23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-461624
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
11.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Byggeri København, Københavns Kommune

Rammeaftale for bygherrerådgivning - Byggeri København


Byggeri København, Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri København, Københavns Kommune
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Annemette Bekker Olsen
E-mail: f04h@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for bygherrerådgivning - Byggeri København

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Byggeri København agter at indgå en 4-årig rammeaftale med en bygherrerådgiver.

Bygherrerådgiver vil skulle levere opgavebestemt bygherrerådgivning af varierende karakter. Opgaverne spænder fra screeninger og behovsafklaringer i projekternes opstart til udbud, projektering og udførsel. Generelt er byggesagerne udbudt i totalrådgivning/hovedentrepriser samt totalentrepriser. Projektøkonomi, udarbejdelse af byggeprogrammer og teknisk granskning af projektmateriale udgør en væsentlig del af bygherrerådgivningsopgaverne.

Byggeri Københavns Strategiske Partnerskab forventes at få behov for at få tilknyttet et kontinuerligt hold af bygherrerådgivere. Det forventes, at bygherrerådgiver kort efter aftaleindgåelsen faciliterer et opstartsforløb med den nye strategisk partner om ”Rammesætning af Materialer og Tekniske Løsninger”.

Bygherrerådgiver skal løbende formidle erfaringsopsamling i tilknytning til relevante emner i aftalen.

For detaljeret indblik i opgaven se udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71510000 Forundersøgelse af byggegrund
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggeri København er København Kommunes bygherreenhed for projektering og udførelse af større (helheds-) renoveringer, om- og nybygning af bygninger og deres udearealer. Byggeri Københavns årlige portefølje er på omkring 150-200 større eller mindre projekter. Byggeri Københavns totale omsætning forventes i 2021 at udgøre ca. 1,6 mia. kr.

Byggeri København agter at indgå en 4-årig rammeaftale med en bygherrerådgiver.

Bygherrerådgiver vil skulle levere opgavebestemt bygherrerådgivning af varierende karakter. Opgaverne spænder fra screeninger og behovsafklaringer i projekternes opstart til udbud, projektering og udførsel. Generelt er byggesagerne udbudt i totalrådgivning/hovedentrepriser samt totalentrepriser. Projektøkonomi, udarbejdelse af byggeprogrammer og teknisk granskning af projektmateriale udgør en væsentlig del af bygherrerådgivningsopgaverne.

Byggeri Københavns Strategiske Partnerskab forventes at få behov for at få tilknyttet et kontinuerligt hold af bygherrerådgivere. I den forbindelse forventes det, at bygherrerådgiver kort efter aftaleindgåelsen faciliterer et opstartsforløb med den nye strategisk partner om ”Rammesætning af Materialer og Tekniske Løsninger”.

Bygherrerådgiver skal løbende formidle erfaringsopsamling i tilknytning til relevante emner i aftalen.

For detaljeret indblik i opgaven se udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.rib-software.dk (også benævnt Byggeweb) fra dags dato.

Udbuddet har titlen ”Rammeaftale for bygherrerådgivning – Byggeri København”” og Byggeweb-udbudsnummeret TN619339A.

For anvendelse af Byggeweb Udbud henvises til ”Byggeweb – Tilbudsgivermanual”. Spørgsmål vedrørende anvendelsen kan rettes til:

RIB A/S

Tlf. 35 245 250 (tryk 2)

support@rib-software.dk

Betingelse for tildeling:

Tilbuddene evaluerer og rammeaftalen tildeles som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 4.

Ordregiver gør særligt opmærksom på udbudsbetingelsernes pkt. 4.3, hvorefter rammeaftalen omfattet af nærværende udbud ikke kan tildeles en tilbudsgiver, hvor tilbudsgiver selv eller en økonomisk aktør, som tilbudsgiver baserer sit tilbud på:

• tildeles Byggeri Københavns rammeaftale for Strategisk Partnerskab 2022-2025 udbudt ved bekendtgørelse nr. 2021/S 040-096888, eller

• er støttende enhed for den økonomiske aktør, som tildeles Byggeri Københavns rammeaftale for Strategisk Partnerskab 2022-2025 udbudt ved bekendtgørelse nr. 2021/S 040-096888

Prækvalifikation til at afgive tilbud i førnævnte udbud af rammeaftale for Strategisk Partnerskab hindrer ikke prækvalifikation til at afgive tilbud i nærværende udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udelukkelsesgrunde:

Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:

• De obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudslovens §§ 135 og 136.

