyggerier).

d) at så mange referencer som muligt vedrører projekter med vanskelige forhold i underbunden.

e) at så mange referencer som muligt vedrører projekter med skærpede krav til indeklima.

Totalentreprenøren:

Ved bedømmelsen af relevansen af totalentreprenørens referencer vil der blive lagt særlig vægt på følgende kriterier:

f) at så mange referencer som muligt ligger inden for en hoved- eller totalentreprisesum mellem 150 mio. DKK og 500 mio. DKK ekskl. moms.

g) at så mange referencer som muligt angår skole/uddannelsesinstitutioner.

(Ved "skole/uddannelsesinstitution" menes alle former for undervisningsbyggerier).

h) at så mange referencer som muligt vedrører nybyggeri.

i) at så mange referencer som muligt er udført i totalentreprise.

j) at så mange referencer som muligt vedrører byggeri certificeret efter en bæredygtighedsklasse som f.eks. DGNB, Leed, Breeam eller lign.

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der ydes tilbudsvederlag, jf. udbudsbetingelserne. Opgaven udbydes med en targetpris på 190 mio. DKK. Der henvises til udbudsbetingelserne vedrørende evaluering af tilbuddene.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument via udbudsportalen. Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI. Der gøres opmærksom på, at såfremt ansøger er omfattet af en af de nævnte udelukkelsesgrunde, vil ordregiver udelukke ansøger fra deltagelse i udbuddet. ESPD'et udgør den foreløbige dokumentation for, at ansøger opfylder betingelserne for egnethed, men ordregiver vil indhente den endelige dokumentation, forinden ordregiver afgiver meddelelse om prækvalifikation, således at de ansøgere, som ordregiver forventer at prækvalificere, på opfordring skal fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, idet ordregiver har vurderet, at betingelserne herfor i udbudslovens § 151, stk. 2 er opfyldte i dette udbud. Ansøger anmodes dog om allerede at medsende dokumentationen ved upload af ansøgningen. En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD. En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager ansøgers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på. Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Udfydelse af ESPD: For at komme i betragtning skal ansøgningen/ESPD'et indeholde følgende oplysninger: 1) Alle relevante oplysninger om ansøger skal angives i ESPD-formularens del II, herunder fuldstændigt firmanavn, CVR-nummer, adresse, evt. støttende virksomheder mv. samt kontaktperson og kontaktdata (del II, afsnit A-C). Ordregiver kræver ikke udfyldelse af ESPD del II, afsnit D. Hvis ansøger er et konsortium, udfyldes del II, eltagelsesform. Der skal medsendes et særskilt udfyldt ESPD for hver enkelt deltager i konsortiet. Der skal medsendes konsortieerklæring ved prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sig på underleverandørs kapacitet, skal dette angives i del II, afsnit C. Der skal medsendes et særskilt udfyldt ESPD for hver af de pågældende underleverandører angivet i del II, afsnit C, for at ordregiver kan og vil tage underleverandørens finansielle/økonomiske og/eller tekniske/faglige formåen i betragtning. Der skal medsendes støtteerklæring ved prækvalifikation.

2) Foreløbig erklæring i form af udfyldt ESPD om, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C.

3) Økonomisk og finansiel formåen: Disse oplysninger skal angives i ESPD formularens del IV, afsnit B. 4. Teknisk og faglig formåen: Disse oplysninger skal angives I ESPD formularens del IV, afsnit C. Ansøgere, der er omfattet af en eller flere at de i udbudslovens § 135, § 136 eller § 137, stk. 1, nr. 2 anførte udelukkelsesgrunde, er i medfør af udbudsloven udelukket fra at deltage i udbuddet. For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'ets del III, afsnit A, B og C - som skal vedhæftes ansøgningen. Deltagelse i udbudsprocessen er således udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 3 (ESPD del III, afsnit A eller B), er til stede, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede (ESPD, del III, afsnit C) og/eller hvis ansøger befinder sig i den frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ESPD, del III, afsnit C). Reglerne om self-cleaning finder anvendelse i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Der henvises yderligere til udbudsbetingelsernes pkt. 7.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Nettoomsætning:

Ansøger skal som minimum have haft en nettoårsomsætning på 400 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Egenkapital:

Ansøgers egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede årsregnskab have udgjort minimum 20 mio. DKK. Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle ansøgere opgøres efter en ensartet metode. Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter regelsættet angivet i årsregnskabslovens § 25 (LBKG nr. 838 af 8.8.2019 med senere ændringer).

Soliditetsgrad:

Ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår have været mindst 15. Soliditetsgraden skal af hensyn til ligebehandling af alle ansøgere opgøres efter en ensartet metode. Soliditetsgraden skal således beregnes og oplyses efter følgende formel: (Regnskabsmæssig egenkapital x 100) / Samlede regnskabsmæssige aktiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumentation til brug for bedømmelsen af den økonomiske aktørs økonomiske og finansielle egnethed: a) Revisorattesteret erklæring hvoraf den økonomiske aktørs nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår fremgår.

b) Erklæring fra tegningsberettiget om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i den økonomiske aktørs nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad siden erlæggelsen af revisorattesteret erklæring.

