23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 172-449377
Offentliggjort
06.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.10.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Bo42

Opdateringer

Rettelse
(08.09.2021)

I.3
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=eafcmfzpst

Bo42 Søndergården - Totalrådgivningsudbud


Bo42

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bo42
CVR-nummer: 38428411
Postadresse: St. Torv 2
By: Rønne
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Winding Gøtzsche
E-mail: chwg@kubenman.dk
Telefon: +45 20570689
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bo42.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bo42 Søndergården - Totalrådgivningsudbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbudsbekendtgørelse gælder for udbud af totalrådgivning vedr. realisering af Helhedsplan for Bo42, Søndergården som er beliggende i Rønne på Bornholm. Søndergården der oprindelig blev opført i to afdelinger, er blevet sammenlagt til en afdeling i forbindelse med godkendelse af helhedsplanen i juni 2021. De samlede antal boliger ændres fra 95 til 94 boliger. I Helhedsplanen indgår renovering af konstruktioner og installationer, sammenlægning af lejligheder samt etablering af tilgængelighedsboliger. Opgaven detailprojekteres med henblik på udbud af arbejdet i hovedentreprise med en planlagt byggestart marts 2023 og en byggeperiode på 24 måneder.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.iBinder.dk under projektnummer 16279PQ. URL: www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=781939&tid=0

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation iht. udbudslovens § 162 stk. 4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet vedrører almene boliger og gennemføres med offentlig støtte. Opgaven er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. Totalrådgivningen inkluderer i hovedtræk følgende ydelser: Projektering frem til udbudsprojekt og efterfølgende udførelsesprojekt, delvis beboerinddragelse (herunder plan for genhusning), arbejdsmiljøkoordinering (P), IKT-ledelse, projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse. Ydelserne udføres i overensstemmelse med YBL18 og ABR18 med de ændringer og præciseringer som fremgår af udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=781939&tid=0

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation iht. udbudslovens § 162 stk. 4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Samlet årsomsætning” oplyse ansøgers samlede omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse ansøgers egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 8 mio. DKK ekskl. moms i de seneste tre regnskabsår.

Ansøger skal have positiv egenkapital i de seneste tre regnskabsår.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes omsætning og egenkapital som sammenslutningens/konsortiets samlede omsætning og egenkapital.

Hvis ansøger har eksisteret under 3 år, skal mindstekravet være opfyldt for det/de år den måtte have eksisteret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD Del IV, C, boks ”Teknisk og faglig formåen” oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

a) Entreprisesum

b) Udførelsesperiode

c) Ansøgers rolle og ydelse

d) Bygherre og kontaktperson hos bygherre

e) Rådgiverform (Delt rådgivning eller totalrådgivning, jf. ABR18 § 10)

f) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

- helhedsrenovering, nybyggeri, ombygning m.v.

- antal kvadratmeter (brutto eller netto)

- type af byggeri f.eks. familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, etc.

- Yderligere oplysninger kan afgives såfremt ansøgeren finder det relevant

g) Ansøgers belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, hvor afleveringsforretning er gennemført for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen. Da støttede renoveringssager ofte har et forholdsvis langstrakt sagsforløb, er rammen for sammenlignelige referencer udvidet fra de normale 3 år til 5 år i dette udbud, for at sikre tilstrækkelig konkurrence, jf. udbudsloven § 155, stk. 1, nr. 2.

Det er tilladt at vedlægge supplerende bilag indeholdende referencer. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference.

Ved lignende byggeopgaver forstås byggeopgaver vedrørende renovering af boligbyggeri af tilsvarende karakter og omfang, herunder alment byggeri.

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 bedste ansøgere. Ved vurderingen heraf vil der blive lagt vægt på erfaring med lignende opgaver. Ansøgeres erfaring med lignende opgaver bedømmes ud fra ansøgers referencer. Ved lignende opgaver menes helhedsrenovering af boligbyggeri af tilsvarende karakter og omfang, herunder alment byggeri samt rådgivningsopgaver indeholdende sammenlignelige ydelser, herunder:

• Totalrådgivning i alle faser

Ved udvælgelsen vil ordregiver tillægge totalrådgiverens egne referencer størst vægt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal have mindst 3 referenceprojekter vedrørende totalrådgivning i forbindelse med helhedsrenovering af almene boliger.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021

Send til en kollega

0.062