23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 172-449558
Offentliggjort
06.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://rib-software.dk/udbudsportal/

Indlevering af tilbud

Til
07.10.2021 Kl. 14:00

Udbyder

Randers Kommune

Drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Kaldahl
E-mail: henrik.kaldahl@randers.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.randers.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg

 

Sagsnr.: A226037
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232200 Vedligeholdelse af trafikfyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Randers Kommune udbyder drift og vedligeholdelse af det ydre udstyr i kommunens trafiksignalanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Randers

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter drift og vedligeholdelse af det ydre udstyr i alle Randers Kommunes signalanlæg (ved kontraktindgåelse 49 signalanlæg).

Ved drift og vedligehold af ordregivers signalanlæg skal leverandøren under nærværende kontrakt sikre, at Randers Kommunes signalanlæg fungerer og vedligeholdes i henhold til de kriterier og retningslinjer, der fremgår af udbudsmaterialet, med henblik på at alle installationer holdes fuldt funktionsdygtige og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Størstedelen af signalanlæggene er placeret i Randers, maksimalt 4 km fra centrum. Kun ét anlæg er placeret i Assentoft, ca. 7 km fra Randers centrum, mens ét anlæg er placeret i Langå, ca. 16 km fra Randers centrum.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal have fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed.

Oplysningen angives i ESPD del IV.A

Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, anmodes om at fremsende dokumentation for opfyldelse af mindstekravet vedrørende autorisation som elinstallatørvirksomhed i form af et udklip fra Autorisationsregisteret eller tilsvarende udenlandsk register, medmindre dokumentation for opfyldelse af dette ligger offentligt tilgængeligt, og ordregiver derved selv kan tilgå dokumentationen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på mindst 4 000 000 DKK.

- Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår har haft en positiv soliditetsgrad.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen/soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheder samlede omsætning/soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen/soliditetsgraden som virksomhedernes samlede omsætning/soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD del IV.B.

Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekrav:

- Omsætning i det seneste disponible regnskabsår:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for omsætningens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

- Soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår:

Fremlæggelse af årsregnskab eller uddrag heraf, eller erklæring om virksomhedens samlede soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal vedlægge én sammenlignelig reference, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Tilbudsgiver må maksimalt vedlægge én reference, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end én reference, vil der alene blive lagt vægt på den første reference angivet i tilbudsgivers ESPD.

Referencen bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder:

- Omfanget og karakteren af ydelserne i referencen

- Rollen i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen

Endvidere bedes for hver reference angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Kun en reference, der vedrører ydelser som er udført på tilbudstidspunktet, vil blive taget i betragtning. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstids-punktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C.

Såfremt tilbudsgiver angiver oplysningerne i et bilag til ESPD, vil ordregiver alene forholde sig til tekst og ikke eventuelle billeder, illustrationer mv.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver kan dokumentere at have udført drift og vedligeholdelse af minimum 10 signalanlægs ydre udstyr med vagtordning.

Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekravet:

- Referencen, som tilbudsgiver angiver i ESPD’et, vil udgøre den endelige dokumentation for tilbudsgivers oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få veri-ficeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/10/2021
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A) I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via Byggeweb under byggewebnummer TN930935. Udbuddet kan lokaliseres på https://rib-software.dk/udbudsportal/. Alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via Byggeweb under udbuddet. Hvis tilbudsgiver ønsker support til, hvordan Byggeweb fungerer, henviser ordregiver https://www.rib-software.dk/support/.

B) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder (støttevirksomheder), som tilbudsgiveren baserer sig på. Støttevirksomheder skal underskrive det særskilte elektroniske ESPD-dokument.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3. Ordregiver kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

C) Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler

2) tilbudsgivers:

i) konkurs,

ii) insolvens,

iii) tvangsakkord uden for konkurs,

iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret,

v) aktiver, der administreres af en kurator og

vi) erhvervsvirksomheden er indstillet.

4) tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, eller

7) tilbudsgivers ubetalte forfaldne gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.

Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138.

D) Ordregiver kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. Lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021

Send til en kollega

0.062