23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 027-058076
Offentliggjort
08.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Region Midtjylland, Hospitalsenheden - DNV Gødstrup

DNV Gødstrup Etape 3 - DP31_Somatik, Malerarbejder


Region Midtjylland, Hospitalsenheden - DNV Gødstrup

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland, Hospitalsenheden - DNV Gødstrup
Gl. Landevej 61
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Michael Hyllegaard
E-mail: michael.hyllegaard@vest.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vest.rm.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DNV Gødstrup Etape 3 - DP31_Somatik, Malerarbejder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45215100
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det Nye hospital i Vest, i daglig tale DNV-Gødstrup, er opdelt i tre etaper, hvor nærværende byggesag indgårsom en del af projektets 3. etape.

3. etape indeholder flere delprojekter.

Nærmere beskrivelse af det samlede hospitalsbyggeri kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside http://www.dnv.rm.dk/

Nærværende byggesag omfatter således bygge- og anlægsarbejder for malerentreprisen ved etablering af DP31 Somatik med et brutto areal på ca. 22 000 m2.

Nærværende udbud omhandler følgende entreprise:

— Fagentreprise E3-DP31_E5 Malerentreprisen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

DNV Gødstrup

Gødstrupvej 43

DK-7400 Herning

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af følgende arbejder.

— Malerarbejdet — (Indeholder Rengøring).

For yderligere oplysninger om arbejderne henvises til udbudsmaterialet, herunder mængderne i tilbudslisten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav til optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

I relation til de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver udfylde ESPD'en del III A, del III B og del III C.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, nr. 1, 2, 3, 4 og 6. Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD'en afsnit III C.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD'en er korrekte.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Omsætning og egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiver skal minimum have en årsomsætning på 7 500 000 DKK ex. moms i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste regnskabsår.

2) Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 1 000 000 DKK ex. moms i det seneste regnskabsår.

Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD'en afsnit IV α.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD'en er korrekte.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tidligere lignende arbejder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal indenfor de seneste 5 år have gennemført én entreprise indeholdende lignende arbejder eller i lignende økonomisk størrelse (entreprisesum).

Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD'en afsnit IV α.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD'en er korrekte.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder AB92 samt særlige betingelser.

Herunder sikkerhedsstillelse på 15 % af entreprisesummen, krav om anvendelse af praktikanter og arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår.

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri (BEK nr. 1179 af 4. 10.2013) ergældende for byggesagen.

Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/03/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbud skal afleveres elektronisk og uploades til udbudsportalen.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbud skal afleveres elektronisk på ”Byggeweb / RIB A/S - udbud” senest på ovennævnte tidspunkt, hvor der lukkes for afgivelse af tilbud.

”Byggeweb / RIB A/S – udbud” lukker for afleveringsmuligheden på ovennævnte tidspunkt.

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Offentliggørelse af tilbud vil ligeledes ske på "Byggeweb / RIB A/S".

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelse aflevere et udfyldt ESPD. Vedrørende udfyldelse af ESPD henvises til angivelserne i nærværende udbudsbekendtgørelse. For hjælp til udfyldelse af detelektroniske ESPD henvises til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf.

Udfyldelse af ESPD'en sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon (fil-navn: espd-request.xml) via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome.

Dette udføres rent praktisk ved følgende:

— Hent Filen espd-request.xml på Byggeweb TN108169,

— Gem den på eget pc-skrivebord,

— Gå ind på hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome,

— Tryk på »Dansk«,

— Tryk på »Jeg er en økonomisk aktør «,

— Tryk på »Importere ESPD« og følg anvisningerne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@navenesneshus.dk.dk

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om klagenævnet for Udbud som følger:

Klage over udbuddet skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2018

Send til en kollega

0.092