23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-461607
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/163054377.aspx

Udbyder

Brønderslev Kommune

Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg


Brønderslev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
CVR-nummer: 29189501
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9700
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Lind
E-mail: jorn.lind@99454545.dk
Telefon: +45 99455876
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163054377.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.bronderslev.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/163054377.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/163054377.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Kommune
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Brønderslev Kommune udbyder den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige vejbelys-ningsanlæg i kommunen, herunder beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyg-gende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn og lyskildeudskiftninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Etablere og opretholde 24 timers vagtordning med beredskab for modtagelse af fejl-meldinger og akut udbedring

Modtagelse, vurdering, håndtering og besvarelse af fejlmeldinger fra kommunens fejlmeldingssystem "Driftsweb"

Daglig drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i hele kommunen,

Afhjælpning af fejl og mangler, herunder hærværk og påkørsler

Gennemføre eftersyn på alle anlæg

Udskiftning af lyskilder på eksisterende anlæg

Foretage nødvendige reparationer, inklusiv garantihåndteringer på LED armaturer

Udskifte armaturer og master i eksisterende anlæg

Medvirke til forebyggende vedligeholdelse på anlægget

Vedligeholde og ajourføre dokumentation i Kommunens GIS system ( KortInfo). https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Broenderslev&Page=kommune

Administration, herunder håndtering af data på anlæg og fejldatabase.

Kontrakten indeholder drift og vedligeholdelse af følgende hovedmængder:

ca. 8600 stk. Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsarmaturer primært LED

ca. 112 stk. Vejbelysningsskabe med målere og styringsudstyr

ca. 104 stk. Profort/Multiguard styringsenheder i vejbelysningsskabe

Brønderslev Kommune har de seneste år gennemført en renovering af alle belysningsan-læg, så alle anlæg er med LED lyskilder, når denne driftskontrakt træder i kraft.

Samtidig er alle træmastanlæg renoveret og gittermast anlæg i byerne er renoveret.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 54
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten udbydes i en 4½ -årig periode fra kontraktstart, med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år pr. forlængelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbuddet, såfremt denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§135 og 136. Derudover udelukkes en

tilbudsgiver fra deltagelse, såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. Dog ikke hvis tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig

dokumentation, for at den pågældende er pålidelig jævnfør Udbudslovens § 138.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1: Specifik omsætning:

Tilbudsgiver skal oplyse sin årsomsætning, det vil sige nettoomsætning indenfor forretningsområdet Vejbelysning, i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår

virksomheden er etableret.

Hvis omsætningen ikke er til rådighed for hele perioden på grund af, at virksomheden er nyetableret, angives den fra den dato hvor virksomheden blev etableret.

2: Egenkapital:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital (ultimo året) for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Hvis egenkapitalen ikke er til rådighed for hele perioden på grund af, at virksomheden er nyetableret, angives den fra den dato hvor virksomheden blev etableret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

ad 1:Nettoomsætningen inden for forretningsområdet Vejbelysning skal angives i DKK og skal forstås i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Nettoomsætning skal minimum udgøre 0,5 mio. DKK for hvert af de indsendte regnskabsår.

ad 2:Egenkapital skal minimum udgøre 1,0 mio. DKK for hvert af de indsendte regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste:

Tilbudsgiver skal udarbejde referenceliste for tilsvarende ydelser (drift af vejbelysning), leveret til offentlige myndigheder, som enten er under udførelse eller afsluttet indenfor de

seneste 5 år fra tilbudsfristen.

Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af de driftsopgaver, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med driftsopgaven i Brønderslev Kommune, inklusiv periode og

kontraktstørrelse. Referencen skal indeholde kundens navn, kontaktperson hos kunden, samt hvilke medarbejdere hos tilbudsgiver der har løst opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav at tilbudsgiver og dennes medarbejdere, har relevant erfaring fra min. 1 driftsopgave for en offentlig myndighed, med drift og vedligeholdelse af vejbelys-

ningsanlæg, herunder beredskab og erfaring med elektronisk fejlregistrering og håndtering af fejldatabase, samt erfaring med registrering og vedligeholdelse af GIS kort og til-

hørende data.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Opgaven skal udføres af en virksomhed, som har el-autorisation i Danmark, eller opfylder tilsvarende krav til udførelse af arbejde på elinstallationer i Danmark. Arbejdet skal udfø-

res af virksomhedens egen organisation og ansatte.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.078