23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 023-047539
Offentliggjort
02.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Til
06.03.2018

Addresse
NIRAS
Ceres Allé 3
8000 Aarhus C
att.: Lone Krogsgaard
e-mail: lkg@niras.dk
Tlf. 2968 7176

Indlevering af tilbud

Til
12.03.2018 Kl. 11:00

Addresse
Skanderborg Kommune
Teknik og Miljø
Vej og Trafik
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Udbyder

Skanderborg Kommune

Vindere

Valgt entreprenør

(18.05.2018)
NCC Industry A/S
Trige

Rammeudbud af asfaltbelægninger med varmblandet asfalt og kørebaneafmærkning


Skanderborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Skanderborg Kommune
Skanderborg
Danmark
Kontaktperson: Niels Munk Nielsen
E-mail: Niels.munk.nielsen@skanderborg.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.skanderborg.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/aktuelle-udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Aarhus
Danmark
Kontaktperson: Lone Krogsgaard
E-mail: lkg@niras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeudbud af asfaltbelægninger med varmblandet asfalt og kørebaneafmærkning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45233223
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter følgende:

- Udlægning af slidlag og bærelag/forstærkningslag,

- Forudgående arbejder, som afretning/opretning, planfræsninger, tilslut-ningsfræsninger og bassinudskiftninger,

- Regulering eller udskiftning af dæksler og riste,

- Nymarkering af nyudlagte asfaltbelægninger.

Arbejderne udføres på offentlige veje og stier i byområder i Skanderborg Kommune samt på private fællesveje, hvor der er udført ledningsarbejder.

Den samlede årlige bevilling vil typisk andrage ca. 3 mio. kr.

Der indgås rammeaftale med én entreprenør.

Kontraktperioden er fra 9. april 2018 til og med 8. april 2020. Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se afsnit II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/04/2018
Slut: 08/04/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er en XML-fil. Den skal uploades og udfyldes (og kan alene udfyldes) elektronisk via ESPD-tjenesten på: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som en del af tilbuddet.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes.

Del III: Udfyldes.

Del IV: Udfyldes afsnit B for så vidt angår økonomiske oplysninger, jf. nedenfor.

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer, jf. afsnit III.1.3).

Del V: Udfyldes ikke.

Del VI: Udfyldes.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Støtter tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, fx underleverandører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i tilbuddet vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedrørende teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i kontrakten.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (fx konsortium) skal alle deltagere hæfte solidarisk for rammeaftalens opfyldelse og der skal udpeges én deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

Oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, der anføres i ESPD:

— Egenkapital i det seneste afsluttefde regnskabsår, anføres i ESPD del IV, B, under punktet Nøgletal,

— Gennemsnitlig årlig omsætninger på tilsvarende opgaver som den udbudte, de seneste tre år, regnet fra tilbudsfristen udløb, anføres i ESPD del IV, B.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Det er et krav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig årlig omsætning, de sidste tre år regnet fra tilbudsfristens udløb, på min. kr. 10 mio. ekskl. moms, på tilsvarende opgaver som den udbudte.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er en XML-fil. Den skal uploades og udfyldes (og kan alene udfyldes) elektronisk via ESPD-tjenesten på: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som en del af tilbuddet.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes.

Del III: Udfyldes.

Del IV: Udfyldes afsnit B for så vidt angår økonomiske oplysninger, jf. III.1.2).

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer, jf. nedenfor.

Del V: Udfyldes ikke.

Del VI: Udfyldes.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Støtter tilbudsgiver sig på en anden juridisk enhed, fx underleverandører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i tilbuddet vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedrørende teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i kontrakten.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (fx konsortium) skal alle deltagere hæfte solidarisk for rammeaftalens opfyldelse og der skal udpeges én deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

Oplysninger vedrørende teknisk og faglig kapacitet, der anføres i ESPD:

I ESPD del IV, C anføres referencer over tilsvarende opgaver som den udbudte, som tilbudsgiver har udført inden for de sidste tre år fra tilbudsfristen udløb. Hver reference skal indeholde beskrivelse af arbejdet (type og omfang), kunde og omsætning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver har udført en eller flere tilsvarende opgaver, som den udbudte, inden for de seneste tre år fra tilbudsfristens udløb.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles sociale klausuler. Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/03/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

 

Tilbudsgiverne kan overvære åbningen af tilbuddene.

Licitationslokale:

Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled, VIP mødelokale 1.S.05.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades på: https://www.skanderborg.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/aktuelle-udbud.

Tilbud skal afleveres til ordregiver.

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes tilbudsgiver såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Besvarelsen af om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunde sker i ESPD del III.

Inden tildeling af rammeaftale anmoder ordregiver den tilbudsgiver, som ordregiver agter at tildele rammeaftale til, om at dokumentere, at oplysningerne i det fremsendte ESPD er rigtige. Krav til dokumentation fremgår af udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet forUdbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og omhvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres omopsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2018

Send til en kollega

0.109