23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 137-364908
Offentliggjort
19.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Læsø Kommune

Opdateringer

Rettelse
(26.07.2021)

II.1.4)
I stedet for:
Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering af rådgivningsydelser til indkøb af ny færge som skal sejle mellem Læsø og Frederikshavn. For nuværende er der 2 færger i drift på ruten. Den nye færge som skal som udgangspunkt kunne løfte den nuværende kapacitet og samtidige tilføre Læsø kommune den nødvendige ekstra kapacitet, så den øgede efterspørgsel efter rejser til og fra Læsø kan efterkommes. Det forventes at færgen kan idriftsættes december 2023. Endelig tidsplan skal dog planlægges med rådgiver efter kontraktindgåelse af rådgivningsaftale.
Den udbudte opgave omfatter skibsteknisk rådgivning og byggetilsyn i forbindelse med indkøb af en nybygget færge med en på nuværende tidspunkt forventet kapacitet på 180-240 personbiler, 600-750 passagerer, en sejltid på ca. 1 time og 15 minutter for den 14,7 sømil lange distance og en havnetid til af- og pålæsning af fyldt skib på 15 minutter.
Læses:
Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering af rådgivningsydelser til indkøb af ny færge som skal sejle mellem Læsø og Frederikshavn. For nuværende er der 2 færger i drift på ruten. Den nye færge som skal som udgangspunkt kunne løfte den nuværende kapacitet og samtidige tilføre Læsø kommune den nødvendige ekstra kapacitet, så den øgede efterspørgsel efter rejser til og fra Læsø kan efterkommes. Det forventes at færgen kan idriftsættes december 2024. Endelig tidsplan skal dog planlægges med rådgiver efter kontraktindgåelse af rådgivningsaftale.
Den udbudte opgave omfatter skibsteknisk rådgivning og byggetilsyn i forbindelse med indkøb af en nybygget færge med en på nuværende tidspunkt forventet kapacitet på 180-240 personbiler, 600-750 passagerer, en sejltid på ca. 1 time og 15 minutter for den 14,7 sømil lange distance og en havnetid til af- og pålæsning af fyldt skib på 15 minutter. Bemærk ændring af forventet idriftsættelsestidspunkt.

Udbud af skibsteknisk rådgivning til køb af ny færge til Læsø Kommune


Læsø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Læsø Kommune
CVR-nummer: 45973328
Postadresse: Doktorvejen 2
By: Byrum
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9940
Land: Danmark
Kontaktperson: Laura Stadum
E-mail: lks@70151000.dk
Telefon: +45 72211665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.laesoe.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gpbbatocrk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gpbbatocrk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af skibsteknisk rådgivning til køb af ny færge til Læsø Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering af rådgivningsydelser til indkøb af ny færge som skal sejle mellem Læsø og Frederikshavn. For nuværende er der 2 færger i drift på ruten. Den nye færge som skal som udgangspunkt kunne løfte den nuværende kapacitet og samtidige tilføre Læsø kommune den nødvendige ekstra kapacitet, så den øgede efterspørgsel efter rejser til og fra Læsø kan efterkommes.

Det forventes at færgen kan idriftsættes december 2023. Endelig tidsplan skal dog planlægges med rådgiver efter kontraktindgåelse af rådgivningsaftale.

Den udbudte opgave omfatter skibsteknisk rådgivning og byggetilsyn i forbindelse med indkøb af en nybygget færge med en på nuværende tidspunkt forventet kapacitet på 180-240 personbiler, 600-750 passagerer, en sejltid på ca. 1 time og 15 minutter for den 14,7 sømil lange distance og en havnetid til af- og pålæsning af fyldt skib på 15 minutter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Læsø

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De udbudte ydelser omfatter:

— Deltagelse i markedsdialog ved besøg af værfter

— Udarbejdelse af materiale til udbud af Færge, herunder kravspecifikation, tegningsmateriale og BIMCO-kontrakt

— Forhandling og vurdering af tilbud

— Tegningsgodkendelse

— Byggetilsyn

— Koordinering med havneingeniør og havnebygger

— Overtagelse og acceptforhandlinger.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Metodebeskrivelse / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 01/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten ophører når ydelserne i kontrakten er leveret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse gennemsnitlig omsætning for de seneste 3 afsluttet regnskabsår, egenkapital for det seneste afsluttet regnskabsår og have tegnet ansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de seneste 3 afsluttet regnskabsår skal være minimum 10. mio. DKK ekskl. moms.

— Tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttet regnskabsår skal være minimum 2 mio. DKK.

— Tilbudsgivers ansvarsforsikring på min. 10 mio. DKK pr. tingskade og min. 12 mio. DKK pr. personskade.

Hvis tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en gennemsnitlig omsætning på minimum 10 mio. DKK ekskl. moms for de regnskabsår, der er afsluttet siden virksomhedens stiftelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal I ESPD'et beskrive tilbudsgivers betydeligste leverancer inden for de seneste 5 år, med beskrivelse af den leverede ydelse, herunder at der indgår skibsteknisk rådgivning i forbindelse med design, konstruktion, byggetilsyn, projektstyring og idriftsættelse af færge, kontraktværdi, dato for indgåelse af kontrakt og navn på kontraktpart. Både igangsatte og afsluttede referencer accepteres. Ved igangsatte referencer, skal det beskrives, at kontrakten indeholder de ovennævnte ydelser.

Såfremt det ikke er praktisk muligt for tilbudsgiver at udfylde ESPD med de ønskede oplysninger, fx pga. pladsmangel, kan tilbudsgiver angive svarene i et separat dokument. Ordregiver henstiller, at det i et sådant selvstændigt dokument tydeligt angives, hvilken rubrik i ESPD de enkelte svar angår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 5 år kunne dokumentere minimum 1 reference på skibsteknisk rådgivning i forbindelse med design, konstruktion, byggetilsyn, projektstyring og idriftsættelse af færge med en kapacitet på minimum 120 personbiler og 500 passagerer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/09/2021
Tidspunkt: 13:01
Sted:

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud aflevere et udfyldt ESPD.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet som et XML-dokument – bilag D.

ESPD udfyldes (og kan alene udfyldes) elektronisk via ESPD-fanen i iBinder https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gpbbatocrk

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

For udfyldelse af ESPD følges disse trin:

- Gem ESPD – Bilag D på din PC

- Gå ind i iBinder mappen via ovenstående link og klik på fanen ESPD

- Marker funktionen ”Jeg er en økonomisk aktør” + ”Importere ESPD”

- Upload ESPD – Bilag D

- Vælg ”Danmark”

- Tryk ”Næste”

- Følg teksten og vejledningen i ESPD for at udfylde relevante rubrikker

- Efter udfyldelse gemmes ESPD via funktionen ”Eksporter” i fanen ”Afslut”

- Den gemte fil uploades i iBinder sammen med det øvrige tilbud. Alternativt kan ESPD gemmes ved at printe og scanne det udskrevne dokument i en pdf-fil, der uploades iBinder sammen med det øvrige tilbud-

Forud for tildeling af en kontrakt skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå aftale med, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD.

For danske tilbudsgivere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der skal være udstedt ikke mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet.

For så vidt angår udenlandske personer som bestyrelsesmedlemmer, direktion eller tilsynsråd, kræver Erhvervsstyrelsen endvidere at der uploades et ID for den pågældende samt at dennes fødselsdato oplyses.

For så vidt angår mindstekravet til omsætning og egenkapital skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation med de seneste 3 regnskabsårs årsrapporter. Hvis tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år fremlægges årsrapporter for de år virksomheden har eksisteret som virksomhed.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal der udfyldes og fremsendes et særskilt ESPD for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges én fælles person eller virksomhed, der på alles vegne er bemyndiget til at tegne alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Sammenslutningen skal på anmodning herom fra ordregiver, fremsende udfyldt erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier jf. udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen uanset den retlige karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiveren og den eller de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Dette kan fx ske, hvor tilbudsgiver ikke på egen hånd kan overholde ordregivers minimumskrav til egnethed.

Grundlæggende oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, angives i ESPD Del II, C.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiveren, på anmodning herom fra ordregiveren, fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen jf. udbudsbetingelserne.

Det anbefales, at tilbudsgiver ved fremsendelse af støtteerklæring anvender formularen i bilag F støtteerklæring – økonomisk formåen) og/eller i bilag G da opbygningen af disse overholder de krav, som ordregiver stiller til en sådan erklæring.

Herudover skal tilbuddet indeholde et udfyldt ESPD for både tilbudsgiveren selv, og et separat udfyldt ESPD (med de relevante oplysninger, herunder oplysningerne for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der

er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse

I Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående

offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet

for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2021

Send til en kollega

0.078