23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-456368
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/865b2471-7003-40fc-87a4-a41fcb553066/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Levering, drift og vedligeholdelse af Lade-infrastruktur til indsamlingskøretøjer


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Brask
E-mail: peb@a-r-c.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/865b2471-7003-40fc-87a4-a41fcb553066/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/865b2471-7003-40fc-87a4-a41fcb553066/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/865b2471-7003-40fc-87a4-a41fcb553066/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af Lade-infrastruktur til indsamlingskøretøjer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter anskaffelse af lade-infrastruktur som nærmere beskrevet i punkt II.2.4.

Udbuddet omfatter en kontrakt, der indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten både omfatter leverandørens pligt til at levere det ovenfor angivne, ligesom der vil indgå et element af en rammeaftale i forbindelse med ordregivers muligheder for i kontraktperioden at anskaffe de af kontrakten omfattede tilkøbsydelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158000 Ladeaggregater
72250000 System- og supporttjenester
72268000 Levering af programmel
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

ARC er i gang med at opbygge en ny afdeling til affaldsindsamlingen i Københavns Kommune i forbindelse med at, ARC overtager driften af Københavns Kommunes indsamling af husholdningsaffald. Som led heri skal der etableres et midlertidigt depot (Kraftværksvej 31, 2300 København) og 2 nye depoter/parkeringspladser (Parkstien 12, 2450 Valby (P12) og Kraftværksvej 25, 2300 København S (K25).

Kontrakten omfatter:

- Levering og montering af 30 ladestik og tilhørende inverterkapacitet samt Styringssoftware på det midlertidige depot (Kraftværksvej 31)

- Levering og montering af 140 ladestik på 130 parkeringspladser (idet to gange 5 parkeringspladser skal give mulighed for såvel DC som AC opladning) samt tilhørende inverterkapacitet (30 ladestik af de 140 ladestik er flyttet fra det midlertidige depot).

- Levering af Styringssoftware i form af intelligent software, der kan styre og kontrollere, at køretøjerne lader efter ønskede krav, herunder fx grøn strøm, billig strøm mv.

- Uddannelse af slutbrugere i anvendelse af Styringssoftwaren

- Drift, vedligeholdelse og support af ladestik og tilhørende inverterkapacitet samt Styringssoftware

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse af kontrakten med 2 x 1 år for 1 år ad gangen.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der modtages flere egnede anmodninger end det fastsatte antal, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil ordregiver foretage udvælgelsen af det fastsatte antal ud fra et sagligt skøn, hvor der lægges vægt på den tekniske og faglige kapacitet ud fra de i pkt. III.1.3 afgivne oplysninger. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige varer og ydelser, jf. punkt II.1.4, II.2.4 og III.1.3. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige varer og ydelser, lægges der vægt på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med installation og efterfølgende drift af ladeinfrastruktur til DC-opladning af en gruppe af tunge køretøjer over 3.500 kg. (depotladning), inklusiv software til styring af opladningen i henhold til foruddefinerede parametre.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse af kontrakten med 2 x 1 år for 1 år ad gangen.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I henhold til udbudslovens § 49, stk. 2 om opdeling i delkontrakter (opdel-eller-forklar-princippet) er det ordregivers vurdering, at kontrakten ikke strategisk, teknisk eller forretningsmæssigt er egnet til at opdele i særskilte delkontrakter.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal som en del af sit tilbud aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer), og

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (vedrører tidligere misligholdelse af en offentlig kontrakt), og

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces mv.).

Ordregiver kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal som en del af sit tilbud aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed).

— Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed). Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver.

Ordregiver kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD, jf. udbudslovens § 148.

Bemærk, at ansøger i forhold til angivelsen af soliditetsgraden også skal oplyse, hvilken egenkapital virksomheden har samt værdien af de samlede aktiver. Selve soliditetsgraden skal indsættes i feltet ”Nøgletal” og beregningsgrundlaget (i form af egenkapitalen divideret med de samlede aktiver) skal indsættes i feltet ”Beskrivelse”.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, eller såfremt flere virksomheder byder i fællesskab som et konsortium, er det den samlede egnethed, der lægges vægt på. I forhold til omsætning lægger ordregiver således alle de relevante værdier for omsætning for de deltagende virksomheder sammen for derved at se, om minimumskravet til egnethed opfyldes samlet set.

