23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-460648
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.10.2021 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/163195741.aspx

Udbyder

Københavns Erhvervsakademi

Måtteservice


Københavns Erhvervsakademi

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Erhvervsakademi
CVR-nummer: 31656206
Postadresse: Guldbergsgade 29N
By: København N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontaktperson: ServiceConsult v/Finn Buch Petersen
E-mail: info@serviceconsult.dk
Telefon: +45 56822385
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163195741.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/163195741.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/163195741.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Måtteservice

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39532000 Måtter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aftalen omfatter en fastlagt måtteservice på KEAs fire afdelinger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39530000 Gulvtæpper, løbere og måtter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Herudover skal der på alle KEAs afdelinger og når som helst kunne leveres ekstra måtter i forbindelse med eksempelvis større arrangementer, meget vådt vejr eller lignende.

Den præcise kravspecifikation for de faste opgaver er beskrevet under punkt 4 og Bilag 4.

Det skal bemærkes, at de enkelte KEA lokaliteter er individuelt meget forskellige i forhold til både de fysiske rammer, de enkelte lokaliteters størrelse og de aktuelle lokaleanvendel-ser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Måttekvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

KEA har option på at forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1: Samlet årsomsætning:

Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD.

2: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 5 % i hvert af de senest tre afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver.

3: Leverandøren senest den 1. januar 2022 gennem et af Finanstilsynet anerkendt pengeinstitut, kautionsforsikringsselskab eller tilsvarende, har stillet en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 25 % af det første års forventede kontraktsum i overensstemmelse med den af KEA udarbejdede skabelon, som er en del af udbuds-materialet jf. kontraktens § 11.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

ad 1: En årlig generel omsætning på mindst DKK 5 mio. i det senest afsluttede regnskabsår.

ad 2: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 5 % i hvert af de senest tre afsluttede regnskabsår

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.

2: Leverandøren i hele kontraktperioden kan dokumentere at have en erhvervs- og produktansvarsforsikring i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab med en samlet dækningssum på 10 mio. kr. pr. år., jf. punkt 2.3 og aftalens § 18.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have mindst tre referencer, som vedrører lignende eller tilsvarende op-gaver som er udført inden for de seneste tre år. Referencerne skal indeholde en beskri-velse af opgaven, aftalebeløb pr. år, tidspunkt for udførelsen (datoangivet) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kunde og kontaktperson).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.125