• De frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger eller tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet, som er en del af udbudsmaterialet.

Egnethed:

Der stilles følgende krav til ansøgernes økonomiske formåen:

Positiv egenkapital de seneste to tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskab).

Udvælgelse:

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter udført inden for de seneste tre år. Ved ”projekter udført inden for de seneste tre år” forstås:

• Byggeprojekter, hvor der på tidspunktet for udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation for nærværende udbud er gennemført aflevering af byggeriet inden for de seneste tre år

• Screeningsopgaver, hvor rådgivers screeningsopgave på tidspunktet for udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation for nærværende udbud er afsluttet inden for de seneste tre år

• Rammeaftaler eller længerevarende samarbejder, hvor rammeaftalen eller det længerevarende samarbejde på tidspunktet for udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation for nærværende udbud er udløbet inden for de seneste tre år

Ordregiver ser gerne, at referencerne vedrører afleverede byggerier/afsluttede screeningsopgaver/udløbne rammeaftaler eller længerevarende samarbejder. Hvis ansøger vælger at fremsende referencer på igangværende byggerier/screeningsopgaver/rammeaftaler eller længerevarende samarbejder, ser ordregiver gerne, at det af referencen fremgår, hvor fremskreden referencen er på tidspunktet for aflevering af prækvalifikationsansøgning, samt – for byggeprojekter – hvornår referenceprojektet forventes idriftsat. Referencer på igangværende byggerier/screeningsopgaver/rammeaftaler eller længerevarende samarbejder medtages i vurderingen af ansøgers erfaring, men ikke med samme vægt som referencer på afleverede byggerier/afsluttede screeningsopgaver/udløbne rammeaftaler eller længerevarende samarbejder.

Ved ”sammenlignelige projekter” forstås:

• Projekter bestående af om-, til- og/eller nybyg på 2.000 – 20.000 m2, som i øvrigt er sammenlignelige med Byggeri Københavns portefølje, jf. opgavebeskrivelsen (Rammeaftalens bilag A).

Ved ”relevant erfaring” forstås:

• Erfaring med bygherrerådgivning og/eller teknisk rådgivning

Der vil blive foretaget en helhedsvurdering af den samlede ansøgning med henblik på at sikre, at ansøger samlet set demonstrerer alsidig erfaring med rådgivning. Her vægtes det særligt positivt, at der demonstreres erfaring med:

• Bygherrerådgivning for offentlige bygherrer (statens, regionernes og kommunernes bygherreenheder)

• Bygherrerådgivning i alle byggeriets faser fra og med screening til og med idriftsættelse

• Bygherrerådgivning i et længerevarende samarbejde med en bygherre, eksempelvis en rammeaftale

• Screeningsopgaver

• Udførelse af tilsyn, mangelhåndtering og idriftsættelse

• DGNB-certificering og cirkulær økonomi.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer gives på virksomhedsniveau og bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring.

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens del VI.3 "Yderligere oplysninger".

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter udført inden for de seneste tre år. Ved ”projekter udført inden for de seneste tre år” forstås:

• Byggeprojekter, hvor der på tidspunktet for udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation for nærværende udbud er gennemført aflevering af byggeriet inden for de seneste tre år

• Screeningsopgaver, hvor rådgivers screeningsopgave på tidspunktet for udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation for nærværende udbud er afsluttet inden for de seneste tre år

• Rammeaftaler eller længerevarende samarbejder, hvor rammeaftalen eller det længerevarende samarbejde på tidspunktet for udløbet af fristen for ansøgning om prækvalifikation for nærværende udbud er udløbet inden for de seneste tre år

Ordregiver ser gerne, at referencerne vedrører afleverede byggerier/afsluttede screeningsopgaver/udløbne rammeaftaler eller længerevarende samarbejder. Hvis ansøger vælger at fremsende referencer på igangværende byggerier/screeningsopgaver/rammeaftaler eller længerevarende samarbejder, ser ordregiver gerne, at det af referencen fremgår, hvor fremskreden referencen er på tidspunktet for aflevering af prækvalifikationsansøgning, samt – for byggeprojekter – hvornår referenceprojektet forventes idriftsat. Referencer på igangværende byggerier/screeningsopgaver/rammeaftaler eller længerevarende samarbejder medtages i vurderingen af ansøgers erfaring, men ikke med samme vægt som referencer på afleverede byggerier/afsluttede screeningsopgaver/udløbne rammeaftaler eller længerevarende samarbejder.

