23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 028-060192
Offentliggjort
09.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.03.2018 Kl. 14:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uwhsoeefuh

Udbyder

Arbejdernes Andels Boligforening

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(12.12.2018)
Byggeselskabet Paulsen A/S
Knudlund Øst
8653 them

Opførelse af Risskov Brynet


Arbejdernes Andels Boligforening

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Arbejdernes Andels Boligforening
41954817
Langelandsgade 50
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Niels Danielsen
Telefon: +45 25519990
E-mail: nd@skala-ark.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skala-ark.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.aabnet.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uwhsoeefuh
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Arbejdernes Andels Boligforening - Risskov Brynet

 

Sagsnr.: AFD 67
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omhandler opførelse af 117 boliger af blandet størrelse varierende fra ungdomsboliger til 3 værelses familiebolier. Projektet består af en bygning på 8 etager indeholdende ungdomsboliger, en bygning der varierer fra 2 til 5 etager indeholdende blandede boliger samt en parkeringskælder hovedsageligt beliggende under terræn. Bygningerne udføres med facader i tegl, med flade tage med tagterrasser. Samlet boligareal ca. 6 900m2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Kongevellen 2D.

8240 Risskov

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet udbydes i hovedentreprise på baggrund af færdigt projektmateriale. Tildelingskriterie er laveste pris.

Udbudsmateriale ligger tilgængeligt på iBinder for information.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 25/06/2018
Slut: 19/05/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Til udvælgelsesproceduren vil kriteriet Økonomisk og finansiel formåen og Teknisk og faglig formåen blive vægtet ligeligt, og med fokus på følgende: At sikre økonomisk solide og erfarne tilbudsgivere for varetagelse af opgaven, og med et konkurrencefelt af større og mindre virksomheder for opnåelse af det bedste konkurrencefelt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der kan i udbudsmaterialet indbygges optioner der giver mulighed for reduktioner eller forøgelser i kontraktens omfang. Optionerne vil omhandle definerede områder og vil være nærmere beskerevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

— Oplysninger om den bydendes organisation. Der skal oplyses fuldstændigt firmanavn, cvr-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og kontaktperson,

— Der skal vedlægges tro- og lovererklæring om at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i udbudsdirektivets art 45 stk 2 nævnte situationer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— oplysninger om virksomhedens samledes omsætning, resultat før skat og egenkapital i de seneste 3 årsregnskaber. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal fra virksomhedens etablering suppleret med en finansiel vurdering fra revisor.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Referencer fra tidligere gennemførte opgaver af samme art gennem de seneste 5 år med angivelse af projektnavn, lokalisering og værdi,

— Gennemsnitligt antal medarbejdere, herunder funktionærer, beskæftiget de seneste 3 år,

— Beskrivelse af commissioningprocess,

— Attest/rating fra Arbejdstlsynet,

— Bygherreudtalelser på lignende projekter og vedlagte CV'er,

— Der skal vedlægges nøgletal: entreprenøren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for maksimalt 3 tidligere gennemførte entrepriseopgaver indenfor de sidste 3 år efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v.(dvs. alle gyldige faktablade, dog maksimalt 3). Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren desuden aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bla. vægtet gennem snit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysninger om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en 'karakterbog'). Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal entreprenøren aflevere tilsvarendeoplysninger til brug for udvælgelsen jf. bekendtgørelsens § 9 stk 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer indenfor de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder,

— CV for byggeleder indeholdende: Referencer fra lignende byggerier (boligbyggerier af lignende størrelse og P-kældre), Referencer fra tidligere gennemførte opgaver der er DGNB mærket, Referencer fra hovedentrepriser af lignende størrelse,

— CV for Commissioningleder med referencer fra tidligere gennemførte opgaver hvor der er gennemført en commissioningprocess.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/03/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ved ansøgning om prækvalifikation skal afleveres følgende:

Udfyldt ESPD dokument (skabelon ligger klar på iBinder i XML format). Dokumentet udfyldes på siden: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter.

Bilag til ESPD indeholdende de i del III.1) efterlyste Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger.

Prækvalifikationsmateriale indleveres på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uwhsoeefuh.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.erst.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.erst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Erhvervsstyrelsen
Langelinje Alle 17
København Ø
2100
Danmark
E-mail: erst@erst.dk

Internetadresse:www.erst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2018

Send til en kollega

0.188