23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-052724
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Albertslund Kommune

Vindere

Valgt totalentreprenør

(06.02.2018)
TKD Projekt A/S
Vestre Havnepromenade 7
9000 Aalborg

Totalentreprisekontrakt vedrørende udvidelse af plejecenter i Albertslund Centrum


Albertslund Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Albertslund Kommune
66137112
Nordmarks Allé 1
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Bent Jakobsen Randbøll
E-mail: Bent.Jakobsen.Randboll@albertslund.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.albertslund.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt vedrørende udvidelse af plejecenter i Albertslund Centrum

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med udviklingen af Albertslund Centrum, herunder etableringen af plejecentret ”Albertshøj”, ønsker Albertslund Kommune, at det allerede opførte plejecenter udvides med en etape 3 omfattende 51 kommunale almene ældreboliger med dertil knyttede servicearealer. Udvidelsen vil ske på den til plejecentret tilstødende grund, der ejes af TKD Projekt A/S. På grunden påtænker TKD Projekt A/S desuden at opføre privat erhverv. Det er en forudsætning for TKD Projekt A/S' salg af byggeretter til kommunen, at TKD Projekt A/S forestår udvidelsen af plejecentret, så udvidelsen kan koordineres med TKD Projekt A/S' etablering af erhverv som en del af et samlet byggeri. Albertslund Kommune agter derfor at indgå en totalentreprisekontrakt med TKD Projekt A/S, hvorefter TKD Projekt A/S vil forestå projektering og opførelse af udvidelsen af plejecentret, idet TKD Projekt A/S påtager sig at forestå udbud i den forbindelse på vegne af kommunen i overensstemmelse med den delegerede bygherremodel.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 83 702 400.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340
45213400
45215213
71200000
71300000
71420000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

2620 Albertslund

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I forbindelse med udviklingen af Albertslund Centrum, herunder etableringen af plejecentret ”Albertshøj”, ønsker Albertslund Kommune, at det allerede opførte plejecenter udvides med en etape 3 omfattende 51 kommunale almene ældreboliger med dertil knyttede servicearealer. Udvidelsen vil ske på den til plejecentret tilstødende grund, matr.nr. 5dt Vridsløselille By, der ejes af TKD Projekt A/S. På grunden påtænker TKD Projekt A/S desuden at opføre privat erhverv. Det er en forudsætning for realiseringen af udvidelsen, herunder for TKD Projekt A/S' salg af byggeretter til kommunen, at TKD Projekt A/S forestår udvidelsen af plejecentret, så udvidelsen kan koordineres med TKD Projekt A/S' etablering af erhverv som en del af ét samlet integreret byggeprojekt. Der er udarbejdet afklarende projektmateriale for plejecentret, herunder til brug for indledende myndighedsbehandling, men detaljeret udformning af plejeboliger og serviceareal er endnu ikke udført. Albertslund Kommune agter derfor at indgå en totalentreprisekontrakt med TKD Projekt A/S, hvorefter TKD Projekt A/S vil forestå projektering og opførelse af udvidelsen af plejecentret, idet TKD Projekt A/S påtager sig at forestå udbud på vegne af kommunen i den forbindelse i overensstemmelse med den delegerede bygherremodel. Denne bekendtgørelse vedrører aftaleforholdet mellem Albertslund Kommune og TKD Projekt A/S. Udbud af entreprisearbejder og rådgiverydelser til etableringen af plejecentret vil blive annonceret af TKD Projekt A/S ved en eller flere særskilte udbudsbekendtgørelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Kontrakten mellem Albertslund Kommune og TKD Projekt A/S angår etableringen af et kommunalt alment byggeprojekt indeholdende projektering og opførelse af byggeriet, som i overensstemmelse med Udbudslovens § 25 samlet skal karakteriseres som en bygge- og anlægskontrakt. Det er Albertslund Kommunes vurdering, at kontrakten kan indgås ved tildeling af kontrakt uden en forudgående udbudsbekendtgørelse, da udbudslovens effektive virkning og formål iagttages ved, at de underliggende bygge- og anlægsarbejder og tilknyttede tjenesteydelser bringes i udbud i overensstemmelse med gældende udbudsprocedure i udbudslovens afsnit II på vegne af Albertslund Kommune og under dennes tilsyn. Alle bygge- og anlægsarbejder og tilknyttede tjenesteydelser vil således blive udbudt efter gældende udbudsregler ved brug af den delegerede bygherremodel. Det er en nødvendighed for realiseringens af det kommunale almene byggeprojekt, at det integreres med TKD Projekt A/S' projekt på ejendommen og TKD Projekt A/S koordinerer realiseringen. Den styrrende rolle, som TKD Projekt A/S påtager sig, udbydes ikke. Det er Albertslund Kommunes vurdering, at denne styrring under alle omstændigheder er undtaget udbudspligt i henhold til udbudslovens § 8, stk. 2 om delkontrakter. Albertslund Kommune vil indkøbe bygherrerådgivning særskilt i overensstemmelse med udbudslovens regler. Kontrakten mellem Albertslund Kommune og TKD Projekt A/S forventes indgået efter udløbet af standstill perioden på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter dagen for offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
TKD Projekt A/S
18260476
Vestre Havnepromenade 7
Aalborg
9000
Danmark
E-mail: tk@tk.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse:http://www.tkdevelopment.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 83 702 400.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Efter Lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frist for indgivelse af klage: 30 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (TED) om, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse forudsat, at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, jf. lovens § 7, stk. 3.. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Lov om Klagenævnet for Udbud er tilgængelig på www.retsinformation.dk. Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018

Send til en kollega

0.095