Ved ”sammenlignelige projekter” forstås:

• Projekter bestående af om-, til- og/eller nybyg på 2.000 – 20.000 m2, som i øvrigt er sammenlignelige med Byggeri Københavns portefølje, jf. opgavebeskrivelsen (Rammeaftalens bilag A).

Ved ”relevant erfaring” forstås:

• Erfaring med bygherrerådgivning og/eller teknisk rådgivning

Der vil blive foretaget en helhedsvurdering af den samlede ansøgning med henblik på at sikre, at ansøger samlet set demonstrerer alsidig erfaring med rådgivning. Her vægtes det særligt positivt, at der demonstreres erfaring med:

• Bygherrerådgivning for offentlige bygherrer (statens, regionernes og kommunernes bygherreenheder)

• Bygherrerådgivning i alle byggeriets faser fra og med screening til og med idriftsættelse

• Bygherrerådgivning i et længerevarende samarbejde med en bygherre, eksempelvis en rammeaftale

• Screeningsopgaver

• Udførelse af tilsyn, mangelhåndtering og idriftsættelse

• DGNB-certificering og cirkulær økonomi.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer gives på virksomhedsniveau og bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring.

Der henvises desuden til udbudsbekendtgørelsens del VI.3 "Yderligere oplysninger".

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udvælgelse fortsat:

Referencer på projekter og på screeningsopgaver bør indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på projektet, herunder lokation

2) Navn på bygherre

3) Kort beskrivelse af projektet, herunder

a. Type (nybyg, ombyg, renovering, tilbyg mv.)

b. Entreprisesum

c. Tidspunkt for AB/ABT-aflevering (eller stade, hvis uafsluttet) eller tidspunkt for afslutning af screeningsopgaven

d. Bruttoetageareal

4) Ansøgerens rolle (bygherrerådgiver, total- eller underrådgiver eller delt rådgivning)

5) Navn på øvrige rådgivervirksomheder på projektet

6) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant

Referencer på rammeaftaler/længerevarende samarbejder bør indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på bygherre

2) Tidspunkt for rammeaftalen/det længerevarende samarbejde (start- og eventuelt sluttidspunkt)

3) Hvilken type rammeaftale (bygherrerådgivning, totalrådgivning eller andet) eller længerevarende samarbejde

4) Kort beskrivelse af opnået erfaring under rammeaftalen/det længerevarende samarbejde

5) Kort beskrivelse af porteføljen under rammeaftalen/længerevarende samarbejde, herunder

a. hvor mange opgaver, der er udført og eventuelt er under udførelse

b. hvilke bygningstyper (skoler, daginstitutioner, bosteder, hospitaler mv.)

c. hvilke projekttyper (nybyg, ombyg, renovering, tilbyg mv.)

6) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end otte referencer. Afleveres flere end otte referencer, vil der i evalueringen alene blive lagt vægt på de otte første referencer.

Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

Ordregiver ser gerne, at en reference ikke fylder mere end én side. Hvis en reference fylder mere end én side, vil der ved evalueringen alene blive lagt vægt på den første ene side.

Krav til ansøgningen:

Ansøgningen skal afgives på dansk.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

• Udfyldt ESPD (genereret fra byggeweb – se ”Vejledning til udfyldelse af ESPD”)

• Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et)

• Hvis relevant, et udfyldt ESPD fra støttende enheder, jf. pkt. 2.4

For vejledning til udfyldelse af ESPD’et henviser ordregiver til dokumentet ”Vejledning til udfyldelse af ESPD”, som er en del af udbudsmaterialet.

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til ”Byggeweb Udbud – Tilbudsgivermanual”.

Vedrørende anslået og maksimal værdi:

Rammeaftalens anslåede værdi udgør 250.000.000 kr.

Rammeaftalens maksimale værdi udgør 300.000.000 kr.

Rammeaftalens værdi vil navnlig afhænge af Byggeri Københavns fremtidige portefølje, hvilken er politisk bestemt.

Den anslåede værdi er blandt andet baseret på Byggeri Københavns historiske portefølje for de sidste fire år og Byggeri Københavns historiske forbrug på bygherrerådgivning de sidste fire år kombineret med karakteren af de ydelser, der kan indkøbes under rammeaftalen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-

perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.063