23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 022-046205
Offentliggjort
01.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://eu-supply.com

Udbyder

Ringsted Vand A/S

Vindere

Valgt totalrådgiver

(18.12.2019)
Cowi A/S

Opdateringer

Rettelse
(09.02.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 02-03-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 09-03-2018
Time: 12:00

Totalrådgivning af byggemodning for Erhvervsudvikling Jordemodervej


Ringsted Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringsted Kommune
18957981
Rønnedvej 9
Ringsted
4100
Danmark
Kontaktperson: Martin Akselsen
Telefon: +45 57626368
E-mail: mwak@ringsted.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ringsted.dk/

I.1) Navn og adresser
Ringsted Spildevand A/S
31152062
Bragesvej 18
Ringsted
4100
Danmark
Kontaktperson: Solvejg Hvidemose
Telefon: +45 69898041
E-mail: shv@ringstedforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ringstedforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Ringsted Vand A/S
31152054
Bragesvej 18
Ringsted
4100
Danmark
Kontaktperson: Tarek Elavad
Telefon: +45 69898032
E-mail: tel@ringstedforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ringstedforsyning.dk/

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu-supply.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning af byggemodning for Erhvervsudvikling Jordemodervej

 

Sagsnr.: 279
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet angår totalrådgivning til byggemodning af erhvervsområdet Jordemodervej og omfatter projektforslag, myndighedsbehandling, hovedprojekt, fagtilsyn under udførelse og byggeledelse.

Der skal byggemodnes ca. 116nha landbrugsjord for udviklingen af et nyt erhvervsområde nord øst for afkørsel 35.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71420000
71320000
71240000
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Ringsted.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se pkt. II.1.4) ovenfor.

Til brug for afgivelse af ansøgning, skal ansøgere bl.a. udfylde og indsende et European Single Procurement Document (ESPD). ESPD'et er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Til brug for dette har ordregiver udarbejdet en specifik skabelon, ESPD-skabelon, der indgår i udbudsmaterialet. Ansøgeren skal udfylde ESPD del II (A — C), Del III (litra A — C), relevante afsnit i del IV (B) (jf. denne udbudsbekendtgørelses del III), og del VI i ESPD'et. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder, f.eks. konsortier, skal der afleveres flere ESPD'er.

Der henvises i øvrigt generelt til Konkurrencebetingelsernes bestemmelser om ESPD.

Til brug for afgivelse af referencer ift. teknisk og faglig formåen, jf. punkt III.1.3) og ift. udvælgelsen jf. punkt II.2.9) skal ansøger udfylde Referencelisten.

Dette udbud gennemføres iht. Udbudslovens afsnit II — lov nr. 1564 af 15.12.2015.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 35
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Såfremt der opstår forhold der berettiger 1 eller begge kontraktparter til tidsfristforlængelse, jf. ABR 89, kan kontraktens varighed forlænges.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne oplyse følgende i ESPD del V:

1. Op til 2 referencer på varetagelse af projekter vedrørende byggemodning;

2. Op til 2 referencer på varetagelse af projekter med landskabelig bearbejdning af grønne arealer indeholdende regnvandsbassiner;

3. Op til 2 referencer på varetagelse af projekter, hvor regnvand afledes lokalt via bassiner før udløb til recipient.

For hver reference under nr. 1-3 ovenfor, skal ansøger angive følgende.:

- en kort beskrivelse af opgaven, herunder projektets lokalitet,

- ansøgers konkrete rolle i projektet,

- årstal for projekteringen og evt. udførelse, herunder om projektet er færdiganlagt,

- opgavens samlede økonomiske ramme,

- navn på modtageren af leverancen.

Udvælgelsen sker på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer, jf. ovenfor. I denne vurdering ligges der vægt på, at der kan påvises relevante referencer i hver kategori, at referencerne angår sammenlignelige projekter, samt i hvor høj grad referencerne angår projekter der er anlagt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder optioner for hovedprojektering, fagtilsyn og byggeledelse for etape 2.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre mv.

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelses grunde i Udbudslovens § 135, stk. 1-3, § 136, stk. 1, nr. 1-3. Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6.

En økonomisk aktør udelukkes således, hvis der ikke kan svares »nej« til de i ESPD del III afsnit A-C nævnte udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tids punktet for beslutning om kontrakttildeling.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Samlet for ansøger gælder, at.

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 8 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår,

- Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 3 mio. kr. i det senest offentliggjorte årsregnskab.

For ansøger og hver økonomisk aktør, der deltager for ansøger, dvs. hver aktør i en sammenslutning (typisk konsortium eller lign) eller en aktør som ansøger baserer sin økonomiske og/eller tekniske kapacitet på, gælder at:

- Hver økonomisk aktør skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For hver reference bør ansøger angive følgende.:

- en kort beskrivelse af opgaven, herunder projektets lokalitet,

- ansøgers konkrete rolle i projektet,

- årstal for projekteringen,

- opgavens samlede økonomiske ramme,

- navn på modtageren af leverancen.

En reference der anvendt til at opfylde minimumskravet til teknisk kapacitet kan ligeledes anføres som reference ift. udvælgelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- Ansøgeren skal kunne påvise mindst 2 relevante referencer på totalrådgivning på projekter om byggemodning af større områder med en samlet projektøkonomi på minimum 4 000 000 DKK for hver reference. Referencerne skal være projekteret inden for de seneste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale, herunder særligt udkast til »Aftale om teknisk rådgivning og bistand« med tilhørende bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelsen af underretning til de berørte ansøgerne om, hvem der er blevet udvalgt, jf. Udbudslovens § 171, stk. 2, eller førnævnte lovs § 2, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over ordregivers eventuelle beslutning om kontraktens videreførelse, når tildelingsbeslutningen er annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. Udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2018

Send til en kollega

0.062