23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 020-041119
Offentliggjort
30.01.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.fh.dk

Anmodning om deltagelse

Til
28.02.2018 Kl. 12:00

Addresse
Forsyning Helsingør Affald A/S
2516 5160
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
Kontaktperson: Saja Aziz

Mærke
''Indkøb af sorteringsanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S''

Udbyder

Forsyning Helsingør Affald A/S

Indkøb og levering af sorteringsanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S


Forsyning Helsingør Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsyning Helsingør Affald A/S
2516 5160
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Saja Aziz
Telefon: +45 48405050
E-mail: saz@fh.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fh.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.fh.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsselskab
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Multiforsyningsselskab, der leverer el, varme, vand og sørger for affald og spildevand kommer godt væk.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb og levering af sorteringsanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

 

Sagsnr.: 17/00493
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Skibstrup Affaldscenter ønsker at fortage indkøb af et nyt mobilt tromlesortereanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Skibstrup Affaldscenter ønsker at købe et nyt mobilt tromlesortereanlæg, der kan foretage sortering af kompost, neddelt affald- og biomasse, muld, sand, grus, jord mv. i to fraktioner. Vi har ikke krav til at det skal transporteres på offentlig vej.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udbuddet vil der maksimalt blive prækvalificeret og budopfordret 5 ansøgere. Såfremt mere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed for rammeaftalen udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som vurderes at være bedst egnet til at løse opgaver af den art, der er påtænkt udført under aftalen.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, jf. Punkt II.1.4. I forbindelse med vurderingen af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil Ordregiver lægge vægt på, at de af ansøgeren udleverede referencer illustrerer erfaring med levering af lignede opgaver, som angivet under punkt II.1.4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

I relation til de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135,136 og 137 skal tilbudsgiver udfylde ESPD'en del III.A, del III.B og del III.C.

Hvis ansøgning om tilbud ikke indeholder disse dokumenter med det krævede indhold, kan ansøgningen blive afvist som ukonditionsmæssig.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Erklæring om nøgletal fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår indeholdende oplysninger om:

- ansøgers(kontraktholders) samlede nettoomsætning (ESPB – IV.B Sam-let årsomsætning udfyldes);

- resultat før skat (ESPB – IV.B Øvrige økonomiske og finansielle krav udfyldes);

- aktiver (ESPB – IV.B Øvrige økonomiske og finansielle krav udfyldes);

- egenkapital (ESPB – IV.B Øvrige økonomiske og finansielle krav udfyl-des);

- det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring (ESPB –IV.B Erhvervsansvarsforsikring udfyldes).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

De tilbudsgivere, der skal udvælges til at afgive tilbud på den udbudte opgave, skal råde over tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at udføre leverancen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

1. Reference på varetagelse af tilsvarende leverancer inden for de sidste 3 år, som udgør relevant erfaring i forhold til den udbudte leverance, med tydelig angivelse af tilbudsgivers konkrete rolle i de pågældende leverancer, herunder oplysninger om leverancens kunde, sted, omfang og art.

— Er tilbudsgivere en sammenslutning af virksomheder, det vil sige et konsortium eller lignede, skal oplysningerne angives for hver af virksomhederne,

— Henviser tilbudsgiver til andres ressourcer, konsortium, selskaber, eller samarbejdspartner /underleverandører skal der medsendes dokumentation for, at tilbudsgiver kan råde over disse ressourcer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivere skal råde over de tekniske og faglige kompetencer og ressourcer, som er nødvendige for at udføre leverancen, herunder dokumenterer erfaring med leverance af lignede produkter og mængde til offentlige institutioner eller selskaber.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Vil fremgå i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— Ansøgning om prækvalifikation mærkes '' Indkøb af sorteringsanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S'',

— Ansøgningen skal sendes med posten som pakke eller anbefalet,

— Afleveres ansøgningen på Forsyning Helsingør/ Kundeservice, skal følgende medtages: Afleveres.

Ansøgningen på adressen anført i pkt. I.1, kan dette kun ske i receptionens åbningstider: Man-, tirs-, ons- og torsdag 8.00-16,00, og fredag 8:00-15:00.

— Ansøgning skal afgives på dansk,

— Det forventes, at udbudsmaterialet vil blive fremsendt til de virksomheder, der prækvalificeres i uge 10.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og selskab
Langelinie Allé 17
København V
1780
Danmark
Telefon: +45 33307700
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307600

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelsen af underretning til de berørte ansøgerne om, hvem der er blevet udvalgt, jf. Udbudslovens § 171, stk. 2, eller førnævnte lovs § 2, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over ordregivers eventuelle beslutning om kontraktens videreførelse, når tildelingsbeslutningen er annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. Udbudslovens § 185, stk. 2, 3 pkt.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/01/2018

Send til en kollega

0.131