23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 021-044071
Offentliggjort
31.01.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
05.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Københavns Kommune

Vindere

Valgte rådgivere

(07.11.2018)
BogL aps.
København

(07.11.2018)
SLA A/S
Njalsgade 17
2300 København S

(07.11.2018)
Cowi A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Rammeaftale om teknisk rådgivning - Parker og Byrum


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Fysik
Islands Brygge 37, stuen (receptionen)
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Rikke Thomsen
E-mail: by5j@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk

I.1) Navn og adresser
Hofor A/S
10073022
Ørestads Boulevard 35
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Rikke Thomsen (Københavns Kommune)
E-mail: by5j@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hofor.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om teknisk rådgivning — Parker og Byrum

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71420000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen vedrører teknisk rådgivning til projektering og anlæg af anlægsprojekter inden for følgende projektkategorier:

— Parker,

— Landskabs- og beplantningsprojekter,

— Byrum,

— Legepladser,

— Aktivitets- og sportsfaciliteter,

— Spildevandstekniske anlæg,

— Overfladeløsninger til regnvandshåndtering, inkl. bassiner,

— Hydraulisk modellering.

Men kan også i mindre grad indeholde andre temaer som trafik, fodgængere, veje, signaler, genopretning mv.

For rådgivningsformer og faser henvises til rammeaftalens afsnit 2.2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Til brug for afgivelse af ansøgning, skal ansøger bl.a. udfylde og indsende et European Single ProcurementDocument (ESPD). ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed.

Til brug for dette har ordregiver udarbejdet en specifik ESPD-skabelon, der indgår i udbudsmaterialet. Ansøger skal udfylde del II (A — C), Del III (A — C) og del VI i ESPD'et. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder, f.eks. konsortier, skal der afleveres flere ESPD'er. Der henvises i øvrigt generelt til konkurrencebetingelserne.

Til brug for afgivelse af referencer ift. teknisk og faglig formåen skal ansøger udfylde Referencelisten, jf. Konkurrencebetingelsernes pkt. 3.3.3 og 3.4.

Dette udbud gennemføres iht. Udbudslovens afsnit II — lov nr. 1564 af 15.12.2015.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse to gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 – 7 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Konkurrencebetingelsernes pkt. 3.2 samt opfylder egnethedskravene i Konkurrencebetingelsernes pkt. 3.3, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne oplyse følgende i Referencelisten:

1. Op til 9 referencer vedr. projekter inden for referencekategorierne i Konkurrencebetingelsernes afsnit 3.3.3.

Udvælgelsen vil ske på baggrund oplysninger i Referencelisten og på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer jf. førnævnte referencekategorier. Derudover lægges der særligt vægt på:

— I hvilken grad en referencerne indeholder flere af de ovenstående projektkategorier i samme projekt,

— I hvilken grad at referencerne vedrører projekter i en urban kontekst,

— Hvornår projekterne er projekteret eller anlagt, nyere projekter vægtes højst,

— Hvilke ydelser rådgiver har varetaget. Eksempelvis vurderes et færdiganlagt projekt højere end deltagelse i indledende projektering/konkurrence,

— At ansøger kan fremvise flere referencer i rollen som totalrådgiver,

— I hvilken grad at referencerne indeholder håndtering af flere grænseflader og interessenter, dvs. jo større kompleksitet jo højere vægtes referencen,

— At referencerne viser projekter, hvor funktionerne skal løses af flere fagligheder, herunder både landskabsarkitektoniske og spildevandstekniske projektkategorier, der samlet bidrager til en helhedsløsning for projektet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der afholdes informationsmøde omkring Rammeaftalen, fredag den 9.2.2018 kl. 9:00 – 10:30, på adressen Islands Brygge 37, 2300 København S, mødelokale »Elefantens Bastion«.

Inden mødet bedes ansøgerne meddele om de kommer, og i så fald hvor mange, til ordregivers kontaktperson, jf. pkt. I.1.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En økonomisk aktør, herunder evt. underleverandører til ansøger, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135, stk. 1 – 3 og 136, stk. 1, nr. 1-3. Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 – 4 og nr. 6..

En økonomisk aktør udelukkes således, hvis der ikke kan svares ”nej” til udelukkelsesgrundene i ESPD del III afsnit A-C. Dette gælder dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om tildeling.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Ved kontraktindgåelse forpligter rådgiver sig på at følge Københavns Kommunens CSR bilag;

2) Ved kontraktindgåelse forpligter rådgiver sig på at følge Københavns Kommunens Arbejdsklausul.

Ovenstående vilkår er nærmere specificeret i rammeaftale og i udbudsmaterialet generelt.

Læs desuden mere om Kommunens sociale og etiske krav på http://www.kk.dk/artikel/hvilke-sociale-og-etiske-krav-stilles-i-kommunens-kontrakter

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ — Byggeweb nr.: TN670025A,

— Alle interesserede kan anmode om at blive udvalgt. Københavns Kommune opfordrer også nystartede til at søge om prækvalifikation, evt. sammen med mere etablerede kollegaer,

— Bemærk, at en ansøger kun kan afgive én ansøgning om deltagelse i udbudsprocessen,

— Ordregiver accepterer ikke afgivelse af alternative tilbud, jf. også Konkurrencebetingelsernes punkt 1.7,

— Ordregiver accepterer ikke sideordnede tilbud, jf. også Konkurrencebetingelsernes punkt 1.8.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelsen af underretning til de berørte ansøgerne om, hvem der er blevet udvalgt, jf. Udbudslovens § 171, stk. 2, eller førnævnte lovs § 2, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over ordregivers eventuelle beslutning om kontraktens videreførelse, når tildelingsbeslutningen er annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. Udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2018

Send til en kollega

0.116