23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-355256
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Solrød Kommune

Ny idrætshal i Solrød


Solrød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød Strand
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Hoff Pedersen
E-mail: kpe@solrod.dk
Telefon: +45 56182000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.billund.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wmfewffnni
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ny idrætshal i Solrød

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Solrød Kommune udbyder hermed en samlet totalentreprise, omfattende design, projektering og opførelse af ny hal/ idrætsfaciliteter med omklædning m.v. og tilhørende udenomsarealer og parkering i Solrød.

Der gennemføres en begrænset licitation med prækvalifikation, hvor alle interesserede virksomheder kan ansøge om prækvalifikation. 4 ansøgere vil på baggrund af deres prækvalifikationsansøgning blive inviteret til at afgive tilbud på totalentreprisen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
45212000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Solrød Idrætscenter (SIC)

Tingsryds Alle 27,

2680 Solrød Strand

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Solrød Kommune udbyder hermed en samlet totalentreprise, omfattende design, projektering og opførelse i forbindelse med opførelse af ny hal/ idrætsfaciliteter med omklædning m.v. og tilhørende udenoms arealer og parkering i Solrød.

Udbuddet gennemføres iht. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (Tilbudsloven).

Der gennemføres en begrænset licitation med prækvalifikation, hvor alle interesserede virksomheder kan ansøge om prækvalifikation. 4 ansøgere vil på baggrund af deres prækvalifikationsansøgning blive inviteret til at afgive tilbud på totalentreprisen. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere omkring den udbudte totalentreprise og krav til tilbud. Afgivelse af et konditionsmæssigt tilbud vil blive honoreret.

Byggeopgaven omfattende opførelse af ny hal i Solrød - idrætsfaciliteter og multisale, og skal som minimum indeholde følgende:

20 X 40 m Boldbane med plads til frirum omkring banen

- 6 X 6 m Springgrav med gulvklap og madras der hæves op ad gulvet. Madras skal være med kontrastfarver og leveres med kantpuder.

- 2 stk. hejsevægge

- 5 stk. badmintonbaner

- 1 kamp basketballbane

- 3 øve basketballbaner på tværs

- 1 stk. volleybane

- 2 X omklædningsrum til ca. 25 pers.

- Foyer (Fordeling til tøromklædning og sal)

- Depoter

- Sal (Aktivitetsrum) aptering er option

- Udenomsarealer herunder parkering

- Alle tekniske installationer, som henhører til ovenstående, herunder alle tilslutningsafgifter.

- Alle myndighedskrav for gennemførelse af projektet.

Byggeopgaven omfattende udvidelse af SIC bestående af ny idrætshal, depotfaciliteter, mindre multisal, fællesområder, omklædning, og udefaciliteter, som skal videreudvikle Solrød Idrætscenter som et aktivt samlingspunkt for deres gæster.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Solrød Kommune vælge de 4 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Såfremt der modtages flere end 4 konditionsmæssige ansøgere, som opfylder egnethedskravene, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, efter følgende kriterier:

- Udvælgelsen sker på baggrund af, hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer. I denne vurdering lægges der vægt på, at der kan påvises relevante og aktuelle referencer på byggeprojekter til idrætsfaciliteter – det vægtes positiv såfremt der kan fremvises referencer der i lighed med nærværende opgave er en tilbygning til eksisterende idrætsfaciliteter, udført i totalentreprise. Det vægtes endvidere positivt at ansøgerteamet har erfaring med bæredygtigt byggeri.

I den samlede vurdering indgår det genelet hvorvidt det er sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet.

Ved vurderingen vil Solrød Kommune særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer i videst muligt omfang kan dokumentere erfaring med:

- projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter en option på aptering af sal (Aktivitetsrum).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Revisorerklæring med virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat før og efter skat samt soliditet og egenkapital.

Såfremt ansøgerens seneste regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før prækvalifikationsfristens udløb, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, med i hvilket omfang, der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation. Erklæringen afgives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller økonomichef under strafansvar efter straffelovens § 163.

Såfremt ansøger baserer sig på underleverandører (andre enheders kapacitet), skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underleverandøren (enheden) stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

At ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der ønskes oplysninger om maksimalt 5 tilsvarende referencer, for det samlede ansøgerteam.

Ansøger bedes fremsende referenceblade som PDF (1 A4 side pr. reference), der beskriver og illustrerer referencerne. (OBS hele ansøgningen samles til en 1 samlet PDF fil i forbindelse med aflevering).

Hvis der er mere end 4 egnede ansøgere, foretager Solrød Kommune en udvælgelse af de 4 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggeri af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Solrød Kommune lægger ved udvælgelsen særlig vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:

- Udførelse af tilsvarende bygningstype; halbyggeri, idræts- og omklædningsfaciliteter el. lign – udførelse i totalentreprise vægter positivt.

- Arkitektkompetencer vedrørende projektering af tilsvarende bygningstype; hal-byggeri, idræts- og omklædningsfaciliteter el. lign.

- Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af tilsvarende bygnings-type; halbyggeri, idræts- og omklædningsfaciliteter el. lign

- Erfaring med bæredygtigt byggeri.

Referenceoplysningerne bør omfatte en kort projektbeskrivelse samt minimum;

- Navn på bygherre og kontaktoplysninger

- Opgavens omfang og bygningstype

- Anlægssum (ekskl. moms)

- Udførelsesperiode (status) og en

- Beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle/ ansvar og funktion)

- Start- og sluttidspunkt (færdiggørelsestidspunktet) for referencen

- Ved igangværende referencer angives forventet tidspunkt for aflevering af entreprisen

- Bæredygtigt byggeri.

Det er muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jocobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.063