23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 172-448744
Offentliggjort
06.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.10.2021 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309852&B=NST

Udbyder

Naturstyrelsen

Levering af pavillonbygning til Naturstyrelsen


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Cayan Cetin
E-mail: cacet@nst.dk
Telefon: +45 20806038
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309852&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309852&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af Pavillonbygning til Naturstyrelsen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44211100 Modulopbyggede og transportable bygninger
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Naturstyrelsen har et behov for en midlertidig kontorbygning (pavilloner) i umiddelbar tilknytning til Naturstyrelsens nuværende lokaler på en specifik del af Naturstyrelsens grund på matrikel nr. 14a Gøddinggård, Nørup. Grundarealet skal klargøres og pavillonerne skal funderes, leveres, monteres og bestykkes i henhold til beskrevne leverancer. IT og tekniske installationer er også indeholdt i leverancen. Opgavens omfang specificeres nærmere af det øvrige materiale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112100 Skure
44210000 Konstruktioner og dele til konstruktioner
44211000 Præfabrikerede bygninger
45212600 Opførelse af pavilloner
70310000 Leje eller salg af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Randbøl

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Naturstyrelsen har et behov for en midlertidig kontorbygning (pavilloner) i umiddelbar tilknytning til Naturstyrelsens nuværende lokaler på en specifik del af Naturstyrelsens grund på matrikel nr. 14a Gøddinggård, Nørup. Grundarealet skal klargøres og pavillonerne skal funderes, leveres, monteres og bestykkes i henhold til beskrevne leverancer. IT og tekniske installationer er også indeholdt i leverancen. Opgavens omfang specificeres nærmere af det øvrige materiale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Naturstyrelsen har ret til at forlænge lejeperioden 2 gange med 6 måneder pr. gang, således at lejeperioden samlet kan forlænges til 2,5 eller 3 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da Naturstyrelsen har vurderet, at henset til opgavens karakteristika løses den mest hensigtsmæssigt af en enkel hovedleverandør.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive en liste med de betydeligste leverancer af tilsvarende ydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 (regnet fra tilbudsfristen) .

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD:

Tilbudsgiver angiver at virksomheden opfylder alle minimumskrav til egnethed, ved at svare ”ja” i del IV ”Udvælgelseskriterier” i ESPD’et.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

Minimum 3 referencer fra sammenlignede leverancer, både i forhold til omfang, værdi og type. Referencerne skal indeholde oplysninger om købers navn, adresse mv, samt kort beskrivelse af det leverede.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Kontrakten indeholder en arbejdsklausul

- Kontrakten indeholder en bestemmelse om, at lejen ikke kan forlanges reguleret til markedslejen i overensstemmelse med reglerne i § 13 i erhvervslejeloven i lejeperioden.

- Konsortier eller andre sammenslutninger skal aflevere en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken deltager der med bindende virkning for konsortiet eller sammenslutningen kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

- Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbudsgiver aflevere en støtteerklæring, som skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

- Der henvises desuden til udkast til kontrakt med tilhørende bilag.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/10/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A) Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

B)Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

C) Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og оrdregiver samt afgivelse af tilbud skal ske skriftligt via det elektroniske udbudssystem. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt der opleves problemer med det elektroniske udbudssystem, kan tilbudsgiver rette henvendelse til teknisk support enten på mail til: dksupport@eu-supply.com eller telefonisk på: (+45) 70 20 80 14.

D) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
By: Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021

Send til en kollega

0.063