23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-452769
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
04.10.2021 Kl. 14:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Region Midtjylland, Hospitalsenheden - DNV Gødstrup

Storentrepriser vedr. Stråleterapi og Neuro DP31 Somatik, for Regionshospital Gødstrup


Region Midtjylland, Hospitalsenheden - DNV Gødstrup

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Hospitalsenheden - DNV Gødstrup
Postadresse: Gl. Landevej 61
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Spicker Brødbæk
E-mail: Finn.Broedbaek@vest.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dnv.rm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af storentrepriser vedr. Stråleterapi og Neuro DP31 Somatik, for Regionshospital Gødstrup

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Regionshospitalet Gødstrup skal påregnes at være i drift under byggearbejderne, hvorfor det indskærpes at alle entreprenørerne der arbejder og færdes på byggepladsen, udviser størst muligt hensyn og agtpågivenhed til de brugere og ansatte der befinder sig på Regionshospitalet Gødstrupsmatrikel, både udendørs og indendørs.

Det nye Regionshospital Gødstrup er nyopført, nærmere beskrivelse af det samlede hospitalsbyggeri kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

Nærværende byggesag omfatter indvendig aptering af råhusområde på 1.820 m² i etape 3 samt en acceleratortilbygning på 333 m², samlet 2.153 m².

Nærmere beskrivelse af det samlede hospitalsbyggeri kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside http://www.dnv.rm.dk/

Dette udbud vedrører kun nedenstående entrepriser opdelt i to delaftaler:

Delaftale 1: Storentreprisen ST-DP31_E1 Råhus/ Aptering

Delaftale 2: Storentreprisen ST-DP31_E2 Installationer

Se www.rib-software.dk/udbudsportal under byggeweb nr.: TN141227

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Storentreprisen ST-DP31_E1 Råhus/ Aptering

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
45400000 Færdiggørelse af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

DNV Gødstrup

Gødstrupvej 43

DK-7400 Herning

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1: Anlægsgartner omfatter Råhus/Aptering.

For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne i tilbudslisten.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialets tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Storentreprisen ST-DP31_E2 Installationer

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

DNV Gødstrup

Gødstrupvej 43

DK-7400 Herning

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2: Anlægsgartner omfatter Installationer.

For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne i tilbudslisten.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialets tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav til optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

I relation til udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver udfylde ESPD'en.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver give oplysninger om følgende i ESPD’et:

• Tilbudsgivers omsætning.

For seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver give oplysninger om følgende i ESPD’et:

• Tilbudsgivers egenkapital

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet (inkl. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) i forhold til opfyldelse af nedenstående mindstekrav, skal udfylde særskilte ESPD'er for disse enheder.

Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende), skal hver konsortiedeltager udfylde et særskilt ESPD.

Dokumentation

De tilbudsgivere, der står til at blive tildelt kontrakt, skal på anmodning fremsende virksomhedens 3 seneste godkendte årsregnskaber eller en revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte omsætningstal, medmindre Bygherre kan tilgå disse oplysninger via en gratis og offentlig tilgængelig kilde.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver, ligesom denne enhed skal påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under delaftalen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Delaftale 1 (Storentreprisen ST-DP31_E1 Råhus/Aptering)

• Omsætning på minimum 15 millioner kr. i seneste afsluttede regnskabsår.

• Egenkapital på minimum 2,5 millioner kr. i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 2 (Storentreprisen ST-DP31_E2 Installationer)

• Omsætning på minimum 15 millioner kr. i seneste afsluttede regnskabsår.

• Egenkapital på minimum 2,5 millioner kr. i seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse følgende:

Referencer med oplysning om ansøgers erfaring med lignende entrepriser inden for de seneste 5 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af entreprisen, kontraktsum, tidspunkt for entreprisens udførelse (byggeperiode) og kontaktoplysninger på modtageren af entreprisen (kontaktperson, tlf.nr. og e-mail).

En ansøger, som afgiver ansøgning på flere delaftaler, kan nøjes med at udfylde og aflevere ét ESPD.

Ansøger skal dog sikre sig, at oplysningerne i ESPD'et er fyldestgørende i forhold til de delaftaler, som ansøger ønsker at afgive ansøgning på. Hvis ansøger kun udfylder og afleverer ét ESPD, bør det for hver reference angives, hvilken delaftale referencen vedrører.

Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af nedenstående mindstekrav, skal udfylde særskilte ESPD'er for disse enheder. Afgives ansøgningen af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende), skal hver konsortiedeltager udfylde et særskilt ESPD.

Dokumentation

Ovenstående referenceliste anses af Bygherre for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 lignende entrepriser inden for de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristen.

For Delaftale 1 forstås med ”lignende entrepriser” råhus- og apteringsarbejde med en kontraktværdi på mindst kr. 4 mio. indeholdende levering og montering af råhus og indvendige apteringsarbejder.

For Delaftale 2 forstås med ”lignende entrepriser” installationsarbejder med en kontraktværdi på mindst kr. 4 mio. indeholdende levering og montering af VVS-, ventilations- og EL-arbejder.

Tilbudsgiver skal indenfor de seneste 5 år have gennemført 2 entrepriser indeholdende lignende arbejder og i lignende økonomisk størrelse (entreprisesum).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder AB92 samt særlige betingelser.

Herunder sikkerhedsstillelse på 15% af entreprisesummen, krav om anvendelse af praktikanter og arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår.

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri (BEK nr. 1179 af 4. oktober 2013) er gældende for byggesagen.

Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, der befinder sig i en frivillig udelukkelsesgrund, jf. udbudsloven §§ 137, stk. 1, nr. 1-7, blive udelukket, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudsloven § 138.

De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt en kontrakt, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af ovenstående udelukkelsesgrunde.

Bygherre vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter den 1. oktober 2020.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@navenesneshus.dk.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 6, stk. 4.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.065