I forhold til soliditetsgrad – som er et udtryk for en virksomheds egenkapital divideret med virksomhedens samlede aktiver – lægger ordregiver henholdsvis egenkapitalen og de samlede aktiver sammen for de deltagende virksomheder. På baggrund af totalerne beregnes herefter den samlede soliditetsgrad ved at dividere den samlede egenkapital med de samlede aktiver med henblik på at se, om minimumskravet til egnethed opfyldes samlet set.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at ansøger over de sidste 3 regnskabsår har haft en årlig omsætning på 60 mio. DKK pr. år.

- Det er et mindstekrav, at ansøger i det seneste disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal som en del af sit tilbud aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Forelæggelse af en liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer af varer og ydelser, ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år med angivelse af beløb og modtager. Ved sammenlignelige af varer og ydelser forstås installation og efterfølgende drift af ladeinfrastruktur til DC-opladning af en gruppe af tunge køretøjer over 3.500 kg. (depotladning), inklusiv software til styring af opladningen i henhold til foruddefinerede parametre.

Kun de referencer for sammenlignelige leverancer af varer og ydelser, der er udført inden for de angivne 3 år på tidspunktet for fristen for anmodning om deltagelse, vil indgå i vurderingen, jf. punkt II.2.9. Hvis ansøger har referencer for leverancer af sammenlignelige varer og ydelser, hvis levering er påbegyndt tidligere end de angivne 3 år, men som stadig pågår inden for den 3-årige periode, vil det alene være den del af de leverancer af sammenlignelige varer og ydelser, der udføres inden for de 3 år, der vil indgå i vurderingen. Ansøger skal derfor tydeligt angive, hvilke leverancer det handler om.

Der gøres særligt opmærksom på, at ansøger ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD i feltet ”Beskrivelse” skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere referencerne i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de er udtryk for leverancer af sammenlignelige varer og ydelser.

Ordregiver kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten omfattende CSR krav fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Kontrakten forventes genudbudt ved ophør.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der er tale om et begrænset udbud, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, først skal anmode om prækvalifikation. Anmodning om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i del III.1 angivne betingelser for deltagelse og skal indeholde de oplysninger, erklæringer mv., der efterspørges i pkt. III.1.1, III.1.2 og III.1.3. Anmodning om prækvalifikation udarbejdes via udfyldelse af ESPD.

Fristen i punkt IV.3.2 er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen for modtagelse af tilbud fastsættes i udbudsmaterialet.

Anmodning om prækvalifikation skal uploades vi udbudssystemet. Anmodning om prækvalifikation kan ikke afgives andetsteds.

Spørgsmål: Ansøgere kan i prækvalifikationsfasen stille spørgsmål, der er direkte relevante i forbindelse med udarbejdelsen af anmodningen om prækvalifikation. Spørgsmål skal være skriftlige, på dansk og skal afgives via udbudssystemets beskedfunktion med tydelig angivelse af det, der spørges til. Spørgsmål vil blive besvaret hurtigst muligt og løbende. Sidste frist for spørgsmål er tirsdag den 28. september 2021 kl. 16.00 lokal tid.

Spørgsmål, der modtages inden denne frist, kan forventes besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation.

Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation.

Det kan ikke forventes, at ordregiver vil besvare spørgsmål senere end 6 dage inden udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation, da dette vil kræve, at prækvalifikationsfristen forlænges. Ordregiver forbeholder sig dog ret hertil, hvis dette efter omstændighederne vurderes nødvendigt.

En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 5 og 6 finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke ansøgeren/tilbudsgiveren (jf. herunder lovens § 138).

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele til, fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i det fælleseuropæiske udbudsdokument vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2, 5 og 6, vedrørende opfyldelse af minimumskravene til egnethed, samt vedrørende kriterierne for udvælgelse. Tilsvarende kan ordregiver anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra udbudsprocedure.

Følgende dokumentation vil blive krævet for opfyldelse af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde og minimumskrav:

- Udelukkelsesgrunde: Danske virksomheder serviceattest, udenlandske virksomheder de relevante certifikater, mv.

- Minimumskrav til økonomisk og finansiel egnethed: Erklæring fra revisor eller revisorpåtegnet årsrapport.

For uddybning henvises til udbudsbetingelserne.

Til punkt II.2.7: Kontraktvarigheden på 7 år regnes fra delovertagelsesdagen.

Til punkt IV.2.4: Sproget i udbudsmaterialet er dansk, og udbudsprocessen gennemføres på dansk. Endvidere skal tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Teknisk dokumentation kan dog foreligge på svensk, norsk eller engelsk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2021

Send til en kollega

0.112