23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 172-450168
Offentliggjort
06.09.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309913&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Ny Favrholm station


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Ane Gro Jørgensen
E-mail: ANGF@BANE.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309913&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309913&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny Favrholm station.

 

Sagsnr.: NPTP0110
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte kontrakt og grundlaget herfor er beskrevet i Banedanmark og Lokaltogs udbudsmateriale. Arbejdet omfatter i hovedtræk: - etablering af ny Favrholm station For Lokaltog omfatter ændringen etablering af en trinbræt omkring det eksisterende spor på Frederiksværkbanen samt forberedende arbejder til en fremtidig udbygning med et nyt krydsningsspor og en sideperron. Der skal udføres trapper og elevatorer fra perronanlæg samt forpladser i terrænniveau. Forpladsområdet er består 2 forpladser hhv. indre plads og plads med adgang til Lokaltogs perroner. For S-banen omfatter ændringen i etablering af to nye sideperroner langs eksisterende S-banespor med tilhørende adgangsveje samt etableringen af forplads på østlig side af S-banen. Som adgang til de nye S-togsperroner etableres 2 trapper og 1 elevator. I forbindelse med perronanlægget skal laves dæmningsudvidelser og afvandinsanlæg. Eksisternede kørestrømsmaster udskiftes til rammeportaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte kontrakt og grundlaget herfor er beskrevet i Banedanmark og Lokaltogs udbudsmateriale. Arbejdet omfatter i hovedtræk: - etablering af ny Favrholm station For Lokaltog omfatter ændringen etablering af en trinbræt omkring det eksisteren-de spor på Frederiksværkbanensamt forberedende arbejder til en fremtidig udbyg-ning med et nyt krydsningsspor og en sideperron. Der skal udføres trapper(1 stk) og elevatorer(2 stk) fra perronanlæg samt forpladser i tærrænniveau. Forpladsområdet er består 2 forpladser hhv. indre plads og plads med adgang til Lokaltogs perroner. For S-banen omfatter ændringen i etablering af to nye sideperroner langs eksiste-rende S-banespor med tilhørende adgangsveje samt etableringen af forplads på østlig side af S-banen. Som adgang til de nye S-togsperroner etablers 2 trapper og 1 elevator. I forbindel-se med perronanlæget skal laves dæmningsudvidelser og afvandinsanlæg. Eksisternede kørestrømsmaster udskiftes til rammeportaler. Kontraktens fulde omfang fremgår af Banedanmarks udbudsmateriale, jf. punkt 2.6, Udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse af Ansøgere sker efter vurdering af, hvilke Ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt 6.3.2.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af følgende kriterier:

1. I hvor høj grad referencerne dokumenterer funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder at arbejderne indeholder både komplicerede udførselsmetoder, sikringstekniskearbejder, kørestrømsarbejder og sporarbejder mv.

2. I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af anlægsprojekter i hovedentreprise.

3. Det vægter positivt, hvis referencerne angår baneprojekter, som er afleveret til bygherre. Dvs. alle arbejder er afsluttet og afleveret.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers referencer. Ved vurderingen vil Banedanmark lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave.

Kriterierne er angivet i prioriteret rækkefølge.

Ved udvælgelse af hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vurderes alle referencer således, at det vurderes, hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring.

Udvælgelsen sker på baggrund af de referencer, som ansøger angiver i ESPD’ets del IV, C: Teknisk og faglig formåen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

AB92 og Banedanmarks tilføjelser.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021

Send til en kollega

0.066