23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 115-204174
Offentliggjort
16.06.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.08.2016 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=165714&B=SOROERINGSTED

Udbyder

Sorø Kommune

Vindere

Valgt firma

(13.12.2019)
ATsolar ApS
Lollandsgade 4
6400 Sønderborg

Etablering af solcelleanlæg i Sorø Kommune


Sorø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Sorø Kommune
29189994
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Mads Mikkelsen
Telefon: +45 57876070
E-mail: mtmi@ringsted.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://soroe.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=165714&B=SOROERINGSTED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=165714&B=SOROERINGSTED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af etablering af solcelleanlæg i Sorø Kommune.

 

Sagsnr.: 141630
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09330000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter opsætning af 5 solcelleanlæg, der bliver placeret på 4 af kommunens ejendomme. De 4 af anlæggene er optioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Sorø Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter opsætning af 5 solcelleanlæg, der bliver placeret på 4 af kommunens ejendomme. De 4 af anlæggene er optioner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/11/2016
Slut: 15/11/2017
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Ordregiver vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring med montering af solcelleanlæg, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. Det vurderes positivt, at solcelleanlæg har størrelse og kapacitet svarende til det udbudte. Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

De 4 af anlæggene er optioner.

Valg af optioner vil ske i nedenstående rækkefølge:

— Solcelleanlæg 20 Stenlille idrætshal og cafeteria

— Solcelleanlæg 06.2 Frederiksberg skole blok 7

— Solcelleanlæg 02 Sorø rådhus

— Solcelleanlæg 07 Dianalund gl. rådhus.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregivere skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgeren/tilbudsgiveren skal anføre oplysningerne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument, ESPD, Del III.

Der gøres særligt opmærksom på, at visse af disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i den danske udbudslov, jf. § 136 (Udelukkelse pga. interessekonflikt, udelukkelse pga. konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse og udelukkelse pga. afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller ikke at være i stand til at fremlægge den endelige dokumentation).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal udfylde ESPD del IV B.

Her anføres oplysninger om ansøgerens omsætning, henholdsvis specifikke årsomsætning, resultat efter skat, soliditetsgrad (Soliditetsgraden skal udregnes på følgende måde: Egenkapital/aktiver i alt fratrukket immaterielle aktiver*100) og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Ansøgeren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum 10 000 000 DKK for person- og tingsskade.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— En positiv egenkapital i 2014 og 2015

— En soliditetsgrad på mindst 20 % beregnet på følgende måde: Egenkapital/aktiver i alt fratrukket immaterielle aktiver*100.

— Forsikringsdækningssum på minimum 10 000 000 DKK for person- og tingsskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal udfylde del IV C.

Her anføres:

— En liste over ansøgerens mest betydelige referencer Minimum 3 og maksimal 5 referencer på maksimal 1 side pr. reference. Referencen skal indeholde tilsvarende ydelser, tilbudsgiver har udført eller er i færd med at udføre, med angivelse af kundens navn samt kontaktperson hos kunden, opgavens indhold og størrelse i form af bl.a. samlet kW, hvorvidt bygningen var i drift og pris samt tidspunkt og sted for opgavens udførelse.

— Dokumentation for at tilbudsgiver er certificeret under KSO-ordningen eller en anden tilsvarende certificeringsordning.

— Vedrørende oplysninger om kapacitet i øvrigt skal det fremgå:

o oplysninger om antal medarbejdere fordelt på medarbejder kategorier gennem de seneste 3 år,

o en generel beskrivelse (ikke konkrete CV'er) af de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgivers medarbejdere, herunder antallet af KSO-certificerede medarbejdere.

o En generel beskrivelse af de foranstaltninger, tilbudsgiver har truffet til sikring af kvaliteten af en opgaveudførelse, herunder oplysninger om overholdelses af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed i forbindelse med udførelse af tidligere lignende opgaver

o Oplysning om, hvorvidt og i givet fald hvor stor en del af kontrakten, herunder hvilke dele af kontrakten tilbudsgiver eventuelt agter at give i underentreprise til underleverandører samt specifikation af disse underleverandører.

I relation til beskrivelsen af referencer, dokumentation for certificering og øvrige oplysninger om kapacitet, bemærkes det, at det af pladsmæssige årsager kan være nødvendigt at vedlægge beskrivelserne af som et bilag til ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Minimum 3 referencer skal vise erfaring med levering af tilsvarende ydelser, i form af anlæg på minimum 6 kW til bygninger i drift.

— At der haves KSO- eller tilsvarende certificering.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

— Opfylde bestemmelserne i ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

— acceptere og opfylde bestemmelserne i vedlagte ”Uddannelsesklausul der anvendes i udbud foretaget alene for Sorø”, herunder at det krævede antal årsværk for lærlinge på de enkelte entrepriser minimum udgør 10 % af de skønnede fagrelevante arbejdstimer. Samt overholdelse af vedlagte ”Arbejdsklausul der anvendes i udbud foretaget alene for Sorø Kommune.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/08/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/08/2016
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7:

Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet, som ikke er omfattet af ovenstående, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2016

Send til en kollega

0.078