23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-453258
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309854&B=DRS

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Køb og levering af containere, presseenheder og tiltere


Dansk Retursystem A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ullmann-Poulsen
E-mail: sup@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309854&B=DRS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309854&B=DRS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af køb og levering af containere, presseenheder og tiltere

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613000 Store containere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører én kontrakt om køb og levering af containere, presseenheder og tiltere, som skal benyttes ved Ordregivers virksomhed med at indsamle og genanvende pantbelagte drikkevareemballager i Danmark.

Kontrakten er 4-årig med option for Ordregiver til forlængelse i op til 12 måneder. Kontrakten omfatter en 2-årig garantiforpligtelse for alle leverede containere, presseenheder og tiltere og en som udgangspunkt 10-årig serviceforpligtelse i forhold til presseenhederne

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34950000 Bærende udstyr
39713300 Affaldskomprimatorer
42400000 Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil
42636000 Presser
44613000 Store containere
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører én kontrakt om køb og levering af containere, presseenheder og tiltere, som skal benyttes ved Ordregivers virksomhed med at indsamle og genanvende pantbelagte drikkevareemballager i Danmark.

Kontrakten er 4-årig med option for Ordregiver til forlængelse i op til 12 måneder. Kontrakten omfatter en 2-årig garantiforpligtelse for alle leverede containere, presseenheder og tiltere og en som udgangspunkt 10-årig serviceforpligtelse i forhold til presseenhederne.

Kontrakten omfatter køb og levering af minimum:

• 45 Containere

• 32 Presseenheder og

• 1 Tilter

Ordregiver har endvidere ret til at købe yderligere:

• 20 Containere

• 20 Presseenheder og

• 10 Tiltere

Levering skal ske på baggrund af Ordregivers nærmere bestilling.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/10/2021
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

DRS har option på forlængelse af Kontrakten i op til 12 måneder på uændrede vilkår. Ved udnyttelse af optionen skal DRS give skriftlig meddelelse herom til Leverandøren senest 3 måneder inden Kontraktens ophør.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har en option på køb af yderligere:

• 20 Containere

• 20 Presseenheder

• 10 Tiltere

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivers samlet årsomsætning inden for varekøb i det ved tidsbudsfristens seneste aflagte årsregnskab.

Tilbudsgivers egenkapital inden for varekøb i det ved tidsbudsfristens seneste aflagte årsregnskab.

Tilbudsgivers resultat inden for varekøb i det ved tidsbudsfristens seneste aflagte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal i den forbindelse udfylde felterne ”Samlet årsomsætning” (vedrørende årsomsætning) og ”Finansielle nøgletal” (vedrørende egenkapital og resultat efter skat).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

• Samlet årsomsætning

At tilbudsgiver har en samlet årsomsætning på minimum 15 mio. kr. i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

• Egenkapital

At tilbudsgiver har en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

• Resultat

At tilbudsgiver har et positivt resultat efter skat i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV, afsnit C (Feltet "For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type") angive sine væsentligste referencer vedrørende udførelsen af sammenlignelige opgaver, som enten er igangværende eller er afsluttet inden for de seneste tre år.

Ved sammenlignelige opgaver forstås referencer på levering af presseenheder og mindst tre referencer, som omfatter udførelse af lovpligtige eftersyn af presseenheder. Referencerne skal enten være igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre år fra tilbudsfristen.

For hver reference bedes følgende oplyst:

(i) perioden for leverancen,

(ii) navnet på kontraktpart,

(iii) kontaktperson hos kontraktpart, inkl. kontaktoplysninger (telefon og e-mailadresse)

(iv) en kort beskrivelse af leverancen, herunder hvorvidt referencen har ved-rørt levering og/eller eftersyn af presseenheder samt tilbudsgivers egen rolle,

(v) den samlede kontraktsum og

(vi) tilbudsgivers egen del af kontraktsummen

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal angive mindst tre referencer på levering af presseenheder og mindst tre referencer, som omfatter udførelse af lovpligtige eftersyn af presseenheder. Referencerne skal enten være igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre år fra tilbudsfristen. Minimumskravet kan opfyldes ved tre referencer, hvis alle disse tre referencer omfatter både levering af presseenheder og udførelse af lovpligtige eftersyn af presseenheder.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver vil udelukke tilbudsgiver fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af

• De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136.

• De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere der er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde eller de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6, kan tilbudsgiver ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

Forud for underretning om tildelingsbeslutningen, er Ordregiver forpligtet til at indhente endelig dokumentation for oplysninger angivet i ESPD fra den eller de tilbudsgivere, som Ordregiver har til hensigt at tildele delkontrakterne. Dokumentationen skal godtgøre henholdsvis i) at tilbudsgiver ikke omfattet af udelukkelsesgrunde og ii) at tilbudsgiver opfylder de i udbuddet fastsatte egnethedskrav.

Som endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke tilbudsgiver, accepterer Ordregiver de former for dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153. For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation ske i form af en serviceattest, som Erhvervsstyrelsen udsteder efter anmodning, og som indeholder oplysninger fra SKAT, Politiet, skifteretten og ATP. Erklæringen er gyldig i ét år, hvorfor tilbudsgiver med fordel kan indhente denne allerede tidligt i processen.

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen accepterer Ordregiver ethvert dokument, der lever op til kravene i udbudslovens § 154. Ordregiver forventer, at dokumentation fremlægges ved i form af et årsregnskab eller uddrag heraf, der viser tilbudsgivers årsomsætning, resultat og egenkapital i seneste aflagte regnskabsår.

Som dokumentation for teknisk og faglig formåen forventer Ordregiver alene at efterspørge kontaktoplysninger til kontaktpersoner hos de kunder, der er oplyst som referencer, hvis disse oplysninger ikke fremgår af ESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at DRS har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at DRS har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse blev offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette DRS om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.062