23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 179-466350
Offentliggjort
15.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310775&B=FORS

Udbyder

Fors A/S

Rammeaftale om levering af laboratorieydelser


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug
E-mail: RPL@fors.dk
Telefon: +45 30786176
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310775&B=FORS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310775&B=FORS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale om levering af laboratorieydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fors A/S udbyder på vegne af følgende driftsselskaber levering af laboratorieydelser i forbindelse med råvand, drikkevand, spildevand og slam:

- Fors Vand Holbæk A/S (CVR 33 03 33 46)

- Fors Vand Lejre A/S (CVR 33 05 42 11)

- Fors Vand Roskilde A/S (CVR 32 83 78 59)

- Fors Spildevand Holbæk A/S (32 76 55 72)

- Fors Spildevand Lejre A/S (CVR 33 05 50 72)

- Fors Spildevand Roskilde (CVR 32 83 78 32)

Opgaven omfatter prøveudtagning og analyser af råvand, drikkevand, spildevand og slam, med dertil hørende supplerende ydelser. Der henvises til kravspecifikationen samt øvrige bilag til udbuddet for en mere detaljeret beskrivelse af opgavens omfang.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000 Laboratorieundersøgelser
71610000 Undersøgelser og analyser til bestemmelse af sammensætning og renhed
90700000 Tjenester på miljøområdet
90711300 Analyse af miljøindikatorer for andet end bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fors A/S udbyder på vegne af følgende driftsselskaber levering af laboratorieydelser i forbindelse med råvand, drikkevand, spildevand og slam:

- Fors Vand Holbæk A/S (CVR 33 03 33 46)

- Fors Vand Lejre A/S (CVR 33 05 42 11)

- Fors Vand Roskilde A/S (CVR 32 83 78 59)

- Fors Spildevand Holbæk A/S (32 76 55 72)

- Fors Spildevand Lejre A/S (CVR 33 05 50 72)

- Fors Spildevand Roskilde (CVR 32 83 78 32)

Opgaven omfatter prøveudtagning og analyser af råvand, drikkevand, spildevand og slam, med dertil hørende supplerende ydelser. Der henvises til kravspecifikationen samt øvrige bilag til udbuddet for en mere detaljeret beskrivelse af opgavens omfang.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges 2 gange i et antal måneder, samlet op til 24 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vedr. opdeling i delkontrakter:

Rammeaftalen er ikke opdelt i yderligere delkontrakter, da det er Ordregivers vurdering, at kontrakten allerede er egnet til små og mellemstore virksomheder.

Den anslåede værdi af kontrakten fremgår af II.2.6 ovenfor. Den maksimale af værdi af kontrakten udgør DKK 6.000.000.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD'ens Del IV, B, skal tilbudsgiver oplyse følgende finansielle nøgletal:

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde

kontrakten:

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller Tilbudsgivers

omsætning i det seneste disponible regnskabsår (såfremt tilbudsgivers virksomhed har eksisteret i

mindre end 3 år) skal udgøre minimum DKK 8.000.000 (ekskl. moms).

- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive minimum 3 referencer på tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 4 år. For at skabe tilstrækkelig konkurrence efterspørges referencer for de seneste 4 år.

Tilbudsgiver bedes anføre sine referencer i ESPD i afsnittene Del IV, C, med fyldestgørende

beskrivelse af følgende oplysninger:

• Navn på projekt

• Beskrivelse af projektet, indeholdende de ovenstående oplysninger om mindstekrav

• Startdato for projektet

• Slutdato for projektet

• Angivelse af referenceperson hos de pågældende ordregiver, inkl. tlf. nr. og/eller emailadresse

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 3 leveringer af tjenesteydelser svarende til det udbudte, bestående af:

• Minimum 300 analyserapporter, der samlet indeholder minimum 2000 analyseparametre per år. Kravet skal opfyldes enkeltvist for hver reference.

• Referencerne skal samlet angå analyser af vand, spildevand, og spildevandsslam (dvs. den enkelte reference skal ikke nødvendigvis indeholde alle de nævnte elementer, men alle elementer skal være repræsenteret i den samlede referenceliste).

• Referencerne skal angå opgaver, hvor tilbudsgiver har ageret som akkrediteret laboratorium. Kravet skal opfyldes enkeltvist for hver reference.

Referencerne skal angå opgaver, der er udført inden for de seneste 4 år eller som er igangværende. For at skabe tilstrækkelig konkurrence efterspørges referencer for de seneste 4 år. Såfremt tilbudsgiver angiver referencer, hvor kontraktperioden strækker sig længere end 4 år tilbage i tid, skal referencen kunne overholde de ovennævnte mindstekrav for en 4-årig periode, regnet fra tilbudsfristen for nærværende udbud.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/01/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vedr. ESPD:

Tilbudsgivere skal som en del af tilbuddet udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD"). ESPD'et håndteres således som en del af den samlede besvarelse på udbudsportalen. ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle information om ESPD. Tilbudsgivere henvises i øvrigt til at søge vejledning på udbudsportalen, som indeholder ESPD-formularen, som skal anvendes.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del II:

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger)

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders kapacitet, vil tilbudsgiver vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende) skal hver konsortiedeltager vedlægge et særskilt ESPD. For sammenslutninger af virksomheder gælder, at deltagerne skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

Bemærk, at hvis den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten udgøres af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende), skal der som en del af dokumentationen afleveres en konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de alle hver især hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset overfor Ordregiver for enhver forpligtelse i relation til konsortiets tilbud, såfremt konsortiet tildeles den udbudte kontrakt.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund i henhold til udbudslovens §§ 135-136 jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1., vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i

udbudslovens § 137, nr. (1)-(6), jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1, blive

udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre

tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2021

Send til en kollega

0.063