23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-053831
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://rib-software.dk/udbudsportal/

Anmodning om deltagelse

Til
07.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Københavns Kommune

Vindere

Valgt rådgiver

(25.01.2019)
BOGL ApS
København

Opdateringer

Opdatering
(23.03.2018)


De prækvalificerede

 - 1:1 Landskab med Moe
- Bogl med Orbicon
- Labland Arkitekter med Niels Lützen Landskabsarkitekter og EnviDan
- Møller & Grønborg Arkitekter med Mutopia og Andersen & Grønlund
- SLA med Niras og Keingart

Rådgiverudbud - Kulbaneparken


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Udførelse af Anlæg
64942212
Islands Brygge 37, stuen (receptionen)
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Ditte Juul Erritsø Sørensen
E-mail: FC4A@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgiverudbud — Kulbaneparken

 

Sagsnr.: 2018-000557
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet angår totalrådgivning af kulbaneprojektet og omfatter projektforslag og hovedprojekt, der danner grundlag for udbud af entreprisen samt projektopfølgning. Der foreligger allerede en udviklingsplan samt et program som nærværende opgave skal tage udgangspunkt i. Parken skal anlægges på en mark, hvor projektområdet er i alt ca. 40 000 m2.

Kulbaneparkprojektet består af 3 delopgaver med hver deres økonomiske ramme og tidsplan, der skal løses samlet for at opnå en samlet identitet for parken:

1) En grundpark som skal være parkens fundament — herunder terrænbearbejdning, stier og beplantning;

2) 5 fyrtårnsprojekter, der skabes gennem nedslagspunkter der giver identiet og skaber attraktive byrum i parken;

3) Udvikling af fremtidsscenarier for Kulbaneparken.

Samlet økonomiske ramme inkl. uforudsete omk. på 21 000 000 DKK. Der henvises endvidere til udbudsmateriale samt vedlagt program, bilag D.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71420000
71320000
71240000
71220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune skal udvikle og etablere en helt ny park på det areal, hvor tunnellen til den nye Ringstedbane er delvist nedgravet i Kulbanekvarteret. For parken foreligger allerede en udviklingsplan samt et program som nærværende opgave skal tage udgangspunkt i. Parken bliver en helt ny Københavnerpark, der som noget helt enestående skal anlægges på stort set bar mark. Projektområdet er i alt ca. 40 000 m2, og strækker sig fra den lukkede banegravs begyndelse i øst til Vigerslev vej i vest, og afgrænses af Kulbane vej. Kulbaneparkprojektet består af flere mindre delopgaver med hver deres økonomiske ophæng og tidsplan, der skal løses samlet for at opnå en helhedstænkning og samlet identitet for parken. Tilsammen skal delopgaverne vise et parkkoncept, der hurtigt sparker den nye park i gang, men som samtidig viser en vej for, hvordan parken kan udvikle sig 20 år ind i fremtiden i takt med, at der findes yderligere finansiering.

Opgaven består af følgende delopgaver:

1) Grundparken skal være parkens fundament. Herunder terrænbearbejdning, stier og beplantning. Der er en begrænset økonomi til selve grundparken, og det er derfor vigtigt, at valget af de forskellige parkelementer og løsninger afspejler dette;

2) 5 fyrtårnsprojekter der skabes gennem nedslagspunkter, der giver identitet, og skaber attraktive byrum i parken. Det er her de særligt kreative og unikke løsninger skal i spil. Projektet indeholder følgende fyrtårnsprojekter:

(a) Bemandet legeplads;

(b) Byrum ved regnvandsbassin;

(c) »Kulbanen« — en aktivitetssti;

(d) 8-mands fodboldbane (som option), 5. Bakket landskab (som option).

3) For at vise omverdenen parkens potentialer samt til at søge flere midler i sammenhæng med de eksisterende planer for byudvikling, er opgaven ydermere at udvikle nogle fremtidsscenarier for Kulbaneparken. Fremtidsscenarier skal illustrere, hvilke elementer i grundparken samt fyrtårnsprojekterne, der kan opgraderes og udbygges i fremtiden til at danne en park, der kan blive attraktiv for alle københavnere.

Opgaven omfatter totalrådgivning til løsning af ovenstående med udarbejdelse af et samlet dispositions- og projektforslag, et hovedprojekt, der danner grundlag for udbud af entreprisen samt projektopfølgning. Den samlede økonomiske ramme inklusiv uforudsete udgifter er på 21 000 000 DKK.

Da de enkelte delopgaver har særskilte bevillinger, er det fastlagt, hvor meget der må bruges på hver enkel delopgave. Der henvises endvidere til det vedlagte program, bilag D.

Til brug for afgivelse af ansøgning, skal ansøgere bl.a. udfylde og indsende et European Single ProcurementDocument (ESPD). ESPD'et er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger ellertilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Til brug for dette har ordregiver udarbejdet en specifik skabelon, ESPD-skabelon, der indgår i udbudsmaterialet.Ansøgeren skal udfylde ESPD dokumentet. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapaciteteller udgør en sammenslutning af virksomheder, f.eks. konsortier, skal der afleveres flere ESPD'er.

Der henvises i øvrigt generelt til Konkurrencebetingelsernes bestemmelser om ESPD.

Til brug for afgivelse af referencer ift. teknisk og faglig formåen, jf. punkt III.1.3) og ift. udvælgelsen jf. punkt II.2.9) skal ansøger udarbejde en referenceliste.

