23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 024-051000
Offentliggjort
03.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.03.2018 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jaomsgjayr

Udbyder

Lemvig Vand og Spildevand A/S

Vindere

Valgt totalrådgiverteam

(29.08.2018)
3XN, Orbicon og SLA

Opdateringer

Opdatering
(22.03.2018)

De prækvalificerede


- 3XN A/S med Orbicon A/S og SLA A/S
- Adept ApS med Norconsult A/S, Transsolar Energietechnik GmbH, Masu Planning ApS og Urgent Agency A/S
- Kjaer & Richter A/S med Viggo Madsen A/S og Møller & Grønborg A/S
- Sweco Architects A/S med Sweco Danmark A/S og Effekt Arkitekter ApS
- Aart Architets A/S, MOE A/S, Vega Landskab ApS og Expology AS

Klimatorium Lemvig - totalrådgiverudbud


Lemvig Vand og Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lemvig Vand og Spildevand A/S
Lemvig
Danmark
Kontaktperson: Lars Nørgård Holmegaard
E-mail: lanh@lvs-as.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lvs-as.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Aarhus
Danmark
Kontaktperson: Ane Rose
E-mail: aro@niras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Aktieselskab
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Klimatorium Lemvig - totalrådgiverudbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Med Lemvig Vand & Spildevand A/S som bygherre er det besluttet, at etablere et Klimatorium på havnefronten i Lemvig.

Klimatoriet skal fungere som et nyt videns-, forsknings- og læringscenter indenfor kystnære problematikker og løsninger.

Dette udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med Klimatorium og omfatter ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Med Lemvig Vand & Spildevand A/S som bygherre er det besluttet, at etablere et Klimatorium på havnefronten i Lemvig.

Klimatorium er en del af EU-projektet Coast to Coast Climate Challenge.

Klimatoriet skal fungere som et nyt videns-, forsknings- og læringscenter indenfor kystnære problematikker og løsninger.

Byggeriet skal have karakter af et arkitektonisk varemærke for området. Byggeriet opføres i to etaper, hvor etape 1 anslås til i alt ca. 2 250 brutto m2 og etape 2 ligeledes anslås til i alt ca. 2 250 brutto m2. Etape 1+2 skal fremtræde som ét samlet byggeri således, at etape 2 ikke vil fremtræde som en tilbygning. Samtidig skal etape 1 kunne stå alene. Den økonomiske ramme skal overholdes, og byggeriet skal opfylde de ønskede funktioner. Udbudsmaterialets arealønsker skal generelt opfattes som ønsker og ikke krav. Bygherre kan således acceptere et lidt mindre byggeri, blot det har en god, funktionel og fleksibel indretning samt fremtræder som et ikon-byggeri.

Byggeriet kan opføres i op til 3 etager, dog kan enkelte elementer undtages og eventuelt udføres med større højde, såfremt der er særlig begrundelse for dette.

Totalrådgiver skal udarbejde dispositionsforslag for det samlede byggeri med begge etaper af byggeriet, hvorefter etape 1 viderebearbejdes til et endeligt hovedprojekt.

Byggeriets 1. etape skal indeholde et stort fælles indendørs område med en række fælles faciliteter/ aktivitetsmuligheder både for bygningens aktører og for byens borgere og turister, herunder et større fællesområde med fokus på formidling og innovation. Fællesområdet skal rumme udstillingsområde, receptionsområde, konferencerum, loungeområder, bade - og -omklædningsfaciliteter, anrettekøkken, depoter mv. Herudover skal byggeriet rumme en række kontorfaciliteter med tilhørende mødefaciliteter til hhv. forskning, undervisning, virksomheder mv.

I forbindelse med byggeriet skal der, foruden opholds- og parkeringsmuligheder, være fokus på den landskabelige bearbejdning og der etableres udendørs lærings- og aktivitetsbyrum.

Byggeriets 2. etape forventes at indeholde en udbygning af de fælles område fra etape 1, samt etablering af yderligere en række kontorfaciliteter med tilhørende mødefaciliteter, udvidelse af anrettekøkken fra etape 1 til produktionskøkken mv.

Der skal i både projekterings- og anlægsfasen være fokus på bæredygtighed, herunder lavenergimæssige tiltag.

Totalrådgivningen omfatter ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning.

Rådgivningen påbegyndes august 2018 og omfatter programmering, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale for fagentrepriseudbud, opfølgning, fagtilsyn og byggeledelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 04/06/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Totalrådgivning for etape 2 indgår som option.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Coast to Coast Climate Challenge
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet, som bilag 4 til udbudsmaterialet.

ESPD er en XML-fil. Ansøger skal uploade og udfylde filen elektronisk via ESPD-tjenesten på:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Det er ikke muligt at åbne XML-filen fra andre tjenester eller programmer.

Når ESPD er udfyldt elektronisk, gemmes filen i pdf-format, udskrives, underskrives og scannes ind til pdf. ESPD med underskrift i pdf-format, sendes som ansøgning om prækvalifikation.

Vejledning i udfyldning af ESPD:

Del II: Udfyldes.

Del III: Udfyldes.

Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, jf. afsnitIII.1.2).

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer, jf. afsnit III.1.3).

Del V: Udfyldes.

Del VI: Udfyldes.

Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underådgivere, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal der i ansøgningen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD for denne anden juridiske enhed.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Del IV: Udfyldes afsnit B. I punktet Nøgletal anføres egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Del IV: Udfyldes afsnit C for så vidt angår referencer over lignende rådgivningsopgaver for byggerier af tilsvarende størrelse, funktion og kompleksitet, som ansøger har udført indenfor de seneste 3 år (fx. kontorbyggerier med innovationsmiljøer, kontorbyggerier kombineret med byggerier/rum, der danner rammer for formidling og etablering af inden- og udendørs lærings- og aktivitetsbyrum samt ikoniske byggerier med tilsvarende placeringer og/eller funktioner.) eller som ansøger er ved at udføre. Der må i alt maksimalt medtages 10 referencer for ansøger (i alt for hele teamet dvs. ansøger og dennes evt. underrådgivere eller for hele sammenslutningen).

Referencerne skal indeholde oplysninger om følgende:

— Bygherre,

— Kortfattet beskrivelse af rådgiveropgaven,

— Udførelsesperiode og status såfremt opgaven endnu ikke er afsluttet,

— Anlægssum eller bruttoetageareal,

— Beskrivelse af ansøgerens rådgiverydelser og rolle/funktion,

— Motiveret beskrivelse - hvorfor er referencen relevant for nærværende udbud?

Der kan vedlægges en seperat referenceliste. Såfremt ansøger vedlægger en referenceliste, skal der i ESPD være en oplistning af referencerne, der tydeligt refererer til de enkelte referencer i referencelisten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste tre år har udført, eller er ved at udføre, mindst én lignende rådgivningsopgave for byggerier af tilsvarende funktion og kompleksitet indenfor hver af følgende dicipliner:

— Ingeniørrådgivning,

— Arkitektrådgivning,

— Landskabsarkitektrådgivning.

Det er er desuden et krav, at minimum én af referencerne har en anlægssum på minimum 20 mio.kr.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades på:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jaomsgjayr

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes via Ibinder senest den 19. februar 2018, kl. 23:00.

Spørgsmål besvares i anonymiseret form og uploades på Ibinder.

Ansøgning om prækvalifikation uploades elektronisk i pdf-format (husk underskrift) via Ibinder.

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed,jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Den tilbudsgiver, som bygherren udpeger, skal dokumenterere oplysningerne afgivet i ESPD. Kravene til dokumentationen fremgår af udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2018

Send til en kollega

0.114