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at dokumentation for finansiel og økonomisk formåen vil blive indhentet i forbindelse med beslutningen om prækvalifikation, idet ordregiver har vurderet, at betingelserne herfor i udbudslovens § 151, stk. 2 er opfyldte i dette udbud.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer: Arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver: Det er et mindstekrav, at arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver hver især ved hjælp af mindst én de vedlagte referencer kan dokumentere:

1) Erfaring med projektering af nybyggeri og/eller ombygning af en skole/uddannelsesinstitution indenfor de seneste 5 år. (Ved "skole/uddannelsesinstitution" menes alle former for undervisningsbyggerier).

2) Erfaring med projektering af nybyggeri på minimum 5 000 m2 indenfor de seneste 5 år. Det er et mindstekrav, at enten arkitektrådgiver eller ingeniørrådgiver ved hjælp af mindst én af de vedlagte referencer kan dokumentere:

3) Én reference der viser erfaring med et byggeri certificeret efter en bæredygtighedsklasse som f.eks. DGNB, Leed, Breeam eller lign. indenfor de seneste 5 år. Disse referencer (pkt. 1-3) bedes tydeligt markeret til opfyldelse af mindstekravet. Selvom der kan være tale om samme projekt (grundet tidligere samarbejde) bedes hver rådgiver vedlægge en referencebeskrivelse heraf blandt deres 5 referencer. (En reference anses som udført, hvis afleveringen af byggeriet ligger inden for 5 år regnet fra fristen for ansøgning om prækvalifikation). Én reference kan dokumentere mere end ét mindstekrav. Totalentreprenøren: Det er et mindstekrav, at totalentreprenøren kan dokumentere:

1) Én reference der viser erfaring med en totalentreprisekontrakt på mere end 100 mio. DKK ekskl. moms, som er afsluttet ved aflevering indenfor de seneste 5 år.

2) Én reference der viser erfaring med opførelse eller ombygning af en skole/uddannelsesinstitution i hoved- eller totalentreprise inden for de seneste 5 år. (Ved "skole/uddannelsesinstitution" menes alle former for undervisningsbyggerier).

3) Én reference der viser erfaring med byggeri certificeret efter en bæredygtighedsklasse som f.eks. DGNB, Leed, Breeam eller lign. inden for de seneste 5 år. (En reference anses som udført, hvis afleveringen af byggeriet ligger inden for 5 år regnet fra fristen for ansøgning om prækvalifikation). Én reference kan dokumentere mere end ét mindstekrav.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumentation:

Opfyldelse af mindstekravene dokumenteres ved referencer, der indeholder oplysninger, der dokumenterer opfyldelse af mindstekravene samt kontaktoplysninger på den/de kontaktperson(er), der kan bekræfte oplysningerne.

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at dokumentation for teknisk og faglig formåen vil blive indhentet i forbindelse med beslutningen om prækvalifikation, idet ordregiver har vurderet, at betingelserne herfor i udbudslovens § 151, stk. 2 er opfyldte i dette udbud.

Ansøgningen skal vedlægges 15 referencer fordelt ligeligt mellem de forskellige aktører på totalentreprenørsiden (totalentreprenør, arkitekt, ingeniør). De enkelte referencer bør holdes indenfor 2 A4-sider.

Arkitektrådgiver og Ingeniørrådgiver:

- Ansøgningen skal vedlægges 5 referencer fra arkitektrådgiver, der dokumenterer erfaring med teknisk rådgivning.

- Ansøgningen skal endelig vedlægges 5 referencer fra ingeniørrådgiver, der dokumenterer erfaring med teknisk rådgivning.

Arkitekt- og ingeniørrådgivers referencer skal indeholde en generel beskrivelse, herunder oplysninger om projektets karakter, indhold, kompleksitet, sammenlignelighed med den udbudte opgave, eventuelle vanskelige forhold, bæredygtigheds-, lavenergi- og indeklimaforhold samt evt. forhold omkring commissioning, bruttoetageareal, omfang af rådgivningsydelser beskrevet ved enkeltydelser. Desuden skal tidspunkt for rådgivningen oplyses.

Totalentreprenør:

Ansøgningen skal vedlægges 5 referencer fra totalentreprenøren, der dokumenterer erfaringer med hovedentreprise/totalentreprise.

Totalentreprenørens referencer skal indeholde en generel beskrivelse, herunder oplysninger om projektets karakter, indhold, kompleksitet, sammenlignelighed med den udbudte opgave, eventuelle vanskelige forhold, bæredygtigheds-, lavenergi- og indeklimaforhold samt evt. forhold omkring commissioning, bruttoetageareal, entreprisesum, entrepriseform, udførelsestids-punktet og udførelsestid.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne og udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2021

Send til en kollega

0.047