23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 172-448214
Offentliggjort
06.09.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
01.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://rib-software.dk/

Udbyder

Københavns Kommune

Frederiksgård Skole - Totalrådgivning


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Karen Probst
E-mail: js93@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.byk.kk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Frederiksgård Skole - Totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederiksgård Skole er beliggende i Københavns Kommune på adressen Ørholmgade 8, 2200 København N. Skolen blev ombygget til specialskole i 2015 med en gennemgribende renovering. Efterfølgende er der gennemført en kapacitetsudvidelse (etape 1) bl.a. ved inddragelse af tidligere tumlesal. Etape 1 blev afsluttet i 2018, men ventilationen var midlertidig, og der udestod etablering af træ- og metaldelen af håndværk og design samt et bevægelsesrum.

Nærværende udbud (etape 2) vedrører totalrådgivning i forbindelse med afslutning af etape 1 med ombygning og en tilbygning på ca. 300 m² samt kapacitetsudvidelse.

Totalrådgiver skal som en del af opgaven udføre et indledende mulighedsstudie, så skolen kan blive indrettet på en samlet og sammenhængende måde.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksgård Skole er beliggende i Københavns Kommune på adressen Ørholmgade 8, 2200 København N. Skolen blev ombygget til specialskole i 2015 med en gennemgribende renovering. Efterfølgende er der gennem-ført en kapacitetsudvidelse (etape 1) bl.a. ved inddragelse af tidligere tumlesal. Etape 1 blev afsluttet i 2018, men ventilationen var midlertidig, og der udestod etablering af træ- og metaldelen af håndværk og design samt et bevægelsesrum.

Nærværende udbud (etape 2) vedrører totalrådgivning i forbindelse med afslutning af etape 1 med ombygning og en tilbygning på ca. 300 m² samt kapacitetsudvidelse.

Totalrådgiver skal som en del af opgaven udføre et indledende mulighedsstudie, så skolen kan blive indrettet på en samlet og sammenhængende måde.

Frederiksgård Skole er en specialskole, der primært har elever med generelle indlæringsvanskeligheder (kategori 1) og en mindre afdeling med børn med autisme og ADHD (kategori 3).

Skolen har aktuelt indskrevet ca. 171 elever og ca. 85 ansatte. Målet er at få plads til 176 permanente specialskole-pladser. Skolen vil som udgangspunkt være i drift under byggeriet, og der skal i planlægningen være fokus på, at der under udførelsen skal vises hensyn til børnene, hvoraf flere er meget sensitive. Dog kan det indledende mulighedsstudie vise, at skolen helt eller delvist må genhuses under byggeriet afhængigt af omfanget af ombygning og eventuelt nybyggeri.

For detaljeret beskrivelse af opgaven henvises til ”Opgavebeskrivelse – Frederiksgård Skole etape 2”, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/12/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren ud fra en helhedsvurdering vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 3 år. Ved udførte projekter forstås projekter, hvor der er gennemført afleveringsforretning på tidspunktet for udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation i nærværende udbud.

Ved sammenlignelige projekter forstås rådgiveropgaver, der indeholder følgende elementer:

1) Teknisk rådgivning omfattende projektering (arkitektarbejder) af byggeri af tilsvarende økonomisk størrelse og teknisk kompleksitet som det udbudte projekt, hvor det vægtes positivt, at:

o Det er specialskolebyggeri.

o Byggeriet er udført samtidig med, at den eksisterende bygning/skole har været i drift.

o Det har involveret ombygning/tilbygning til bevaringsværdigt byggeri.

Ansøgers erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring og bør indeholde følgende oplysninger:

a. Navn på projektet

b. Navn på bygherre

c. En kort beskrivelse af projektet, herunder:

i. Type (funktion fx skole, nybyg, renovering, tilbyg mv.)

ii. Entreprisesum

iii. Udførelsestidspunkt (start- og slutdato)

iv. Entrepriseform

v. Bruttoareal

d. Ansøgers rolle og ansvarsområder på projektet (total- eller underrådgiver, faglig rådgiver mv.)

e. Beskrivelse af hvorfor referencen er relevant, kategoriseret i forhold til elementerne ovenfor.

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 5 referencer.

Ordregiver ser gerne, at en reference ikke fylder mere end 1 A4 side.

Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Byggeledelse

Rådgiverbistand i forbindelse med gennemførelse prækvalifikation

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:

• De obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudslovens §§ 135 og 136.

• De frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 henvises til udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende krav til ansøgernes økonomiske formåen:

• Positiv egenkapital de seneste to tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskab)

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.rib-software.dk (også benævnt Byggeweb) fra dags dato.

Udbuddet har titlen Frederiksgård Skole og Byggeweb-udbudsnummeret TN337693A.

For anvendelse af Byggeweb Udbud henvises til ”Byggeweb – Tilbudsgivermanual”. Spørgsmål vedrørende anvendelsen kan rettes til:

RIB A/S

Tlf. 35 245 250 (tryk 2)

support@rib-software.dk

TN-nummer til brug for tilbudsfasen vil blive oplyst til de inviterede i meddelelsesbrev ved prækvalifikationens afslutning. Den kontaktperson, som er oplyst, vil blive inviteret.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efterordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fradagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021

Send til en kollega

0.062