Dette udbud gennemføres iht. Udbudslovens afsnit II — lov nr. 1564 af 15.12.2015.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/06/2018
Slut: 07/06/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne oplyse følgende i ESPD del V:

1) Op til 3 referencer på varetagelse af projekter vedrørende etablering af parker, der kombinerer park, regnvands- og/eller aktivitetsløsninger, med en samlet projektøkonomi på minimum 4 mio. kr. for hver reference;

2) Op til 2 referencer på varetagelse af projekter vedrørende etablering af overfladeløsninger til regnvandshåndtering med en samlet projektøkonomi på minimum 3 mio. kr. for hver reference;

3) Op til 2 referencer på varetagelse af projekter vedrørende etablering af anlæg såsom taghaver, parker, byrum eller konstruktioner ovenpå tunneldæk, P-kælder, tagdæk eller lignende.

Èn reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier, vil være tilstrækkeligt til at opfylde ordregivers krav til teknisk og faglig formåen.

For alle referencerne gælder, at disse skal være projekteret i 2014 eller senere.

For hver reference under nr. 1-3 ovenfor, skal ansøger angive:

(i) en kort beskrivelse af leverancen;

(ii) ansøgers konkrete rolle i leverancen;

(iii) periode for leverancens udførelse;

(iv) projektets økonomiske størrelse ekskl. moms;

(v) om projektet er anlagt;

(vi) navn på modtageren af leverancen.

Ansøger opfordres til, at sikre en overskuelig og opdelt beskrivelse af de efterspurgte oplysninger i ESPD, Del V.

Udvælgelsen vil ske på baggrund oplysninger i ESPD del V og efter følgende kriterier:

Udvælgelsen sker på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer, jf. ovenfor.

I denne vurdering lægges der vægt på:

1) At der kan påvises referencer på sammenlignelige projekter i hver kategori;

2) I hvor høj grad referencerne angår projekter der er anlagt;

3) At rådgiver har haft en central rolle i projektering af projekterne der refereres til.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder optioner på projektering af en 8-mands kusntgræsbane samt en opgave med yderligere terrænbearbejdning/bakket landskab, hvis der bevilliges midler til disse (afklaring forventes marts 2018).

Yderligere indeholder udbuddet optioner på fagtilsyn og byggeledelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre mv.

En økonomisk aktør, herunder evt. underleverandører til ansøger, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135, stk. 1 – 3 og 136, stk. 1, nr. 1-3. Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. -4 og nr. 6.

En økonomisk aktør udelukkes således, hvis der ikke kan svares »nej« til udelukkelsesgrundene i ESPD del III afsnit A-C. Dette gælder dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen, jf. ESPD del IV B).

Samlet for ansøger gælder, at:

— Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 5 mio. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste disponible regnskabsår.

For ansøger og hver økonomisk aktør, der deltager for ansøger, dvs. hver aktør i en sammenslutning (typisk konsortium eller lign.) eller en aktør som ansøger baserer sin økonomiske og/eller tekniske kapacitet på, gælder at:

— Hver økonomisk aktør skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste regnskabsår.

Til brug for ovenstående vurdering skal ansøger udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen, jf. ESPD del IV C):

1) Ansøgeren skal kunne påvise mindst 2 referencer på varetagelse af projekter vedrørende etablering af parker, der kombinerer park, regnvands- og/eller aktivitetsløsninger, med en samlet projektøkonomi på minimum 4 000 000 DKK for hver reference;

2) Ansøgeren skal kunne påvise 1 reference på projekter vedrørende etablering af overfladeløsninger til regnvandshåndtering med en samlet projektøkonomi på minimum 3 mio. kr. for hver reference;

3) Ansøgeren skal kunne påvise mindst 1 reference på varetagelse af projekter vedrørende etablering af anlæg såsom taghaver, parker, byrum eller konstruktioner ovenpå tunneldæk, P-kælder, tagdæk eller lignende.

Èn reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier, vil være tilstrækkeligt til at opfylde ordregivers krav til teknisk og faglig formåen.

For alle referencerne gælder, at disse skal være projekteret i 2014 eller senere.

For hver reference bør ansøger angive:

(i) en kort beskrivelse af leverancen;

(ii) ansøgers konkrete rolle i leverancen;

(iii) periode for leverancens udførelse;

(iv) projektets økonomiske størrelse ekskl. moms;

(v) om projektet er anlagt;

(vi) navn på modtageren af leverancen.

Ansøger opfordres til, at sikre en overskuelig og opdelt beskrivelse af de efterspurgte oplysninger i ESPD, Del IV.

En reference der er anvendt til opfyldelse af minimumskravet til teknisk kapacitet kan ligeledes anføres som reference ift. udvælgelse, jf. pkt. 3.4.

Referencelisten inklusive bilag skal uploades under afleveringskravet »Referenceliste inklusive bilag« på Byggeweb i én samlet pdf-fil.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunens CSR bilag.

2) Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunens Arbejdsklausul.

Ovenstående vilkår er nærmere specificeret i rådgiveraftalen og i udbudsmaterialet generelt.

Læs desuden mere om Kommunens sociale og etiske krav på http://www.kk.dk/artikel/hvilke-sociale-og-etiske-krav-stilles-i-kommunens-kontrakter

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ — Byggeweb nr.: TN675207,

— Alle interesserede kan anmode om at blive udvalgt,

— Bemærk, at en ansøger kun kan afgive én ansøgning om deltagelse i udbudsprocessen,

— Ordregiver accepterer ikke afgivelse af alternative tilbud, jf. også konkurrencebetingelsernes punkt. 2.3,

— Ordregiver accepterer ikke afgivelse af sideordnede tilbud, jf. også konkurrencebetingelsernes punkt. 2.4.

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal kunne fremlægges hvis ordregiver anmoder herom:

— fremlæggelse af årsregnskab eller uddrag heraf og,

— fremlæggelse af erklæring om ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste regnskabsår samt erklæring om soliditetsgrad i det seneste regnskabsår.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018

Send til en kollega

0.136