23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 196-353298
Offentliggjort
11.10.2016
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.11.2016 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_0202_20161006.nsf

Udbyder

Den danske stat, v/Moderniseringsstyrelsen

Vindere

Rammeaftale - EFG

(27.04.2018)
EFG A/S
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby

Rammeaftale - Kinnaps

(27.04.2018)
Kinnarps A/S
Roskildevej 522
2605 Brøndby

Rammeaftale - Holmris.DesignBrokers

(27.04.2018)
Holmris.DesignBrokers A/S
Truckvej 5
4600 Køge

Opdateringer

Rettelse
(02.11.2016)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-11-2016
Time: 10:00
Læses:
Dato: 22-11-2016
Time: 12:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 08-11-2016
Time: 10:01
Læses:
Dato: 22-11-2016
Time: 12:01


Yderligere oplysninger
Der fristforlænges på grund af, at Ordregiver har foretaget en ændring i punkt 4.4.4.4 i Bilag 1B — Kravspecifikationen vedrørende støjdæmpningsplader. For yderligere information se https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_0202_20161006.nsf/dspleafs/dawelcome?OpenDocument

Rammeaftale vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbelaftalen)


Den danske stat, v/Moderniseringsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Den danske stat, v/Moderniseringsstyrelsen
10213231
Landgreven 4, Postboks 2193
København K
1017
Danmark
Kontaktperson: Susanne Elisabeth Mogensen
Telefon: +45 33928000
E-mail: moebler@modst.dk
Fax: +45 33928896
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.modst.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_0202_20161006.nsf
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbelaftalen).

 

Sagsnr.: 2016-8300-0337
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Moderniseringsstyrelsen forventer, at indgå Rammeaftale vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen) på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af punkt II.2.4). Statslige institutioner bliver ved Rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende Rammeaftalen. En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i Rammeaftalen og kan derfor gøre brug af Rammeaftalen. De omfattede selvejende institutioner mv. er angivet i Rammeaftalens Bilag 3A. Endelig er Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre ligeledes oprindelige parter i Rammeaftalen og kan derfor gøre brug af Rammeaftalen. Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser indenfor følgende områder:

— Arbejdsborde (skriveborde) med eldrevne højdejusterbare skrivebordstel

— Kontorstole med justering

— Reoler og skuffekabinetter

— Stole og borde til mødebrug

— Stole og borde til kantinebrug

— Skrivebordslamper

— Øvrige supplerende møbler til kontorområder (eksempelvis skærmvægge mv.)

— Tilbehør og reservedele til ovenstående (eksempelvis kabelbakke, CPU-holder, gaspatroner, skuffer og låger til reoler mv.)

— Serviceydelser relateret til ovenstående (levering, montering/opsætning, reparation, rådgivning til indretningsopgaver mv.).

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Tildeling af Bestillinger/Ordrer baseret på en Rammeaftale vil ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i Rammeaftalen, enten ved direkte tildeling eller iværksættelse af en fornyet af konkurrence (miniudbud). Levering skal ske til den enkelte institution efter anvisning fra Kunden. Levering af varer til lokationer uden for Danmark samt levering til Grønland og Færøerne sker FOB dansk havn/DAT dansk lufthavn efter Kundens ønske. Leverancer til Kunder uden for Danmark samt til Grønland og Færøerne består udelukkende af varer og ikke tilknyttede serviceydelser i øvrigt. Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøtte statens fælles indkøbs- og faktureringssystem (IndFak/IndFak2). Processer, format- og kvalitetskrav samt de værktøjer, der stilles til Leverandørens rådighed, er beskrevet i Bilag 8. Det skal som udgangspunkt være muligt at bestille via Leverandørens hjemmeside, pr. telefon og e-mail.

De elektroniske produktkataloger skal løbende opdateres efter de i udbudsmaterialet nærmere angivne retningslinjer. Der er krav om, at Leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det faktiske salg på Rammeaftalen. Nærmere specifikationer for datakrav og format fremgår af udbudsmaterialet. Kravet vil bortfalde i det omfang, at Moderniseringsstyrelsens systemer og Leverandørens fakturering understøtter en mere effektiv opfølgning på Rammeaftalens anvendelse via analyse af e-fakturaer. Nærmere specifikationer for datakrav og format fremgår af Rammeaftalens Bilag 5 og 5A. Ydelsens nærmere indhold og historiske forbrugsmønstre fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2017
Slut: 31/12/2018
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 gange af 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: 1) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår Tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem Tilbudsgiverens samlede egenkapital og Tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne om Tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B — Økonomisk og finansiel formåen — Finansielle nøgletal. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom, samt vejledningstekst på den særlige udbudshjemmeside, jf. punkt I.3).

2) Tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår Tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B — Økonomisk og finansiel formåen — Samlet årsomsætning. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Ad 1) og 2) Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for Tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C — Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) Yderligere oplysninger. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt Tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør. Hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 10 pct. i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 =soliditetsgrad. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD'er, Del IV, afsnit B — Økonomisk og finansiel formåen — Finansielle nøgletal. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet. 2) Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig omsætning på mindst 25 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD'er, Del IV, afsnit B — Økonomisk og finansiel formåen Samlet årsomsætning. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet. Dokumentation: Før Ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151 og § 152. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Som dokumentation for, at de ovennævnte mindstekrav til soliditetsgrad og omsætning er opfyldt, skal den pågældende Tilbudsgiver indenfor en nærmere angivet frist, dog ikke under 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge en erklæring om, at de i ESPD'et anførte oplysninger i Del IV, afsnit B — Økonomisk og finansiel formåen — Samlet årsomsætning og Finansielle nøgletal er korrekte. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge denne erklæring, såfremt Ordregiver kan skaffe de relevante regnskabsmæssige oplysninger direkte gennem adgang til en national database, jf. udbudslovens § 151, stk. 5. Dette forudsætter dog, at Tilbudsgiver i ESPD, Del IV og Del V har oplyst, i hvilken database Ordregiver kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger eller relevant dokumentation, jf. udbudslovens § 148, stk. 2, nr. 3.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen regulerer i relevant omfang Leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact og som formuleret i OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Rammeaftalen indeholder desuden krav i henhold til ILO-konvention 94, jf. cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med Rammeaftalens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af den enkelte kunde, jf. cirkulære nr.10338 af 17.12.2014. Politiets og Forsvarets sikkerhedsmyndighed foretager en sikkerhedsundersøgelse med henblik på den enkelte kundes godkendelse. Leverandøren skal opretholde den kapacitet af sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der er krævet af den enkelte kunde, jf. ovenfor.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2016
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2016
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Rammeaftalen forventes udbudt igen i forbindelse med Rammeaftalens udløb i enten 2018, 2019 eller 2020 afhængigt af om Rammeaftalen forlænges, jf. punkt II.2.7).

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på Ethics via det i punkt. I.3) angivne link. Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk på Ethics, jf. pkt. I.3). Virksomheden kan via Ethics få tildelt brugernavn og adgangskode. Virksomheden skal have installeret Adobe Reader (vers. 11.0.7 eller nyere vers.) eller Adobe Acrobat (vers. 6.0 eller nyere vers.). Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet, herunder udfyldelsen af ESPD, fredag d. 14.10.2016 kl.14:00 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K, jf. nærmere i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold mv. Yderligere informationer herom fremgår af udbudsbetingelserne. Ordregiveren skal udelukke en Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke Tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller nr. 6. Tilbudsgiver skal anføre oplysningerne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument, del III, afsnit A, B og C.

Før Ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal Ordregiver kræve, at de Tilbudsgivere, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § 159, stk. 2.

Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8.5.

For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark og udelukkende har danske statsborgere i sine ledelsesorganer kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. For Tilbudsgivere, der er hjemmehørende i udlandet og/eller har udenlandske statsborgere i sine ledelsesorganer henvises til udbudsbetingelserne. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten vedr. pkt. III.1.2), skal Tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at Tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring kan hentes i Ethics. I relation til pkt. III.1) bemærkes, at såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal Rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen. Baggrunden for ikke at opdele Rammeaftalen i delkontrakter er økonomiske hensyn, idet det vurderes, at der kan opnås væsentlig bedre priser ved ikke at opdele Rammeaftalen. Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en markedsdialog. Relevant materiale herfra findes på: http://www.statensindkob.dk/

Ordregiver kræver, at Tilbudsgiver og den juridiske enhed, som Tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra Tilbudsgivere vil blive offentliggjort på Ethics, jf. pkt. 1.3). Interesserede deltagere opfordres til løbende at holde sig orienteret. Frist for spørgsmål og besvarelse heraf fremgår af udbudsbetingelserne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en Rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en Rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at Ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2016

Send til en kollega

0.078